Hyppää sisältöön

Energiaverolakien muutokset 1.1.2014

Julkaisuajankohta 30.12.2013 13.19
Tiedote

177/2013, MT/KL

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutetaan siten, että liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron laskentaperusteena olevaa hiilidioksidin hintaa nostetaan 50 eurosta 58 euroon hiilidioksiditonnilta. Muutoksen johdosta moottoribensiinin  hiilidioksidiveroa korotetaan 2,25 snt/l ja dieselöljyn hiilidioksidiveroa 2,71 snt/l. Samassa yhteydessä korotetaan myös eräiden biopolttoaineiden hiilidioksidiveroa.

Samassa yhteydessä muutetaan myös nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 a §:n 5 momentin mukaista veropalautusmenettelyä. Tulli vahvistaa tammi-kesäkuulta ja heinä-joulukuulta moottoribensiinistä, dieselöljystä ja kevyestä polttoöljystä sekä niitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän. Palautuksen määräksi vahvistetaan verolliseen kulutukseen luovutetusta polttoaineesta ja korvaavista tuotteista suoritettujen verojen keskiarvo litraa kohti.

Palautusta ei kuitenkaan makseta Tullin vahvistaman määrän mukaisesti polttoaineesta, joka ei ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla säädetyn mukaista eikä kevyestä polttoöljystä, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin seitsemän tilavuusprosenttia. Hakija voi tällöin esittää palautuksen saamiseksi luotettavan selvityksen polttoaineesta suoritetusta verosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Jos palautettavan veron määrää ei voida vahvistaa tai selvittää 9 a §:n 5 momentin mukaisesti, veronpalautuksen määrä on nykyistä sääntelyä vastaavasti kunkin polttoainelaadun verotaulukon mukainen alin veromäärä.

Lisäksi lain 2 §:n uudessa 13 a kohdassa  määritellään omaksi tuotelaaduksi uusi biopolttoaine, raskaan kaluston dieselmoottoreissa käytettävä etanolidiesel.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) liitteen verotaulukkoa 2 muutetaan siten, että sähköveroluokan I energiaveroa korotetaan 0,2 snt/kWh.

Lisäksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 6 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että sähköverkonhaltijan ohella myös sähköntuottaja on oikeutettu korjaamaan oma-aloitteisesti sähköverotuksessaan tapahtuneita virheitä vähentämällä veroilmoituksessaan aiheettomasti ilmoitettu ja maksettu sähkövero ja huoltovarmuusmaksu. Vähennys on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sitä verokautta seuraavan vuoden alusta, jolloin veroa ilmoitettiin aiheettomasti. Vähennys voi olla enintään verokaudelta suoritettavan veron ja huoltovarmuusmaksun suuruinen.

Muutoksen yhteydessä selkeytetään myös lain 2 §:n 2 b kohdan polttoturpeen määritelmää lisäämällä siihen myös tullitariffin nimikkeeseen 2703 kuuluvat turpeesta tehdyt turvepelletti ja turvebriketti. Lisäksi lain 5 §:n 2 momenttiin sisältyvää pienvoimalan määritelmää täsmennetään siten, että siinä otetaan huomioon useiden voimalaitosten muodostama kokonaisuus.

Lakia sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta  muutetaan lisäksi siten, että myös konesaleissa kulutetusta erikseen mitatusta sähköstä kannetaan alennettu, sähköveroluokan II mukainen vero.

Lain 2 §.n uuden 6 a kohdan mukaan konesalilla tarkoitetaan kokonaisteholtaan yli viiden megawatin laitetilaa, jossa yritys harjoittaa tietopalvelutoimintaa, tietojenkäsittelyä, palvelintilan vuokrausta ja siihen liittyviä palveluja pääasiallisena elinkeinotoimintanaan. Kokonaistehoon lasketaan mukaan varsinaisten palvelinten tehon lisäksi konesalissa olevien palvelinten toimintaa välittömästi palvelevien laitteiden ja laitteistojen, kuten konesalissa olevien jäähdytyslaitteiden ja niiden pumppujen, valaisimien ja turvalaitteiden,  yhteenlaskettu teho. Konesalin teholla ei tarkoiteta konesalin suunniteltua maksimitehoa, vaan käytössä olevaa tehoa. Alempaa veroluokkaa ei sovelleta konesalitoimintaan, joka on yrityksen pääasialliseen liiketoimintaan nähden vain tukitoiminto, vaikka yrityksen konesalin kokonaisteho ylittäisi viisi megawattia.

Molempia edellä mainittuja lakeja muutetaan lisäksi siten, että niissä otetaan huomioon se, että  sähköveron alempi veroluokka II, energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus sekä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden hiilidioksidiveron puolitus ovat komission asetukseen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) perustuvia valtiontukia. Lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta uuden 26 a §:n ja lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta uuden 14 a §:n nojalla edellä mainittuja verotukia ei voida soveltaa yritykseen, joka on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee 1 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2014. Konesaleissa kulutetun sähkön veroluokkaa koskeva muutos saatetaan kuitenkin voimaan myöhemmin erillisellä asetuksella sen jälkeen kun EU:n komissio on hyväksynyt sen valtiontukimenettelyssä.       

THT