Hyppää sisältöön

Ändringar i bilskattelagen 1.1.2016

Utgivningsdatum 15.12.2015 12.03 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.55
Pressmeddelande

106/2015, TAR/PJJ

Bilskattelagen (1482/1994) ändras med verkan från och med den 1 januari 2016.

Bilskatten för bilar med små och medelstora utsläpp sänks stegvis under åren 2016–2019. Beskattningen av begagnade importfordon ändras i enlighet av EU-rättens krav så att den skatt som tas ut för dessa fordon är högst det minsta belopp som återstår i värdet på ett i Finland redan registrerat fordon som kan betraktas som likadant. På så sätt säkerställs att begagnade importfordon aldrig diskrimineras i skattehänseende. Också bestämmelserna om ändringssökande i bilskattelagen har ändrats.

Nya personbilar och paketbilar

För nya personbilar och paketbilar tas bilskatten ut enligt de procenttal av bilens beskattningsvärde som anges i skattetabell 1 i bilagan till bilskattelagen. Skattesatsen bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, som bestämts i enlighet med kraven i Europeiska unionens lagstiftning vid tidpunkten för beskattningen av bilen eller då bilen första gången togs i bruk. Om det inte finns uppgifter om koldioxidutsläppet bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det beräknade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om drivkraften för bilen uteslutande är el ska skatten vara den lägsta skattesatsen enligt skattetabell 1 i bilagan. Från skattesatsen på stora paketbilar avsedda för godstransport görs dessutom ett avdrag enligt bärförmågan.

Skattetabell 1 i bilagan till bilskattelagen har ändrats så att skattesatsen sjunker för bilar vars specifika koldioxidutsläpp är högst 140 gram per kilometer. Skattesänkningarna genomförs i fyra lika stora etapper under åren 2016–2019. Den ändrade lagen och skattetabellen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller efter lagens ikraftträdande och skattesatsen bestäms enligt tabellen enligt den första dagen för bestämmande av skatten.

För att effektivera bilskattens miljöstyrning gynnar skattesänkningen klart bilar med låga utsläpp. Skattesänkningarna genomförs i enlighet med bilskattens nuvarande teknikneutrala struktur så att skattesatsen på bilar bestäms uteslutande på grundval av det specifika koldioxidsutsläppet oberoende av fordonstekniken. 

Sedan sänkningen genomförts etappvis kommer skatten på en bil vars utsläpp motsvarar det nuvarande genomsnittliga utsläppet från nya bilar, dvs. cirka 124 koldioxidgram per kilometer, att ha sjunkit 2,7 procentenheter, dvs. proportionellt 13 procent. För bilar vars utsläpp motsvarar EU:s mål för de genomsnittliga koldioxidutsläppen från personbilar före 2020, dvs. 95 gram per kilometer, kommer skatten att sjunka proportionellt 32 procent. För en medelprissatt bil, dvs. en bil som ursprungligen kostat cirka 32 000 euro, innebär detta en skattesänkning på något över 1 800 euro. Jämfört med skatten på en bil med genomsnittliga utsläpp år 2015 skulle skatten då ha sjunkit till ungefär hälften.

Andra nya fordon

Nedsättningen av skattesatser gäller inte fordon i kategori L, dvs. motorcyklar och skattepliktiga bussar. Skatten på skattepliktiga lätta eldrivna fordon i kategori L sänks dock för konsekvensens skull så att skatten på dem motsvarar den lägsta skatten på motorcyklar och lätta fordon, dvs. 9,8 procent. Då bestäms skatten på eldrivna lätta fordon på samma sätt som på eldrivna person- och paketbilar för vilka skatten också tas ut enligt den lägsta skattenivån i skattetabellen för motsvarande fordon. Den ändrade skattesatsen tillämpas på nya fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller efter det att lagen trätt i kraft.

Begagnade fordon

Enligt den ändrade lagen är den skatt som tas ut för ett fordon som beskattas som begagnat högst det minsta belopp som återstår i värdet på ett i Finland registrerat fordon som kan betraktas som likadant. Bilskatten tas ut enligt samma principer oberoende av det område varifrån fordonet importeras, dvs. samma skattesats tillämpas vid beskattningen vare sig fordonet förts in från EES-området eller från ett annat område.

Fordon som kan anses vara likadana som det begagnade fordonet kan ha beskattats enligt flera olika skattesatser. Tullen reder ut de tidigare tillämpade skattesatserna och tillämpar den lägsta av dessa vid beskattningen. Efter lagens ikraftträdande utgörs den lägsta och samtidigt enda skattesatsen för begagnade fordon av den skattsats enligt vilken likadana fordon beskattats som nya. Nya fordons sjunkande skattenivåer påverkar inte beskattningen av sådana begagnade fordon som första gången tagits i bruk innan skattenivån sjunkit, eftersom dessa sjunkande skattenivåer inte tillämpats vid beskattningen av fordon som kan betraktas som likadana.

Skattesatsen enligt den ändrade lagen tillämpas vid beskattning av begagnade fordon när beskattningsbeslutet fattas efter att lagen trätt i kraft. Beskattningen av fordon som beskattats som begagnade kan på begäran omprövas så att den stämmer överens med den lag som träder i kraft den 1 januari 2016, om beskattningen verkställts den 1 januari 2012 eller därefter. Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten bestämdes, dock åtminstone till och med den 31 december 2016. Således kan ändring av skattesatsen sökas fram till den 31 december 2016 i ett beskattningsbeslut som fattats år 2012 och för vilket den ordinarie tidsfristen för ändringssökande går ut den 31 december 2015, men ändring av beskattningsvärdet ska sökas senast den 31 december 2015.

Ändringssökande

Bilskattelagen ändras så att besvärsskriften ska inlämnas och parterna höras enligt förvaltningsprocesslagen. Besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen, som hör parterna enligt förvaltningsprocesslagen.

Den ändrade lagen tillämpas vid överklagande av ett beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning (rättelseyrkande) eller av ett beslut som gäller annat än fastställande eller återbetalning av skatt, när dessa beslut fattats efter det att lagen trätt i kraft.


                                 

TMD