Venäjän puutullikiintiöt

Alennettu vientitulli Venäjältä EU:hun tuotavalle kuuselle ja männylle

Venäjän liittyessä 22.8.2012 Maailman kauppajärjestöön (WTO:hon) se otti käyttöön kaksi tariffikiintiötä. Niissä alennettu vientitulli on männyllä 15 prosenttia ja kuusella 13 prosenttia. Perinteisille tuojille on varattu 70 prosenttia kiintiöstä ja uusille tuojille 30 prosenttia. Vuotuiset kiintiömäärät ovat seuraavat:

Tariffikiintiö Venäjän tariffikoodi EU-kiintiö
Kuusi

4403 20 110 1
4403 20 110 2
4403 20 190 1
4403 20 190 9

5.960.600 m³
Mänty

4401 20 310 1
4401 20 310 2
4403 20 390 1
4403 20 390 9

3.645.900 m³

Miten kiintiölupaa haetaan?

Kiintiölupaa haetaan

Kiintiölupahakemus allekirjoitetaan ja lähetetään Tullin kirjaamon postiosoitteeseen: Yhteystiedot

Hakijan on liitettävä kiintiölupahakemukseen

  1. sopimus tai esisopimus ja
  2. vakuutus, jossa tuoja sitoutuu siihen että tuotu määrä jalostetaan EU:n alueella vuoden sisällä tavaran vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta.

Pyydettäessä tuojan pitää pystyä osoittamaan, että tuotu määrä on tällä tavalla jalostettu.

Kuusta koskevassa kiintiöluvassa on merkittynä molemmat (EU:n) kuusen kiintiönimikkeet ja vastaavasti mäntyä koskevassa kiintiöluvassa on molemmat männyn kiintiönimikkeet. Käytännössä kuitenkin hakijan on hyvä tietää myös Venäjän tariffikoodit tuotavalle puulle. Kiintiöluvat tehdään näitä venäläisiä koodeja vastaavalle määrälle (yksi kiintiölupa yhtä Venäjän tariffikoodia kohden), koska Venäjän vientilisenssi myönnetään aina yhtä EU:ssa myönnettyä kiintiölupaa kohden.

Huomioi nämä

Venäjä avaa kiintiöt vuosittain, ja se on varannut EU:lle oman kiintiön. Tätä kiintiötä EU jakaa maahantuojille kiintiölupajärjestelmän avulla. Kiintiöt jaetaan perinteisten ja uusien tuojien kesken. Yritys voi tuoda vähintään kiintiökaton verran puuta. Uusi tuoja saa hakea enintään 1,5 prosenttia tariffikiintiöstä tuoteryhmää (kuusi tai mänty) kohden.

Perinteiselle tuojalle komissio vahvistaa kiintiökaton keväällä. Kiintiökatto lasketaan kahden aiemman kiintiöjakson ilmoitetun keskimääräisen tuonnin perusteella. Esimerkiksi kiintiöjakson 2018 kiintiökatto perustuu kiintiöjaksojen 2015 ja 2016 tuonteihin. Perinteinen tuoja saa yleensä aina vähintään sen määrän, jonka uusikin tuoja saa, mutta:

  • Jos perinteisen tuojan tosiasiallinen puun tuonti on toisen puulajin osalta nolla, myös kiintiökatto on tämän puulajin osalta nolla.

Yrityksen saama kiintiökatto on yrityksen varma oma osuus. Perinteisenkin tuojan on silti haettava kiintiölupaa, jotta se voi käyttää hyödykseen osuuttaan.

Jäsenmaiden lisenssiviranomaiset antavat kiintiölupia (quota authorisation) niiden määrien perusteella, mitä hakemuksen liitteenä olevassa sopimuksessa tai esisopimuksessa on. Hakija toimittaa kiintiöluvan venäläiselle sopimusosapuolelle, joka puolestaan toimittaa kiintiöluvan vientilisenssihakemuksen liitteenä Venäjän vientilisenssiviranomaisille.

Venäjän lisenssiviranomainen saattaa vaatia kiintiöluvasta myös Suomesta julkisen notaarin vahvistaman apostille-todistuksen ja venäläisen julkisen notaarin vahvistaman venäjänkielisen käännöksen. Vientilisenssi (export licence) esitetään Venäjän tullissa, ja näin yritys pystyy hyödyntämään alennettua vientitullia.


Kiintiöjakso jakautuu kahteen osaan. Kiintiöjakson 2017 kiintiön hakuaika alkoi 1.10.2016 ja se päättyy 1.12.2017. Vientilisenssiä on haettava Venäjän viranomaisilta viimeistään 15.12.2017. Kiintiöjakson aikana kiintiöitä jaetaan erikseen perinteisille ja uusille tuojille aina 31.5. asti (kiintiöjakson ensimmäinen osa). Sen jälkeen 1.6. alkaen (kiintiöjakson toinen osa) sekä perinteiset että uudet tuojat hakevat samasta kiintiöstä, jos jaettavaa kiintiötä on jäljellä.

Kiintiöjakson 2017 kiintiöjakson ensimmäisessä osassa perinteinen tuoja saa hakea kiintiökattonsa määrän verran. Uusi tuoja saa hakea enintään 1,5 prosenttia tariffikiintiöstä tuoteryhmää kohden eli enintään 89.409 m³ kuusta ja enintään 54.688 m³ mäntyä. Vuoden 2017 kiintiöjakson toisessa osassa kaikki tuojat saavat hakea enintään 5 prosenttia jäljellä olevasta kiintiöstä tuoteryhmää kohden.


Maahantuojan on ilmoitettava kiintiöluvan myöntäneen jäsenvaltion lisenssitoimistolle (Suomessa Tulli), paljonko yritys on tuonut EU:n alueelle puuta. Jos puu on tuotu muuhun EU-maahan kuin Suomeen, raporttiin on liitettävä tullausilmoitus. Vapaamuotoinen allekirjoitettu ilmoitus todellisista tuontimääristä on lähetettävä Tulliin 15 vuorokauden kuluessa kolmen kuukauden jakson päättymisestä, viimeistään 15.1., 15.4., 15.7. ja 15.10.

Jos kiintiöluvan määrä sisältää kuoren ja tulli-ilmoitukseen merkitty määrä on mitattu kuorettomana, maahantuojan on ilmoitettava lisenssitoimistolle kuoren sisältävä määrä. Oikeat määrät lasketaan soveltamalla asetuksen 498/2012 liitteessä 3 vahvistettuja korjauskertoimia.


Jos kiintiölupa on käyttämättä vielä kuusi kuukautta sen myöntämisen jälkeen, tuojan on joko palautettava se Tulliin tai ilmoitettava Tullille aikeestaan käyttää kiintiölupa jäljellä olevan kiintiöjakson aikana vapaamuotoisella allekirjoitetulla kirjeellä.

Jos kiintiölupa on myönnetty ennen kiintiöjakson alkamista (1.10 - 31.12.), kuuden kuukauden määräaika lasketaan alkavaksi kiintiöjaksoa vastaavan vuoden 1. päivästä tammikuuta. Tulli ilmoittaa palautetuista kiintiöluvista komissiolle, joka muuttaa vastaavalla määrällä perinteisten tuojien käytettävissä olevien enimmäismäärien jäljellä olevaa osuutta.

Maahantuoja antaa valaehtoisen vakuutuksen (Sworn Declaration) silloin, kun käyttämätöntä kiintiölupaa ei ole ollut mahdollista saada takaisin Venäjän viranomaisilta. (Venäjällä on siis jo myönnetty vientilisenssi, mutta vientilisenssiä ei ole käytetty.) Valaehtoisen vakuutuksen malli on asetuksen 2016/623 lopussa.

Jos kiintiölupa, jota ei ole palautettu kuuden kuukauden kuluttua sen myöntämisestä, on kiintiöjakson päättyessä edelleen käyttämättä, perinteisen tuojan kiintiökattoa vähennetään vastaavasti.

Jos perinteisen tuojan tosiasialliset tuonnit kiintiöjaksolla ovat alle 75 prosenttia kaikkien tuojalle kyseistä kiintiöjaksoa varten myönnettyjen kiintiölupien kohteena olevista määristä, perinteisen tuojan tuoteryhmäkohtaisia kiintiökattoja vähennetään tosiasiallisen tuonnin puuttuvaan osuuteen suhteutetulla määrällä.


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta