Hyppää sisältöön

Angivande av föregående förfarande i transiteringsdeklaration

14.10.2016 12.36 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.40
Pressmeddelande

170/2011, TE/JS

Tullstyrelsen

      Föreskrift

Dnr
ad 170/010/11

      Datum
      7.11.2011

Målgrupper
Tullkontor
Kunder som använder sig av transiteringsförfarandet

Författningsgrund
Tullagen 4 §

Giltighetstid
15.11.2011 tills vidare

Denna föreskrift handlar om hur föregående förfarande eller funktion ska anges i transiteringsdeklaration. I föreskriften behandlas de förfaranden som oftast föregår transiteringen och hur uppgiften om dessa ska anges i transiteringsdeklarationen. I transiteringsdeklarationen ska föregående förfarande anges enligt kodförteckning 0012 i ifyllningsanvisningarna för administrativt enhetsdokument. Efter koden ska man ange referensnumret för det föregående förfarandet. Koden 00 (noll noll = inget föregående förfarande) kan användas endast när transiteringen inte föregås av något förfarande.

1. Summarisk deklaration (AREX-deklaration)

När en AREX-deklaration avgetts för transiteringsvarorna, ska koden ”SUM”, den summariska deklarationens MRN-nummer och varupostnumret anges som uppgift om föregående förfarande.

Summarisk deklaration vid reservförfarande (ingen elektronisk AREX-deklaration)

Om en summarisk deklaration avgetts för transiteringsvarorna under reservförfarande, ska man fr.o.m. den 15 november 2011 som uppgift om föregående förfarande ange koden ”82”, den summariska deklarationens referensnummer och varupostnumret.

2. Tullagring 

När varor transiteras från ett tullager, ska förfarandekoden för tullagerförfarandet (t.ex. 71 tullager) och numret för uppläggningen på tullager anges som uppgift om föregående förfarande.

När återexportdeklaration (förfarande 3171) används, ska förfarandekoden för återexport 31 och återexportdeklarationens referensnummer anges som uppgift om föregående förfarande. I punkten för tilläggsuppgifter ska koden för delning anges.

3. Tillfällig lagring

Vid hänförande av varor till transiteringsförfarande för att avsluta en tillfällig lagring ska man i transiteringsdeklarationen ange referensnumret för det förfarande som föregått den tillfälliga lagringen (summarisk deklaration eller transitering).

När en summarisk deklaration föregår den tillfälliga lagringen, ska man utöver referensnumret också ange varupostnumret från den summariska deklarationen.

4. Export

När transiteringen föregås av ett exportförfarande, ska den huvudansvarige för transiteringen ange exportdeklarationens referensnummer (t.ex. MRN) som referens för föregående förfarande. Förfarandekoden för export kan vara 10, 11, 21, 22 eller 23. Utöver exportdeklarationens referensnummer ska man i transiteringsdeklarationen på varupostnivå också ange ”DG2 (=export från gemenskapen)” och i punkten för tilläggsuppgifter delningskoden vid export. Delningskoderna vid export behandlas i Tullstyrelsens meddelande 165/010/11.

Exportdeklaration vid reservförfarande 

Om exportdeklarationen har avgetts under reservförfarande, ska uppgiften om tillämpningen av reservförfarandet vid export fr.o.m. den 2 november 2011 anges med koden ”25” i transiteringsdeklarationen. Efter koden anges referensnumret för den exportdeklaration som lämnats in under reservförfarandet.

TMD