Väliaikainen maahantuonti

Väliaikainen maahantuonti voidaan myöntää muille kuin unionitavaroille, jotka tuodaan unionin tullialueelle määräajaksi käytettäväksi laissa säädettyihin tarkoituksiin.

Luvanhaltija on pääsääntöisesti unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.

Tulli ei sovella väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin kauppapoliittisia toimenpiteitä, ellei niissä kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai poistumista unionin tullialueelta.

Maahantuonnin yhteydessä ei yleensä kanneta maahantuontiveroja, esimerkiksi tullia ja arvonlisäveroa. Väliaikainen maahantuonti voi olla joko kokonaan tai osittain tuontitullitonta. Useimmissa tapauksissa tulli kuitenkin vaatii maahantuontiverojen määrää vastaavan vakuuden.

Määräajan päättyessä tavarat on jälleenvietävä unionin tullialueelta samassa kunnossa kuin ne olivat unioniin tuotaessa.

Huomioi nämä

 • kuormalavat, kuormalavojen varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • kontit, konttien varaosat ja tarvikkeet
 • kuljetusvälineet ja niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 • merimiesten ajanvieteaineisto
 • katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet
 • lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet
 • eläimet
 • ääni-, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali
 • ammatinharjoittamisvälineet
 • opetusvälineet ja tieteelliset välineet
 • pakkaukset
 • muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet
 • erityistyökalut ja -kojeet
 • testien suorittamisessa käytettävät tavarat
 • testattavaksi tarkoitetut tavarat
 • näytteet
 • korvaavat tuotantovälineet
 • tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat
 • varaosat, tarvikkeet ja varusteet

Lupa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomamuotoisella ilmoituksella tai SAD-lomakkeella kohdassa 44 tai tarvittaessa liiteasiakirjalla. Liiteasiakirjana voidaan käyttää esimerkiksi tullilomaketta 658s tai muuta vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Väliaikaisen maahantuonnin tavanomaista lupaa haetaan etukäteen tullilomakkeella nro 601s Tullin lupakeskukselta.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tavanomainen lupa ei ole pakollinen. Käytännössä lupaa menettelyyn käyttämiseen voi aina hakea tulli-ilmoituksella.

Lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä tai haetaan ns. takautuvaa lupaa.

Väliaikaisen maahantuonnin lupahakemus voi jossakin tapauksissa olla myös suullinen tulli-ilmoitus (esimerkiksi trailerin päällä tuotava kuljetusväline) tai tulli-ilmoituksena pidettävä toimi (esimerkiksi vihreän kaistan valitseminen tullitoimipaikassa). Suullisen tulli-ilmoituksen tueksi on kuitenkin aina annettava tullilomake 613s.


Väliaikaisesti maahantuodut tavarat on määräajan kuluessa joko jälleenvietävä tai asetettava seuraavaan tullimenettelyyn.


Mikäli tavaroita ei niille asetetussa menettelyn päättämisen määräajassa jälleenviety tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn tai siirretty toiselle menettelynhaltijalle, on luvanhaltijan ilmoitettava siitä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka unionin tullikoodeksin 79 artiklan perusteella. Tullivelan määrää määritettäessä on sovellettava unionin tullikoodeksin 80 artiklaa.


Väliaikaisesta maahantuonnista ei tarvitse antaa tulli-ilmoitusta, jos tavarat tuodaan ATA- tai CPD carnet´lla. ATA- ja CPD carnet toimii tullausasiakirjana, johon Tulli tekee merkinnät. ATA- ja CPD carnet muodostaa myös hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista.

ATA- ja CPD carnet’lla maahantuodut tavarat on jälleenvietävä maasta määräajassa (enintään 1 vuosi) ja tavarat on kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Carnet’t ovat kansainvälisiä tulliasiakirjoja. ATA carnet’lla voi väliaikaisesti tuoda ja viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin ja CPD/China - Taiwan carnet’lla voi tuoda Taiwanista EU:hun tai viedä EU:n jäsenmaista Taiwaniin

 • näyttelytavaroita
 • ammatinharjoittamisvälineitä
 • kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA- ja CPD Carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Lisätietoa ATA- ja CPD carnet -asiakirjoista saa Kauppakamarin verkkosivuilta.

Huomioitavaa on, etteivät carnet’t korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia, esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia tai terveystodistuksia


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 77, 79–80, 85, 210–225, 250–253
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 81, 136, 139, 169, 174, 178-180, 182, 204–238
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta