Tuonnin arvonlisävero maahantuonnissa EU:n ulkopuolelta

Kun tavaraa tuodaan EU:n tulli- ja/tai arvonlisäveroalueen ulkopuolelta Suomeen, tavaroiden arvonlisäverotuksesta ja valvonnasta vastaa Tulli.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnon tehtäväksi 1.1.2018 alkaen. Lue lisää Tullin asiakastiedotteesta.

Maahantuodun tavaran veron maksuvelvollisuus on ilmoittajalla eli sillä, joka tekee tulli-ilmoituksen itse tai jonka nimissä tulli-ilmoitus tehdään. Verovelvollinen on myös tavaroiden ilmoittajan asemassa oleva henkilö, kun tavaraa tuodaan Euroopan unionin tullialueelta veroalueelle. Lisäksi veron suorittamisesta on vastuussa se, joka tullikoodeksin 77–80 tai 83–88 artiklan mukaan on velvollinen maksamaan syntyneen tullivelan.

Katso lisätietoa: Tullilaskun maksaminen

Tullihuutokaupassa veron suorittamisvelvollisuus on tavaran ostajalla.

Huomioi nämä

Mikä on maahantuontia Suomessa?

Arvonlisäverotuksessa jäsenvaltiolla ja yhteisöllä tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen lainsäädännön mukaista jäsenvaltion ja yhteisön eli EU:n arvonlisäveroaluetta. Luettelo EU:n arvonlisäveroalueeseen kuuluvista valtioista ja alueista.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista arvonlisäverolain säännöksistä säädetään Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero ja valmisteverolainsäädäntöön annetussa laissa (1266/1996).

Lisätietoa:

Arvonlisäverotus Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista

Arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa tapahtuvasta tavaroiden maahantuonnista.

Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia EU:hun. Tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin, kun se tuodaan EU:hun. Eli tämä on pääsääntö tuonnissa EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta esimerkiksi Kiinasta suoraan Suomeen. Maahantuontia on myös tavaran tuonti EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta, Suomeen.

Maahantuonnin katsotaan tapahtuvan Suomessa myös silloin, kun tavara saatetaan sitä Euroopan unionin tullialueelle tuotaessa johonkin seuraavista menettelyistä ja tavara on Suomessa, kun se lakkaa olemasta kyseisessä menettelyssä:

 • väliaikainen varastointi (unionin tullikoodeksi 144 artikla)
 • unionin tullikoodeksin 237 artiklassa tarkoitettu varastointimenettely
 • sisäinen jalostusmenettely (unionin tullikoodeksi 256 artikla)
 • väliaikaisen maahantuonnin menettely kokonaan tuontitullitta (unionin tullikoodeksi 250 artikla)
 • ulkoinen passitusmenettely (unionin tullikoodeksi 226 artikla)
 • sisäinen passitusmenettely (unionin tullikoodeksi 227 artikla) tai jokin edellä mainittu menettely tuotaessa tavara EU:n tullialueelta mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta. Jos esimerkiksi Kanariansaarilta Suomeen tuotavat tavarat ovat Suomessa, kun sisäinen passitusmenettely päättyy, maahantuonti tapahtuu Suomessa.

Kun toisessa EU-jäsenvaltiossa (tulli- ja veroalueella) sisäiseen passitusmenettelyyn asetettu unionitavara tuodaan Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolisen alueen kautta, tuontia ei pidetä arvonlisäverolaissa tarkoitettuna tavaran maahantuontina. Unionitavaralla tarkoitetaan EU:n tullialueella valmistettua tavaraa tai EU:n ulkopuolelta EU:n tulli- ja veroalueelle tuotua ja vapaaseen liikkeeseen selvitettyä tavaraa.


Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettava lainsäädäntö

Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovelletaan sekä kansallista arvonlisäverolakia (1501/1993) että
tullilainsäädäntöä.

Arvonlisäverolain (1501/1993) 101.1 §:n mukaan tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksessa ei sovelleta tullia koskevia säännöksiä, ellei arvonlisäverolaissa siitä erikseen säädetä. Koska arvonlisäverolaki sisältää pääsääntöisesti kaikki aineellista verotusta koskevat säännökset, sovelletaan tullia koskevia aineellisia säännöksiä vain erikseen arvonlisäverolaissa säädetyissä tapauksissa.

Koska maahantuonnin arvonlisävero määrätään tullauksen yhteydessä, seuraavissa asioissa on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista tullilainsäädännössä sovelletaan:

 • tavaran maahantuontia, veron suorittamista, palauttamista ja takaisin perimistä koskeva sekä muu menettely
 • veronkorotus
 • virhemaksu
 • jälkiverotus
 • muutoksenhaku
 • tietojen salassapito ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen ja saaminen.

Kun tavaraa tuodaan EU:n tullialueelta, mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta EU:n veroalueelle, sovelletaan
unionin tullikoodeksin säännöksiä seuraavissa menettelyissä:

 • Euroopan unionin tullialueelle tuotavaa tavaraa koskevat muodollisuudet
 • väliaikainen varastointi
 • asettaminen tullivarastointi- tai vapaa-aluemenettelyyn
 • asettaminen sisäiseen jalostusmenettelyyn
 • asettaminen väliaikaiseen maahantuontimenettelyyn kokonaan tuontitullitta.

Tulliverotukseen sovellettava tullilainsäädäntö:

Tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai EU:n veroalueen ulkopuolelta sekä tavaran tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan lakia Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996), arvonlisäverolain maahantuontia koskevia säännöksiä sekä tullilainsäädäntöä.


Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta