Vienti

Kansainvälisessä liikenteessä alukset (laivat ja lentokoneet) tarvitsevat toimintaansa varten erilaisia tavaroita ja tarvikkeita, kuten poltto- ja voiteluaineita, muonatavaroita ja erilaisia huollon ja korjausten yhteydessä asennettavia ja käytettäviä tavaroita. Näiden tavaroiden toimittamisesta aluksille käytetään tullilainsäädännössä nimitystä alustoimitukset. 

Alustoimituksiin lasketaan kuuluvaksi myös tavarat, joita toimitetaan verottomina aluksille myytäväksi ja tuliaisina tuotavaksi.

Alustoimitus edellyttää, että tavaratilaus tehdään varustamon tai lentoyhtiön nimissä. Laivan henkilökunnan omaan käyttöön tulevia tavaroita kohdellaan kuin matkustajatuomisia ja -viemisiä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Alustoimituksista annettava sähköinen vienti-ilmoitus käsitellään kuten täydellinen vienti-ilmoitus tietyin poikkeuksin.

Alustoimituksen vienti-ilmoitus on helpompi tehdä kuin normaali vienti-ilmoitus, koska alustoimitustavaroiden tullinimikkeenä käytetään vain kolmea kokoavaa Taric -koodia: 99302400 elintarvikkeet, 99302700 polttoaineet ja 99309900 muut tavarat.

Viennin turvatietoja ei tarvitse antaa eikä myöskään poistumisen ilmoituksia.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Kun alustoimittaja toimittaa tavarat alukseen, hän pyytää viennin saateasiakirjaan (EAD) aluksen edustajan allekirjoituksen ja säilyttää allekirjoitetun saateasiakirjan kirjanpidossaan todisteena.

Alustoimittajan on myös mahdollista saada kirjanpitoonsa poistumisvahvistettu luovutuspäätös esittämällä tullille aluksen edustajan allekirjoittama saateasiakirja.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Ns. negaatiokoodeilla ilmoitetaan tuotteen olevan sellainen, ettei siihen liity tuonti- tai vientirajoitetta. Esimerkiksi, jos maahantuotava lelu ei sisällä kiellettyä kissan tai koiranturkista, ilmoitetaan negaatiokoodina Y922.


Negaatio- ja muut ehto- ja lisäkoodit on tarkastettavissa EU:n Taric-hakupalvelusta aina kunkin tullinimikkeen kohdalta. 


Kyllä.

Kun yritykseltä tilataan tavaroita toimitettavaksi alukseen, täytyy tavaroiden toimituksesta alukseen antaa tullille sähköinen vienti-ilmoitus. Tulli-ilmoitus täytyy antaa hyvissä ajoin ennen tavaroiden toimittamista alukseen, jotta tullilla on mahdollisuus tarkastaa tavara.

Säännöllisesti tavaraa aluksiin toimittava yritys voi hakea tullilta lupaa soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, jossa tullille annetaan toimituskohtaisen vienti-ilmoituksen sijasta koonti-ilmoituksia useammasta eri toimituserästä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


 • Jos lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa, viejällä on oltava tullin myöntämä kirjallinen valtuutetun viejän lupa, jossa yritykselle on annettu  yrityskohtainen lupanumero. Tämän luvan nojalla valtuutettu viejä voi laatia määrämuotoisia alkuperäilmoituksia vientilähetyksien kaupallisiin asiakirjoihin (yleensä viejäyrityksen kauppalaskuihin). Alkuperäilmoituksiin sisällytetään Tullin viejälle antama lupanumero. Katso sivu Miten alkuperä osoitetaan?, kohta Valtuutettu viejä
 • Jos lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvo ei ylitä 6 000 euroa, kuka tahansa viejä voi laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan (yleensä myyjäyrityksen kauppalaskuun). Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän alkuperäinen allekirjoitus.
 • Sen, joka laatii alkuperäilmoituksen, on aina pystyttävä asiakirjalla todistamaan lähetykseen sisältyvien tuotteiden alkuperäasema. Tämä asiakirjanäyttö tulee olla yrityksessä ja Tullin käytettävissä alkuperäilmoitusta laadittaessa.

Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, johon on lisätty tietyt lisäkustannukset Suomen rajojen sisällä, kuten rahti- ja vakuutuskustannukset, jos ne eivät jo sisälly hintaan. Tarvittaessa tilastoarvoon lisätään myös ilmaistoimitukset, jos ne eivät sisälly hintaan.

Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran arvo määritetään sen mukaisesti, mikä hinta siitä saataisiin myytäessä.

Viennin tilastoarvon määrityksessä sovelletaan Tullin vahvistamia muuntokursseja. Tilastoarvo ilmoitetaan euroina.


Verotonta matkailijamyyntiä ohjaa Verohallinto. Verohallinnon ohjeen ”Veroton matkailijamyynti - ohje myyjälle” mukaan kysymyksessä on matkailijamyynti, kun EU:n ja Norjan ulkopuolella pysyvästi asuva matkailija ostaa Suomesta itselleen tavaran, jonka hän käyttämättömänä vie itse henkilökohtaisissa matkatavaroissaan pois maasta.

Verottomassa matkailijamyynnissä ei ole muuta arvorajaa kuin vähimmäisarvo 40 euroa. Ostaja maksaa ostohetkellä arvonlisäveron, mutta saa sen kokonaan tai osittain takaisin, kun esittää myöhemmin arvonlisäveroasetuksen 8 §:n mukaisen selvityksen (Tullin leimaama tosite tai palautusliikkeen antama todistus) siitä, että tavara on viety EU:n alueelta.

Veroton matkailijamyynti -ohje myyjälle” löytyy Verohallinnon sivuilta www.vero.fi


Vienti-ilmoitus tehdään, jos:

 • Ulkomainen elinkeinonharjoittaja noutaa itse tavaran (ex works -toimitus) ja vie tavaran välittömästi EU:n ulkopuolelle. Myyjä tekee vienti-ilmoituksen omissa nimissään, ja myynti on yritykselle verotonta.
 • Matkailija (ei elinkeinon harjoittaja) ostaa tavaran ja myyjä toimittaa tavaran joko itse tai kuljetusliikettä käyttäen siten, että tavara luovutetaan vastaanottajalle vasta Suomen rajalla. Myyjä tekee tulli-ilmoituksen omissa nimissään, ja tällä tavalla matkailijalle toimitettu tavara voidaan myydä verottomana.
 • Myyjä voi tehdä vienti-ilmoituksen matkailijan nimissä ja luovuttaa tavarat normaalisti myynnin yhteydessä. Myynti on tällöin verollista. Ostaja ilmoitetaan viejäksi, ja vienti-ilmoituksen tekevä myyjä ilmoitetaan asiamiehenä. Tässä tapauksessa on kyse verottomasta matkailijamyynnistä, jolloin myyjän on noudatettava myös Verohallinnon ohjeistusta. Sekä myyntitosite että vienti-ilmoitus on esitettävä tullille poistumispaikalla.
 • Jos tulli toteaa poistumispaikalla, että matkailija on tosiasiallisesti ostanut tavaraa kaupallista tarkoitusta varten, tulli voi vaatia matkailijaa täyttämään vienti-ilmoituksen, jossa viejäksi merkitään matkailija itse.

Tässä tarkoitetaan yksittäistä lähetystä koskevaa tavarantoimittajan ilmoitusta tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema asetuksen 2015/2447 liitteessä 22-15.

”Allekirjoittanut ilmoittaa, että tässä asiakirjassa luetellut tavarat  _ _ _ _ _  (1) ovat EU:n (2) alkuperätuotteita ja ovat Sveitsin, Tunisian ja Marokon (3) kanssa käytävässä etuuskohtelukaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen mukaisia.

Allekirjoittanut ilmoittaa, että (4):

 • (X ) kumulaatiota on sovellettu Norjan kanssa
 • ( ) kumulaatiota ei ole sovellettu.

Kohdassa 3 ilmoitetaan se sopimuskumppanimaa (esim. Sveitsi), jonne EU:ssa oleva tavaran ostaja on ilmoittanut aikovansa viedä tavaran. Edellytyksenä on se, että tavara täyttää EU:n ja Sveitsin välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen edellytykset.

Ostaja on saattanut pyytää myyjää merkitsemään kohtaan 3 kaikki EU:n vapaakauppasopimukset siltä varalta, että ostaja veisi tavaraa useisiin EU:n sopimuskumppanimaihin. Tähän voidaan kuitenkin merkitä vain ne sopimuskumppanimaat, joiden kanssa solmittujen sopimusten alkuperäsääntöjen edellytykset täyttyvät.

Jos kohdassa 4 ilmoitetaan sovelletun kumulaatiota esim. Norjan kanssa, niin tällöin kohdassa 3 alkuperäsääntöjen edellytykset voivat täyttyä ainoastaan Euro-Välimeri-sopimusverkoston maiden sopimuksissa.


Tavarantoimittajan ilmoitus (supplier´s declaration, entinen suomennos oli  ”hankkijan ilmoitus”) on pääasiassa EU:n sisäisessä kaupassa käytettävä tavaran alkuperän osoittava asiakirja.

Tavaran ostaja saattaa tarvita tavaran myyjältä tavarantoimittajan ilmoituksen voidakseen edelleen laatia tavaralle etuuskohteluun oikeuttavan alkuperäilmoituksen, kun hän myy tavaran EU:n sopimuskumppanimaahan. Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan laatia myös tavaraan sisältyvän EU-osuuden ilmoittamiseksi EU:n sisäisessä kauppatapahtumassa ostajalle. Ostaja voi tällöin hyödyntää tavaran jatkojalostuksessa tavaraan jo sisältyvän EU-osuuden, jotta hän voi saada sille etuuskohtelun.


EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos

 1. sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi tai
 2. tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

Jälkikäteen annettavan EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan 7 on tehtävä englanninkielinen merkintä: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”. 


EUR.1-tavaratodistuksen hakemusosan kääntöpuolella eli ”viejän ilmoituksessa” mainitaan, mitä viejän tulee siellä ilmoittaa. Viejän on mainittava, millä edellytyksillä tuotteesta on tullut todistuksessa tarkoitettu alkuperätuote. 

Se, mitä tulee ilmoittaa, riippuu siitä, mitä kysymyksessä olevan tuotteen (nimikkeen) alkuperäsäännössä edellytetään alkuperäaseman saavuttamiseksi. Tuote voi olla esimerkiksi kokonaan EU:ssa tuotettu (esim. EU:ssa kasvatettu ja käsitelty vilja). Tuote voi olla EU:ssa riittävästi valmistettu esimerkiksi siten, että ei-alkuperäainesten määrä ei ylitä niiden sallittua enimmäismäärää. Edelleen sääntö voi nimikkeestä riippuen olla esimerkiksi se, että valmistuksessa käytetty ei-alkuperäaines kuuluu eri nimikkeeseen kuin lopputuote (vientituote). Toisin sanoen se, mitä viejän on tässä kohdassa mainittava, riippuu vientituotteen nimikkeen nimikekohtaisen alkuperäsäännön vaatimuksista.

Viejän ilmoituksen alaviitteessä 1 on mainittu esimerkkejä asiakirjoista, joita voidaan käyttää todistusasiakirjoina ilmoitetun alkuperän oikeellisuuden todistamiseksi. Viejän tulee tässä kohdassa mainita, mitä todistusasiakirjoja hänellä on hallussaan. 


Kyllä voi. Vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöpöytäkirjoissa mainitaankin, että viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää EUR.1-tavaratodistuksen ja sen hakemusosan.


EUR.1- (ja A.TR.) -tavaratodistuslomakkeita myy Grano Oy:n verkkokauppa KopiStore (www.kopistore.fi), Tullin lomakkeet.

EUR1-todistuksen voi vahvistuttaa Tullin asiakaspalveluja tarjoavissa tullitoimipaikoissa. Todistukset voi myös lähettää postitse Tulliin vahvistettavaksi.

Alkuperätuotteiden toistuvaa vientiä varten viejän kannattaa hakeutua valtuutetuksi viejäksi. Tällöin viejä voi itse laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, eikä Tullin vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tarvita.


Skannaa EAD-kopiot ja lähetä ne erikseen määritettävään tullitoimipaikkaan eli ”ositusta valvovaan Tulliin”.

Merkitse kopioon ositusmerkintöjen lisäksi tarkasti tavaran sijaintipaikka. Ositusta valvova Tulli ilmoittaa ”ok”-viestillä, kun tavara voi lähteä. Tämän jälkeen voit mennä suoraan rajalle EAD-kopion kanssa ja leimauttaa sen siellä.

Kun olet kerännyt leimat kaikkiin osalähetyksiin, lähetä alkuperäinen EAD skannattuna ositusta valvovaan Tulliin, joka vahvistaa poistumisen, jos määrät täsmäävät.


Vientimenettelyssä rajalle asti jatkavien vientien osalta voit varmistaa toisessa yhteisömaassa aloitetun vienti-ilmoituksen löytymisen Tullin järjestelmästä sähköpostilla. Voit lähettää vienti-ilmoitusten MRN-numerot sähköpostilla tulliin. Huom. tämä koskee vain niitä ilmoituksia, joissa EU:sta poistumispaikaksi on merkitty jonkin muun EU-maan toimipaikka.

Jos tavarat passitetaan, siirrytään käyttämään vientijärjestelmän automaattisesti toiseen EU-maahan lähettämää sanomaa. Vastauksena tuohon sanomaan saadaan MRN-numeroon liittyvät vientitiedot, ja vientijärjestelmä siirtää ne automaattisesti passitusjärjestelmään.


Yritys voi saada oman lokeron. Jos asiakas on liittänyt ilmoituksen mukaan postimerkillä varustetun kirjekuoren, Tulli postittaa ilmoituksen asiakkaalle.


EUR.1-todistuksen voi vahvistaa missä tahansa asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Voit lähettää todistukset myös postitse tulliin vahvistettavaksi.

Viejän kannattaa hakea valtuutetun viejän lupaa, jolloin voi itse laatia kauppalasku- tai alkuperäilmoituksia ja vahvistaa A.TR-alkuperäasiakirjoja.


Perusmenettelyssä tavarat luovutetaan passitusmenettelyyn Tullissa. Tulli ei tunne esitetyn mukaista ”sähköpostimenettelyyn luovutusta” osana palvelutarjontaa.

Sen sijaan toimijat, jotka haluavat saada menettelyyn luovutuksen esittämättä tavaroita ja passitusilmoitusta tullille, voivat hakea valtuutetun lähettäjän lupaa.

Vaihtoehtoisesti vientitavara voi kulkea vientiasiakirjoilla Norjan rajalle, jossa passitus aloitetaan.


                            

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta