Hyppää sisältöön

Ändringar i lagar om energibeskattning 1.1.2014

Utgivningsdatum 30.12.2013 13.19 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.33
Pressmeddelande

177/2013, MT/KL

Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ändras så att det pris som är beräkningsgrund för koldioxidskatten på trafikbränslen höjs från nuvarande 50 euro till 58 euro per ton koldioxid. Till följd av ändringen höjs koldioxidskatten på motorbensin med 2,25 cent/l och koldioxidskatten på dieselolja med 2,71 cent/l. Samtidigt höjs också koldioxidskatten på vissa biodrivmedel.

Samtidigt ändras också skatteåterbäringsförfarandet enligt 9 a § 5 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen. Tullen fastställer för januari–juni och för juli–december beloppet av den punktskatt som återbetalas för motorbensin, dieselolja och lätt brännolja samt för de produkter som ersätter dessa. Beloppet av återbäringen fastställs enligt genomsnittet av den skatt som per liter betalats för bränsle och de ersättande produkter som frisläppts för skattebelagd konsumtion.

Ingen återbäring betalas dock enligt det av Tullen fastställda beloppet för bränsle som till sin sammansättning inte motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och inte heller för lätt brännolja som innehåller biobrännolja mer än sju volymprocent. För att få återbäring ska sökanden då lämna in en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om återbäringsbeloppet inte kan fastställas eller utredas i enlighet med 9 a § 5 mom., är skatteåterbäringens belopp i analogi den nuvarande regleringen det lägsta skattebeloppet enligt skattetabellen för varje bränslesort.

I en ny 13 a-punkt i lagens 2 § fastställs dessutom ett nytt biodrivmedel som ett eget produktslag, nämligen etanoldiesel för dieselmotorer i tunga fordon.

Skattetabell 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ändras så att skatteklass I för elström höjs med 0,2 cent per kilowattimme.

Vidare ändras 6 § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen så att inte bara elnätsinnehavare utan också elproducenter har rättighet att på eget initiativ rätta fel i sin elbeskattning genom att i sin skattedeklaration dra av punktskatt på elström och försörjningsberedskapsavgift som uppgetts och betalats utan grund. Avdraget ska göras inom tre år räknat från ingången av det år som följer på den skatteperiod då skatten uppgavs utan grund. Avdraget får vara högst lika stort som den punktskatt och försörjningsberedskapsavgift som hänför sig till skatteperioden.

I samband med ändringen förtydligas också definitionen av bränntorv i punkt 2 b i lagens 2 § genom att den kompletteras med till samma varukod 2703 i tulltariffen hänförliga torvpelletar och torvbriketter framställda av torv. Vidare preciseras definitionen av små kraftverk i 2 mom. i lagens 5 § så att en helhet som består av flera kraftverk beaktas.

Lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ändras också så att den lägre skattenivån, enligt skatteklass II, också omfattar den elström som mäts skilt och förbrukas i datorhallar.

Enligt den nya 6 a-punkten i lagens 2 § avses med datorhall ett datacenter med en sammanlagd effekt på över fem megawatt, där ett företag bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme och därtill hörande tjänster som sin huvudsakliga näringsverksamhet. Till en datorhalls totala effekt räknas förutom den effekt som förbrukas av de egentliga servrarna i datorhallen också den sammanlagda effekt som förbrukas av anordningar och aggregat som direkt stöder servrarnas funktion, t.ex. datorhallens kylsystem inklusive pumpar samt belysning och säkerhetsanordningar. Med en datorhalls effekt avses inte en datorhalls planerade maximala effekt utan den effekt som de facto används. Den lägre skatteklassen tillämpas inte på datorhallsverksamhet som endast är en stödfunktion för ett företags huvudsakliga affärsverksamhet, även om företagets datorhall har en total effekt på över fem megawatt.

Båda ovan nämnda lagar ändras vidare så att lagarna beaktar det att den lägre skatteklassen II för elström, skatteåterbäring till energiintensiv industri samt halvering av koldioxidskatten på bränslen som används i kombinerad el- och värmeproduktion är statsstöd som baserar sig på kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 (allmänna gruppundantagsförordningen). Med stöd av den nya 26 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och den nya 14 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen kan ovannämnda skattestöd inte tillämpas på företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i artikel 1.6 c i allmänna gruppundantagsförordningen eller som har i artikel 1.6 b avsedda återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarat stödet olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2014. Ändringen gällande skatteklassen för den elström som förbrukas i datorhallar träder dock i kraft senare genom en skild förordning efter att EU-kommissionen har godkänt den inom sitt förfarande i fråga om statliga stöd.       

TMD