Hyppää sisältöön

Autoverolain muutokset 1.1.2016

Julkaisuajankohta 15.12.2015 12.03
Tiedote

106/2015, TAR/PJJ

Autoverolakiin (1482/1994) on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2016.

Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan vaiheittain vuosina 2016–2019. Käytettynä maahantuotujen ajoneuvojen verotusta muutetaan Euroopan unionin oikeuden vaatimusten mukaisesti siten, että ajoneuvoista kannetaan veroa enintään se pienin määrä, joka samanlaisena pidettävän Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä. Näin varmistetaan käytettyjen tuontiajoneuvojen syrjimätön verokohtelu kaikissa tilanteissa. Lisäksi autoverolain muutoksenhakusäännöksiin on tehty muutoksia.

Uudet henkilö- ja pakettiautot

Uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta kannetaan autoveroa lain liitteenä olevan verotaulukon 1 mukainen prosenttimäärä auton verotusarvosta. Veroprosentti määräytyy auton yhdistettyä kulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella, joka on määritelty auton verotuksen tai ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Jos tietoa hiilidioksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräytyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos auton käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on liitteen verotaulukon 1 pienin veron osuus. Suurten tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen veroprosentista tehdään lisäksi kantavuuteen perustuva vähennys.

Autoverolain liitteen verotaulukkoa 1 on muutettu niin, että veroprosentti alenee autoilla, joiden ominaishiilidioksidipäästö on enintään 140 grammaa kilometriltä. Veronalennus toteutetaan neljässä samansuuruisessa vaiheessa vuosina 2016–2019. Muuttunutta lakia ja verotaulukkoa sovelletaan niihin uusiin ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on lain voimaantulon jälkeen ja veroprosentti määräytyy taulukon mukaisesti ensimmäisen veron määräytymispäivän mukaan.

Autoveron ympäristöohjauksen tehostamiseksi veronalennus painottuu selvästi pienipäästöisten autojen eduksi. Veronalennukset toteutetaan autoveron nykyistä tekniikkaneutraalia rakennetta noudattaen siten, että auton veroprosentti määräytyy yksinomaan ominaishiilidioksidipäästön perusteella ajoneuvon teknologiasta riippumatta. 

Vaiheittaisen alennuksen toteuduttua auton, jonka päästö vastaa uusien autojen nykyistä keskipäästöä, eli noin 124 hiilidioksidigrammaa kilometriltä, vero alentuu 2,7 prosenttiyksikköä, eli suhteellisesti 13 prosenttia. Auton, jonka päästö vastaa EU:n vuodelle 2020 asettamaa tavoitetta henkilöautojen keskimääräiseksi hiilidioksidipäästöjen tasoksi, eli 95 grammaa kilometriltä, vero laskee suhteellisesti 32 prosenttia. Keskihintaisella, eli alun perin noin 32 000 euroa maksavalla autolla tämä tarkoittaisi vähän yli 1 800 euron veronalennusta. Verrattuna vuoden 2015 keskipäästöisen auton veroon, vero olisi tällöin alentunut noin puoleen.

Muut uudet ajoneuvot

Veroprosenttien alennus ei koske L-luokan ajoneuvoja kuten moottoripyöriä eikä veronalaisia linja-autoja. Sähkökäyttöisten L-luokan ajoneuvojen veroa kuitenkin alennetaan johdonmukaisuuden vuoksi siten, että niiden vero vastaa moottoripyörien ja kevyiden ajoneuvojen alinta veroa, eli 9,8 prosenttia. Tällöin sähkökäyttöisten kevyiden ajoneuvojen vero määräytyy samoin kuin sähkökäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen, joista myös kannetaan vastaavien ajoneuvojen verotaulukon alin verotaso.  Muuttunutta veroprosenttia sovelletaan niihin uusiin ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on lain voimaantulon jälkeen.

Käytetyt ajoneuvot

Muuttuneen lain mukaan käytettynä verotettavasta ajoneuvosta kannetaan veroa enintään se pienin määrä, joka samanlaisena pidettävän Suomessa jo aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon arvossa on jäljellä. Autovero kannetaan samojen periaatteiden mukaan ajoneuvon tuontialueesta riippumatta eli ETA-alueelta ja muualta tuodun samanlaisena pidettävän ajoneuvon verotuksessa sovelletaan samaa veroprosenttia.

Käytetyn ajoneuvon kanssa samanlaisena pidettäviä ajoneuvoja on voitu verottaa useilla eri veroprosenteilla. Tulli selvittää aiemmat veroprosentit ja soveltaa verotuksessa näistä alinta. Lain voimaantulon jälkeen käyttöönotettujen ajoneuvojen alimmaksi ja samalla ainoaksi sovellettavaksi veroprosentiksi muodostuu se veroprosentti, jolla samanlaisia ajoneuvoja on verotettu uutena. Uusien ajoneuvojen alenevat verotasot eivät vaikuta niiden käytettynä verotettavien ajoneuvojen verotukseen, jotka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen verotason alenemista, koska näitä alenevia verotasoja ei ole sovellettu samanlaisena pidettävien ajoneuvojen verotuksessa.

Muutetun lain mukaista veroprosenttia sovelletaan käytetyn ajoneuvon verotuksessa, kun verotuspäätös tehdään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi käytettynä verotetun ajoneuvon verotusta voi hakea oikaistavaksi 1.1.2016 voimaantulevan lain mukaiseksi, jos verotus on toimitettu 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä seuranneen kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 31 päivään joulukuuta 2016. Näin ollen esimerkiksi vuonna 2012 annettuun verotuspäätökseen, jossa säännönmukainen muutoksenhakuaika päättyy 31.12.2015, voi veroprosenttia hakea muutettavaksi 31.12.2016 asti, mutta verotusarvoa koskeva muutoksenhaku tulee tehdä 31.12.2015 mennessä.

Muutoksenhaku

Autoverolakia muutetaan siten, että valituskirjelmän toimittamisessa ja osapuolten kuulemisessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Valituskirjelmä toimitetaan hallinto-oikeudelle, joka kuulee osapuolia hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Muutettua lakia sovelletaan, kun valitetaan lain voimaantulon jälkeen annetusta oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä tai muusta kuin veron määräämistä ja palauttamista koskevasta päätöksestä.

THT