Hyppää sisältöön

Autonomiset tariffikiintiöt 1.7.2016

Julkaisuajankohta 1.7.2016 15.31
Tiedote

52/2016, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 2016/1050; julkaistu EUVL L 173/30.6.2016.

Asetuksella avataan tullittomat tariffikiintiöt yhdeksälle uudelle tuotteelle, muutetaan yhden tuotteen tavarankuvausta, korotetaan kolmen muun tuotteen kiintiömääriä ja lakkautetaan yhden tuotteen autonominen tariffikiintiö.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liite seuraavasti:

  1. Lisätään tämän asetuksen liitteessä I olevia tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 ja 09.2695, koskevat rivit asetuksen (EU) N:o 1388/2013 liitteessä olevan taulukon toisessa sarakkeessa olevien CN-koodien järjestystä noudattaen.
  2. Korvataan tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.2637, 09.2703, 09.2683 ja 09.2659, koskevat rivit tämän asetuksen liitteessä II olevilla riveillä.
  3. Poistetaan tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.2689, koskeva rivi.
  4. Korvataan loppuviite 1 seuraavasti:

”(1)

Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.”

   

Asetusta sovelletaan 1.7.2016 alkaen.

THT