Hyppää sisältöön

Mervärdesskattesatserna stiger 1.1.2013

Utgivningsdatum 19.12.2012 14.00 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 10.54
Pressmeddelande

148/2012, JS/TNu

De nuvarande mervärdesskattesatserna ändras genom en lag om ändring av mervärdesskattelagen (706/2012) och genom en lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (707/2012). Lagarna träder i kraft den 1 januari 2013. Den allmänna skattesatsen stiger då till 24 % och de sänkta skattesatserna till 14 % och 10 %. 

Den sänkta skattesatsen på 14 % tillämpas på försäljning, gemenskapsinternt förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor:

  • matvaror, drycker och andra ämnen som är avsedda att som sådana förtäras av människor samt råvaror och kryddor, konserveringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen som används vid framställning eller konservering av dem (livsmedel)
  • fodermedel och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för tillverkningen av sådana, industriavfall att användas som djurfoder samt foderfisk (fodermedel).

I 85 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) förtecknas de varor som den sänkta skattesatsen på 14 % inte ska tillämpas på.

Den sänkta skattesatsen på 10 % tillämpas på följande varor:

  • de läkemedel och preparat som avses i 85 a § 6 punkten i mervärdesskattelagen
  • böcker
  • tidningar och tidskrifter som prenumereras för minst en månad.

Vid import av de konstverk som avses i 79 c § i mervärdesskattelagen ska skatt betalas enligt skattesatsen på 10 %.

Ändringen av skattesatserna medför inga ändringar i hur de sänkta skattesatserna anges i importtulldeklarationen.   Importförtullningssystemet kan automatiskt använda rätt skattesats.  De sänkta skattesatserna anges i tulldeklarationen med en (nationell) tilläggskod. I det administrativa enhetsdokumentet (SAD-blankett) anges uppgiften i fält 33. Kodförteckningen 0133 ändras på följande sätt med verkan fr.o.m. den 1 januari 2013:

KOD

NUVARANDE FÖRKLARING

NY FÖRKLARING

Q085

Mervärdesskatt 9 %

Mervärdesskatt 10 %

Q227

Mervärdesskatt 13 %

Mervärdesskatt 14 %

Enligt lagen om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (707/2012) utgör skatten vid import av sådana samlarföremål och antikviteter som avses i 79 d och 79 e § i mervärdesskattelagen 10 % av skattegrunden. Dessa samlarföremål och antikviteter omfattas av 10 procents skattesats när de importeras till landskapet Åland från övriga Finland eller från en annan medlemsstat eller när de importeras från landskapet Åland till övriga Finland. Vid import över den åländska skattegränsen omfattas de konstverk som avses i 79 c § i mervärdesskattelagen av den sänkta skattesatsen på 10 procent såsom vid import från länder utanför EU.

Dessa nya skattesatser tillämpas vid import av varor när skyldigheten att betala skatt för importerade varor uppkommer när lagen trätt i kraft.  Enligt 87 § i mervärdesskattelagen gäller beträffande tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala skatt vad artiklarna 201–208 och 212–216 i tullkodexen (rådets förordning (EEG) nr 2913/92) stadgar om tidpunkten för uppkomsten av tullskuld. De nya skattesatserna tillämpas när tulldeklarationen för de importerade varorna godkänns den 1 januari 2013 eller därefter.  

I fråga gemenskapsinterna varuförvärv tillämpas skattesatserna på 24, 14 och 10 procent på varuförvärv som enligt 138 b § i mervärdesskattelagen hänförs till kalendermånaden efter den månad då lagen trädde i kraft.

Mervärdesbeskattning av varor i övrigt än vad import av varor och vissa gemenskapsinterna förvärv enligt 146 a och b § i mervärdesskattelagen (nya transportmedel och punktskattepliktiga produkter) gäller hör till Skatteförvaltningens behörighet (www.skatt.fi).

Mera information fås via e-post på adressen tuonti(at)tulli.fi eller från tullrådgivningen, tfn 020 690 600.   

                           

TMD