Hyppää sisältöön

Energiaverolakien muutokset 1.1.2015

31.12.2014 8.44
Tiedote

137/2014, JR/KL

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutetaan korottomalla kaikkien liikennepolttonesteiden energiasisältöveroa.  Korotusten johdosta moottoribensiinin energiasisältövero nousee 0,84 ja dieselöljyn energiasisältövero 0,95 senttiä litralta. Moottoribensiiniä ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso nousee keskimäärin 1,3 prosenttia ja dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden verotaso noin kaksi prosenttia.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia (1260/1996) muutetaan myös siten, että lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron hiilidioksidiosuutta korotetaan.  Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan nykyisestä 35 eurosta 44 euroon, mikä merkitsee keskimäärin 15 prosentin suuruista korotusta verotasoihin.

Samassa yhteydessä muutetaan myös polttoturpeen verotusta.  Polttoturpeelle aikaisemmin vuoden 2015 alusta voimaantulevaksi säädetyn veronkorotuksen sijasta polttoturpeen veroa alennetaan siten, että turpeesta kannettavan veron määrä on 3,4 euroa megawattitunnilta.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan lisäksi siten, että sähköveroluokan I energiaveroa korotetaan 0,35 senttiä kilowattitunnilta. Korotus, jonka  suuruus on noin 18 prosenttia, koskee kotitalouksia, julkista sektoria, kaivostoimintaa sekä palveluelinkeinoja lukuun ottamatta konesaleja.

Lisäksi sähköverolain 2 §:n 6 kohdan mukaista teollisuuden määritelmää laajennetaan. Teollisuudeksi määritellään tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen pääluokkaan C (teollisuus) kuuluvat toiminnot siten täsmennettynä, että myös kaivosmineraalien rikastaminen luetaan teollisuuteen, vaikka se tapahtuisi kaivostoimintaan ja louhintaan (pääluokka B) kuuluvan toiminnan yhteydessä. Vuoden 2008 toimialaluokitusta sovelletaan energiaverotuksessa vaikka toimialaluokitus myöhemmin muuttuisi.

Toisaalta samassa yhteydessä  teollisuuden määritelmää myös rajataan. Vuoden 1995 toimialaluokituksen pääluokan C mukainen mineraalien kaivu poistetaan teollisuuden määritelmästä. Teollisuuden määritelmästä rajataan pois malmien ja mineraalien siirtäminen, murskaaminen, hienontaminen, jauhaminen, seulominen, pesu ja muu muokkaus rikastamista edeltävään muotoon riippumatta siitä, missä ne tapahtuvat.

Lakiin tehdään myös eräitä energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusta koskevia tarkennuksia. Koska mineraalien kaivu poistetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 6 kohdan teollisuuden määritelmästä  ja siten myös teollisuuden alennetun veroluokan II ja veroleikkurin piiristä, lain 8 a §:n  1 momenttia tarkennetaan siten, että energiaintensiivisen yrityksen veronpalautuksen edellytyksenä on energiatuotteiden ja sähkön käyttäminen teollisuudessa. Saman pykälän 1 momenttia täsmennetään myös siten, että yritys voi saada veronpalautusta vain teollisuudessa muuna kuin moottoripolttoaineena käytetyistä polttoaineista.  Lisäksi 8 a §:n 1 momenttia täsmennetään niin, että siinä selvästi kielletään negatiivisen jalostusarvon käyttö energiaintensiivisen yrityksen veronpalautusta laskettaessa.

Lisäksi sähköverolain 26 a §:ään tehdään EU:n uudistetuista valtiontukisäännöksistä johtuvia eräitä teknisiä korjauksia säädösviittauksiin.

Lainmuutokset tulevat voimaan vuoden 2015 alusta.

THT