Hyppää sisältöön

Energiaverolakien muutokset 1.1.2011

30.12.2010 17.27
Tiedote

219/2010, MT/AS

Energiaverolakeja, nestemäisten polttoaineiden valmisteverolakia (1472/1994) sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolakia (1260/1996) muutetaan 1.1.2011.

Veronkorotukset

Energiaverojen korotukset koskevat sähkön sekä voimalaitospolttoaineiden, kivihiilen, maakaasun, mäntyöljyn sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn veroja. Liikenne-polttoaineiden verot pysyvät pääosin entisellään, mutta erityisesti biopolttoaineilla energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöön perustuva vero laskee verotasoa. Dieselöljyn vero nousee verotaulukossa noin 8 senttiä litralta, mutta tämä uusi korkeampi vero otetaan käyttöön vasta 1.1.2012.

Veroperusteiden muutokset

Nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden veroperusteita muutetaan 1.1.2011 alkaen siten, että polttoaineiden verotus perustuu polttoaineineen energiasisältöön ja poltosta syntyvään hiilidioksidin ominaispäästöön. Käytössä olleet perusvero ja lisävero nimitykset korvataan tämän vuoksi energiasisältövero ja hiilidioksidivero nimityksillä. Huoltovarmuusmaksu jää ennalleen. Poikkeuksena on sähkön, mäntyöljyn ja polttoturpeen valmistevero, joiden nimeksi tulee energiavero.

Komponenttiverotus

Nestemäisten polttoaineiden osalta verotus muuttuu litra perusteisesta lopputuotteen verotuksesta litra perusteiseen polttoainekomponenttien verotukseen. Tämä toteutetaan siten, että nestemäisten polttoaineiden verotaulukkoon säädetään omat verotasot useille eri biopolttoainekomponenteille, joita voidaan lisätä fossiilisten moottoribensiinin ja dieselöljyn sekaan. Uudessa verotaulukossa on tämän vuoksi 39 tuoteryhmää. Kukin polttoainekomponentti verotetaan joko sellaisenaan tai sekoitettuna muuhun polttoaineeseen.

Kestävyyskriteerit

Liikenteen biopolttoaineiden sekä biopolttoöljyn verotaso muutetaan riippuvaiseksi siitä, täyttääkö kyseinen biopolttoaine RES-direktiivissä määritellyt kestävyyskriteerit. Verotaulukossa kriteerien täyttämisen vaikutus näkyy biopolttoaineen jälkeen olevana lyhenteenä. Lyhenne R tarkoittaa, biopolttoaineita jotka täyttävät kestävyyskriteerit ja lyhenne T tarkoittaa, että se on lisäksi valmistettu jätteistä, tähteistä tai syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta.

Biopolttoöljyn verotus

Biopolttoöljy tulee uudelleen verotuksen piiriin. Biopolttoöljyllä tarkoitetaan lämmityksessä sekä kiinteästi asennetuissa dieselmoottoreissa ja dieselmoottorilla varustetuissa työkoneissa käytettäväksi soveltuvaa polttoainetta, joka on valmistettu biomassasta.

Biopolttoöljylle tulee kolme erillistä verotasoa. Korkeinta veroa suoritetaan biopolttoöljystä joka ei täytä kestävyyskriteereitä. Kestävyyskriteerit täyttävästä biopolttoöljystä hiilidioksidi veroa alennetaan puoleen ja mikäli kestävyyskriteerit täyttävä biopolttoöljy on valmistettu jätteistä, tähteistä tai syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta on sen hiilidioksidivero nolla.

Polttoturpeen verotus

Lämmöntuottamiseen käytettävästä polttoturpeesta kannetaan valmisteveroa 1.1.2011 alkaen. Polttoturpeen vero on porrastettu siten, että 1.1.2011 – 31.12.2012 verotaso on 1,90 euroa/MWh, 1.1.2013 – 31.12.2014 verotaso on 2,90 euroa/MWh ja 1.1.2015 alkaen verotaso on 3,90 euroa/MWh.

Polttoturpeesta verovelvollinen on turpeen käyttäjä, jonka on myös rekisteröidyttävä jokaisesta voimalaitoksesta ja lämpökeskuksesta erikseen. Polttoturpeen verovelvollisuutta ei kuitenkaan ole käyttäjällä, joka käyttää turvetta lämmöntuottamiseen alle 5.000 MWh kalenterivuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alle 5.000 MWh käyttävällä turve on verotonta, mutta mikäli raja ylittyy kaikki turve on verollista.

Maakaasun verotus

Maakaasun vero nousee porrastetusti siten, että 1.1.2011 – 31.12.2012 verotaso on energiasisältöverolla 3,00 euroa/MWh, hiilidioksidiverolla 5,94 euroa/MWh ja huoltovarmuusmaksulla 0,084 euroa/MWh. Hiilidioksidivero ja huoltovarmuusmaksu säilyvät jatkossa saman suuruisina, mutta energiasisältöveron taso 1.1.2013 – 31.12.2014 on 5,50 euroa/MWh ja 1.1.2015 alkaen 7,70 euroa/MWh.

Maakaasun verotus muuttuu siten, että veroa ei enää kanneta maahantuonnin yhteydessä, vaan maakaasun siirtoverkostosta kulutukseen luovutettaessa.

Maakaasun loppukäyttäjä joka hankkii maakaasun suoraan maakaasun siirtoverkosta ja jolla on maakaasun verotonta käyttöä voi rekisteröityä maakaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi. Rekisteröity käyttäjä voi hankkia kaiken käyttämänsä maakaasun verottomasti ja suorittaa verolliseen tarkoitukseen käyttämästään maakaasusta verot kuukausittaisella veroilmoituksella.

Yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennus

Jos kivihiiltä, maakaasua, kevyttä tai raskasta polttoöljyä taikka biopolttoöljyä käytetään yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa on sen hiilidioksidivero puolet verotaulukossa säädetystä.

Alennus toteutetaan valtuutetuille varastonpitäjille sekä maakaasun rekisteröidyille käyttäjille suoraan veroilmoituksella ilmoitettavana alempana hiilidioksidiverona. Muille alennus toteutetaan palautuksena, joko tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu jaksoissa tai koko kalenterivuodelta yhdellä kertaa.

Pienten voimalaitosten sähköverovelvollisuus

Sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua ei ole velvollinen suorittamaan se, joka tuottaa sähköä enintään 50 kVA:n tehoisessa generaattorissa tai useiden sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla enintään 50 kVA.n nimellistehoisella kokonaisuudella.

Sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua ei ole velvollinen suorittamaan se, joka tuottaa sähköä yli 50 kVA:n, mutta enintään 2.000 kVA:n  tehoisessa generaattorissa, eikä sähköä siirretä verkkoon.

Tukien muutokset

Lakimuutosten yhteydessä muutetaan myös muutamien Tullin hallinnoimien tukien maksamista.

Vuoden 2011 alusta alkaen ammattimaisen kasvihuoneviljelijän polttoaineveron palautuksen maksaminen siirretään maatalouden polttoaineveron palautuksen yhteyteen ja sitä hallinnoivalle viranomaiselle Verohallinnolle. Vuoden 2010 palautukset Tulli maksaa normaalisti ja niiden hakuaika päättyy 30.6.2011.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta säädetyn lain mukaan myös Tullin hallinnoimat sähköntuotannon kiinteät tuet tuulivoimalla, pienvesivoimalla, metsähakkeella, kierrätyspolttoaineella ja biokaasulla tuotetulle sähkölle siirtyvät kyseiseen uuteen lakiin. Tämän vuoksi näiden tukien hallinnointi siirtyy 1.1.2011 alkaen Energiamarkkinavirastolle. Vuoden 2010 tuet Tulli maksaa normaalisti ja niiden hakuaika päättyy 30.6.2011.


Liite Verotaulukot 1.1.2011


VEROTAULUKKO 1.1.2011

Tuote

Tuote-
ryhmä

Energiasisältövero

Hiilidioksidivero

Huolto-
varmuus-
maksu

Yhteensä

Moottoribensiini snt/l

10

50,36

11,66

0,68

62,70

Pienmoottoribensiini snt/l

11

30,36

11,66

0,68

42,70

Bioetanoli snt/l

20

33,05

7,65

0,68

41,38

Bioetanoli R snt/l

21

33,05

3,83

0,68

37,56

Bioetanoli T snt/l

22

33,05

0,00

0,68

33,73

MTBE snt/l

23

40,91

9,48

0,68

51,07

MTBE R snt/l

24

40,91

8,43

0,68

50,02

MTBE T snt/l

25

40,91

7,39

0,68

48,98

TAME snt/l

26

44,06

10,21

0,68

54,95

TAME R snt/l

27

44,06

9,29

0,68

54,03

TAME T snt/l

28

44,06

8,37

0,68

53,11

ETBE snt/l

29

42,49

9,84

0,68

53,01

ETBE R snt/l

30

42,49

8,02

0,68

51,19

ETBE T snt/l

31

42,49

6,20

0,68

49,37

TAEE snt/l

32

45,64

10,57

0,68

56,89

TAEE R snt/l

33

45,64

9,04

0,68

55,36

TAEE T snt/l

34

45,64

7,51

0,68

53,83

Biobensiini snt/l

38

50,36

11,66

0,68

62,70

Biobensiini R snt/l

39

50,36

5,83

0,68

56,87

Biobensiini T snt/l

40

50,36

0,00

0,68

51,04

Dieselöljy snt/l

50

30,70

13,25

0,35

44,30

Dieselöljy para snt/l

51

24,00

12,51

0,35

36,86

Biodieselöljy snt/l

52

28,14

12,14

0,35

40,63

Biodieselöljy R snt/l

53

28,14

6,07

0,35

34,56

Biodieselöljy T snt/l

54

28,14

0,00

0,35

28,49

Biodieselöljy P snt/l

55

24,00

12,51

0,35

36,86

Biodieselöljy P R snt/l

56

24,00

6,26

0,35

30,61

Biodieselöljy P T snt/l

57

24,00

0,00

0,35

24,35

Kevyt polttoöljy snt/l

60

10,35

8,00

0,35

18,70

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l

61

7,70

8,00

0,35

16,05

Biopolttoöljy snt/l

62

7,70

8,00

0,35

16,05

Biopolttoöljy R snt/l

63

7,70

4,00

0,35

12,05

Biopolttoöljy T snt/l

64

7,70

0,00

0,35

8,05

Raskas polttoöljy snt/kg

71

8,79

9,72

0,28

18,79

Lentopetroli snt/l

81

54,76

12,74

0,35

67,85

Lentobensiini snt/l

91

49,88

11,30

0,68

61,86

Metanoli snt/l

100

25,18

5,83

0,68

31,69

Metanoli R snt/l

101

25,18

2,92

0,68

28,78

Metanoli T snt/l

102

25,18

0,00

0,68

25,86

VEROTAULUKKO 1 

 

Tuote

Tuote-
ryhmä

Energia-sisältö-
vero

Hiilidioksidi-
vero

Huolto-
varmuus-
maksu

Yhteensä

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t

1

54,54

72,37

1,18

128,09

Maakaasu, euroa/MWh

2

7,70*

5,94

0,084

13,724

 

*Maakaasun energiasisältövero on 3,00 euroa/MWh 1.1.2011–31.12.2012 ja 5,50 euroa/MWh 1.1.2013–31.12.2014.


VEROTAULUKKO 2 

 

Tuote

Tuote-
ryhmä

Energia-
vero

Huolto-
varmuus-
maksu

Yhteensä

 

Sähkö snt/kWh

 

 

 

 

— veroluokka I

1

1,69

0,013

1,703

— veroluokka II

2

0,69

0,013

0,703

Mäntyöljy snt/kg

3

18,79

0

18,79

Polttoturve euroa/MWh

4

  3,90*

0

    3,90

 

*Polttotturpeen vero on 1,90 euroa/MWh 1.1.2011–31.12.2012 ja 2,90 euroa/MWh 1.1.2013–31.12.2014.

THT