Hyppää sisältöön

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013

Julkaisuajankohta 19.12.2012 14.00
Tiedote

148/2012, JS/TNu

Nykyisiä arvonlisäverokantoja muutetaan lailla arvonlisäverolain muuttamisesta (706/2012) ja lailla Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta (707/2012).  Lait tulevat voimaan 1.1.2013. Yleinen verokanta on 1.1.2013 alkaen 24 % ja alennetut verokannat 14 % ja 10 %. 

Alennettua 14 %:n verokantaa sovelletaan seuraavien tavaroiden myyntiin, yhteisöhankintaan, siirtoon varastointimenettelystä sekä maahantuontiin:

  • ruokatavara, juoma ja muu sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettu aine sekä niiden raaka-aine ja niitä valmistettaessa tai säilöttäessä käytettävä mauste, säilöntäaine, väri- ja muu lisäaine (elintarvike)
  • rehu ja rehuseos sekä niiden valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu raaka- ja lisäaine, eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteaineet sekä rehukala (rehuaine).

Arvonlisäverolain (1501/1993) 85 §:n 2 momentissa luetellaan tavarat, joihin alennettua 14 %:n verokantaa ei sovelleta.

Alennettua 10%: n verokantaa sovelletaan seuraaviin tavaroihin:

  • arvonlisäverolain 85 a §:n 6 kohdassa tarkoitetut lääkkeet ja valmisteet
  • kirjat
  • sanoma- ja aikakauslehdet vähintään kuukauden ajaksi tilattuina.

Arvonlisäverolain 79 c §:ssä tarkoitettujen taide-esineiden maahantuonnista suoritettava vero on 10 %.

Verokannan muutos ei aiheuta muutoksia alennetun verokannan ilmoittamiseen tuonnin tulli-ilmoituksella. Tuontitullausjärjestelmä osaa käyttää automaattisesti oikeaa verokantaa. Alennettu verokanta ilmoitetaan tulli-ilmoituksella nimikkeen (kansallisella) lisäkoodilla. Hallinnollisella yhtenäisasiakirjalla (SAD-lomake) tieto ilmoitetaan sarakkeessa 33. Koodiluetteloa 0133 muutetaan 1.1.2013 alkaen:

Koodi
Nykyinen selite
Uusi selite
Q085 Arvonlisävero 9 % Arvonlisävero 10 %
Q227 Arvonlisävero 13 % Arvonlisävero 14 %

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) 18 b §:n muuttamista koskevan lain (707/2012) mukaan arvonlisäverolain 79 d ja 79 e §:ssä tarkoitettujen keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonnista suoritettava vero on 10 %. Näihin keräily- ja antiikkiesineisiin sovelletaan 10 %:n verokantaa silloin, kun tavara tuodaan Ahvenanmaan maakuntaan Manner-Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta tai tavara tuodaan Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen. Kuten tuonnissa EU:n ulkopuolelta, myös Ahvenanmaan verorajatuonnissa arvonlisäverolain 79 c §:ssä tarkoitettujen taide-esineiden maahantuontiin sovelletaan alennettua 10 %:n verokantaa.

Tavaran maahantuonnissa sovelletaan uusia verokantoja, kun maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain tultua voimaan. Arvonlisäverolain 87 §:n mukaan veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohdasta on voimassa mitä tullivelan syntymisajankohdasta säädetään tullikoodeksin (Yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92) 201–208 ja 212–216 artiklassa. Uusia verokantoja sovelletaan, kun maahantuotavaa tavaraa koskeva tulli-ilmoitus vapaaseen liikkeeseen hyväksytään 1.1.2013 tai sen jälkeen.

Tavaroiden yhteisöhankinnoissa puolestaan sovelletaan 24 %, 14 tai 10 prosentin verokantoja yhteisöhankintoihin, jotka AVL 138 b §:n mukaan kohdistetaan lain voimaantulon jälkeisille kalenterikuukausille.

Tavaroiden arvonlisäverotus muun kuin tavaroiden maahantuonnin ja arvonlisäverolain 146 a ja b §:n yhteisöhankintatilanteiden (koskee uusia kuljetusvälineitä ja valmisteveronalaisia tavaroita) osalta kuuluu verohallinnon toimivaltaan (www.vero.fi).

Lisätietoja voi kysyä sähköpostiosoitteesta tuonti(at)tulli.fi tai tullineuvonnasta, puh. 020 690 600. 

                           

THT