Hyppää sisältöön

Arvonlisäverokannat muuttuvat 1.7.2010

17.5.2010 9.33
Tiedote

79/2010, MJK /TNu

Nykyisiä arvonlisäverokantoja muutetaan lailla arvonlisäverolain muuttamisesta (1780/2009) ja lailla Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta (1781/2009).  Lait tulevat voimaan 1.7.2010. Yleinen verokanta on 1.7.2010 alkaen  23 % ja alennetut verokannat 13 % ja 9 %.  Arvolisäverolaki (1501/1993) löytyy ajantasaisena www.finlex.fi- sivuilta.

Tavaroita koskien lain 1780/2009 voimaantulosäännösten mukaan lakia sovelletaan, jos myyty tavara on toimitettu, tavara on otettu omaan käyttöön, yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahan tuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n nojalla syntynyt lain tultua voimaan. Tavaran myynnistä saatuun vastikkeeseen tai sen osaan, joka on kertynyt ennen lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa ollutta verokantaa. Sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka kohdistetaan AVL 138 b §:n mukaan lain voimaantulon jälkeisille kuukausille, sovelletaan uutta verokantaa.

Alennettua 13 %:n verokantaa sovelletaan seuraavien tavaroiden myyntiin, yhteisöhankintaan, siirtoon varastointimenettelystä sekä maahantuontiin:

  • ruokatavara, juoma ja muu sellaisenaan ihmisen nautittavaksi tarkoitettu aine sekä niiden raaka-aine ja niitä valmistettaessa tai säilöttäessä käytettävä mauste, säilöntäaine, väri- ja muu lisäaine (elintarvike);
  • rehu ja rehuseos sekä niiden valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu raaka- ja lisäaine, eläinten ruokana käytettävät teollisuuden jäteaineet sekä rehukala (rehuaine).

Arvonlisäverolain 85 §:n 2 momentissa luetellaan tavarat, joihin  alennettua 13 %:n verokantaa ei sovelleta.

Vastaavasti alennettua 9 %:n verokantaa sovelletaan seuraaviin tavaroihin:

  • arvonlisäverolain 85 a §:n 6 kohdassa tarkoitetut lääkkeet  ja valmisteet;
  • kirjat.

Arvonlisäverolain 79 c §:ssä tarkoitettujen taide-esineiden maahantuonnista suoritettava vero on 9 %.

Verokannan muutos ei aiheuta muutoksia alennetun verokannan ilmoittamiseen tuonnin tulli-ilmoituksella. Tuontitullausjärjestelmä osaa käyttää automaattisesti oikeaa verokantaa. Alennettu verokanta ilmoitetaan tulli-ilmoituksella nimikkeen (kansallisella) lisäkoodilla. Hallinnollisella yhtenäisasiakirjalla (SAD-lomake) tieto ilmoitetaan sarakkeessa 33. Yleiskirjeen 147/010/04 3.9.2004 koodiluetteloa 0133 muutetaan 1.7.2010 alkaen:

Koodi

Nykyinen selite

Uusi selite

Q085

Arvonlisävero 8%

Arvonlisävero 9%

Q227

Arvonlisävero 12%

Arvonlisävero 13%

Uusia verokantoja sovelletaan 1.7.2010 alkaen myös tavaroiden tuonnissa Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta samoin kuin tavaroiden tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta annetun lain (1781/2009) mukaan arvonlisäverolain 79 d ja 79 e §:ssä tarkoitettujen keräily- ja antiikkiesineiden maahantuonnista suoritettava vero on 9 %. Lakia sovelletaan, kun maahantuodusta tavarasta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt 1.7.2010 tai sen jälkeen. Näihin keräily- ja antiikkiesineisiin sovelletaan 9 %:n verokantaa silloin, kun tavara tuodaan Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta tai tavara tuodaan Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen.

Tavaroiden arvonlisäverotus muun kuin maahantuonnin ja tiettyjen tavaroiden yhteisöhankinnan arvonlisäverotuksen osalta kuuluu verohallinnon toimivaltaan (www.vero.fi).  

Lisätietoja: Tuula Nummela, puh. 020 492 2449.

THT