Hyppää sisältöön

Brådskande tullförmåner för produkter med ursprung i Pakistan fr.o.m. 15.11.2012

Julkaisuajankohta 14.11.2012 12.28
Tiedote

132/2012, JR/LL

Pakistan har beviljats brådskande autonoma handelsförmåner genom Europaparlamentets och rådets förordning nr 1029/2012, EUT L 316, 14.11.2012, s. 43-53. Förordningen träder i kraft den 15 november 2012 och tillämpas till den 31 december 2013. De ursprungscertifikat formulär A (Form A med särskild anteckning) som berättigar till dessa förmåner kan utfärdas i Pakistan fr.o.m. den 15 november 2012 för produkter som exporteras från Pakistan den dagen eller senare.

Tullfria produkter

Förordningen tillämpas på de produkter som anges i förordningens bilaga I och II. Bilagorna innehåller sammanlagt 75 produktgrupper från exportsektorer som är viktiga för Pakistan (textil- och beklädnadsprodukter, etanol samt läder).

Produkterna i bilaga I med ursprung i Pakistan befrias från tullar utan kvantitativa begränsningar. Bilaga I innehåller produkter med KN-nummer 0712 39 00 (bl.a. vissa torkade svampar) samt vissa textil- och beklädnadsprodukter enligt kapitel 52, 54, 55, 61, 62 och 63.

Produkterna i bilaga II med ursprung i Pakistan befrias från tullar inom årliga tullkvoter. Bilaga II innehåller etylalkohol enligt KN-nummer 2207 10 00, vissa hudar och skinn och vissa varor av läder enligt kapitel 41 och 42 samt vissa textil- och beklädnadsprodukter enligt kapitel 52, 55, 61, 62, 63 och 64.

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna som tillämpas i detta sammanhang är ursprungsreglerna enligt EU:s allmänna preferenssystem (GSP) (kommissionen förordning (EU) nr 1063/2010, EUT L 307, 23.11.2010).

Som ursprungsintyg används ursprungscertifikatet formulär A (Form A). Fält A i formuläret ska vara försett med en hänvisning till förordningen om handelsförmånerna för Pakistan.

”Autonomous measure – Regulation (EU) No1029/2012”

Till skillnad från GSP-ursprungsreglerna kan ursprungskumulation tillämpas vid fastställande av ursprungsstatus endast i fråga om produkter som har ursprung i EU. Vid export av sådant material med ursprung i EU till Pakistan används varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration som ursprungsintyg enligt artikel 97 v i de nya GSP-ursprungsreglerna. Annan kumulation (t.ex. regional kumulation) kan inte tillämpas i denna temporära förmånsordning för att uppnå status som ursprungsprodukt i Pakistan.

Skyddsklausul

Artikel 4 i förordningen innehåller en bestämmelse enligt vilken produkter i bilaga I kan uteslutas från förordningens tillämpningsområde, om importen av produkten överskrider vissa volymer.

Koder i tulldeklarationen

Enligt kommissionens meddelande jämställs denna ensidiga förmånsbehandling med tullförmånsavtal i Taric. Koden för förmånsbehandling i fält 36 i tulldeklarationen är därför 300 och inte 200 som används för GSP-systemet. Koden för ursprungscertifikat formulär A i fält 44 är U065, och inte N865 som ska anges när GSP-systemet tillämpas.

GSP-tullförmån möjlig, när kvoten utnyttjats fullt ut

GSP-tullförmåner för Pakistan tillämpas fortfarande. GSP-förordningen har inte ändrats nu på något vis vad Pakistan gäller. Enligt kommissionens tolkning kan produkter med ursprung i Pakistan beviljas GSP-förmåner, när kvoten för någon av de produkter som avses i bilaga II till förordning 1029/2012 utnyttjats fullt ut. Med andra ord så kan ett formulär A som utfärdats för dessa ensidiga tullförmåner för Pakistan således godkännas vid beviljande av en GSP-förmån. Ett ursprungscertifikat formulär A kan anses som giltigt fastän dess fält 4 är försett med en hänvisning till förordning 1029/2012. Denna tolkning grundar sig på att dessa två olika förmånsordningar bygger på samma GSP-ursprungsregler. Koderna i tulldeklarationen ska då ändras till koder som gäller för GSP-systemet.

Ursprungsintyg i efterhand

Ursprungsintyg kan utfärdas i Pakistan också i efterhand när exporten redan skett förutsatt dock att exporten skett den 15 november 2012 eller därefter. Då ska de villkor som i punkterna 2 och 3 i artikel 97 l i GSP-ursprungsreglerna ställs på ursprungscertifikat formulär A som utfärdas i efterhand tillämpas.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Läs också TMD 143/010/3.12.2012

THT