Hyppää sisältöön

Autonoma tullkvoter fr.o.m. 1.7.2016

Utgivningsdatum 1.7.2016 15.31 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.44
Pressmeddelande

52/2016, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 2016/1050; publicerad i EUT L 173/30.6.2016 (EUT L 173, 30.6.2016, s. 3-4).

Genom förordningen öppnas tullfria tullkvoter för nio nya produkter, ändras varubeskrivningen för en produkt, höjs kvotvolymen för tre produkter och stängs en autonom tullkvot för en produkt.

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ändras på följande sätt:

  • Raderna för tullkvoter med löpnumren 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 och 09.2695 i bilaga I till den här förordningen förs in i den ordningsföljd som anges i KN-nomenklaturen i andra kolumnen i tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013.
  • Textraderna avseende tullkvoterna med löpnummer 09.2637, 09.2703, 09.2683 och 09.2659 ersätts med textraderna i bilaga II till denna förordning.
  • Raden för tullkvoten med löpnummer 09.2689 stryks.
  • Slutnot 1 ersätts med följande:

”(1) Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med slutanvändning i enlighet med artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).”

Förordningen tillämpas från och med den 1 juli 2016.

TMD