Hyppää sisältöön

AKT-markkinoillepääsyasetus 1.10.2014 lähtien

Julkaisuajankohta 1.7.2013 12.17
Tiedote

76/2013, LL

AKT-EY-kumppanuussopimuksen (ns. Cotonoun sopimus, LOMA-kohtelu) tullietuudet korvannutta markkinoillepääsyasetusta (EPA-kohtelu, Neuvoston asetus (EY) N:o 1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007) on sovellettu 35 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioon (AKT) 1.1.2008 lähtien (Yleiskirje 215/010/28.12.2007). Sambia (ZM) on lisätty asetuksen soveltamisalaan 9.12.2008 lähtien (asetus N:o 1217/2008, EUVL L 330, 9.12.2008).

Asetuksen 1528/2007 edunsaajamaiden luetteloa on nyt muutettu asetuksella (EU) N:o 527/2013 (EUVL L 165, 18.6.2013, yleiskirjeen liitteenä). Asetusta sovelletaan 1.10.2014 lähtien. Asetuksen muutettu liite I kattaa luettelon alueista ja valtioista, jotka ovat saaneet päätökseen neuvottelut alueellisten talouskumppanuussopimusten solmimisesta (19 edunsaajamaata, jotka Taricissa: ”ESA, Eastern and Southern Africa States”,  ”CARIFORUM (CARI)” ja ”Papua-Uusi-Guinea (PG)” ).

Tarvittavia toimenpiteitä talouskumppanuussopimusten ratifioimiseksi ei ole tehnyt 17 AKT-valtiota: Botswanan tasavalta, Burundin tasavalta, Fidžin tasavalta, Ghanan tasavalta, Haitin tasavalta, Kamerunin tasavalta, Kenian tasavalta, Komorien liitto, Lesothon kuningaskunta, Mosambikin tasavalta, Namibian tasavalta, Norsunluurannikon tasavalta, Ruandan tasavalta, Sambian tasavalta, Swazimaan kuningaskunta, Tansanian yhdistynyt tasavalta ja Ugandan tasavalta. Nämä valtiot on siis poistettu asetuksen liitteestä I eli edunsaajamaiden luettelosta 1.10.2014 lähtien.

Nämä poistetut maat tulisi voida nopeasti sisällyttää uudelleen asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteeseen I heti, kun ne ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet sopimustensa ratifioimiseksi. Maiden tulisi olla  asetuksen piirissä talouskumppanuussopimusten voimaantuloon asti. Tämän nopean takaisin siirtämisen toteuttamiseksi  komissiolle on  asetuksella 527/2013 siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteestä I poistettujen maiden sisällyttämiseksi liitteeseen uudelleen.

Osa näistä poistetuista valtioista (9 kpl)  on kuitenkin 1.1.2014 lähtien sovellettavan uudistetun GSP-järjestelmän edunsaajamaita. Edellä lihavoidut 8 valtiota eivät sisälly edunsaajamaina 1.1.2014 sovellettavaan uudistettuun GSP-järjestelmään. Ne jäävät kaikkien tullietuuksien ulkopuolelle, jos niiden tilanne ei muutu ennen 1.10.2014.

Tällä hetkellä Taric-tietokannassa  etuuskohtelumaaryhmässä ”Talouskumppanuussopimukset (EPA)”  on mainittu edunsaajamaina käytännössä juuri ne maat, jotka poistetaan 1.10.2014 lähtien asetuksen 1528/2007 liitteestä I asetuksella 527/2013. Muihin asetuksessa 1528/2007 tarkoitettuihin AKT-valtioihin sovelletaan jo eriasteisia talouskumppanuussopimuksia (Taricissa: ”ESA, Eastern and Southern Africa States”, ”CARIFORUM (CARI)” ja ”Papua-Uusi-Guinea (PG)”).

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

Liitteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 527/2013 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta

THT