Tullietuudet tavaran alkuperän perusteella

Tavarasta kannettava tulli saattaa olla voimassa olevaa yleistä tullia alhaisempi tai tullia ei kanneta lainkaan (tulli on 0 % eli nollatulli), jos tuontitavara on tiettyjen maiden alkuperätuote. Alkuperä täytyy pystyä osoittamaan asianmukaisella alkuperäselvityksellä. Etuuskohtelua on itse pyydettävä tulli-ilmoituksella (etuuskohtelukoodit ja asiakirjakoodit). Alennettua tullikohtelua kutsutaan preferenssikohteluksi.

Mistä maista tuotaessa voi saada etuuskohtelun?

Valtaosa maailman valtioista kuuluu EU:n erilaisten tullietuusjärjestelyjen piiriin. Vain noin 20 valtiota on kokonaan näiden järjestelyjen ulkopuolella (mm. Amerikan yhdysvallat, Venäjä, Valko-Venäjä, Saudi-Arabia, Japani, Australia, Taiwan ja Hongkong). Liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa on mainittu etuusjärjestelyssä mukana olevat yksittäiset maat sekä tiettyjä maaryhmiä (GSP, MMA ja AKT/EPA), joihin kuuluu yhteensä lähes 200 kehitysmaiksi luokiteltavaa maata. Näihin maaryhmiin kuuluvat valtiot ja alueet ovat nähtävissä komission Taric-tietokannasta. GSP-ryhmän maihin sisältyvät mm. Pakistan ja Intia.

Mitä etuuskohtelun saaminen edellyttää?

  1. Tuontituote kuuluu kysymyksessä olevan sopimuksen tuotekatteeseen. Esimerkiksi herkät maataloustuotteet on usein jätetty sopimusten ulkopuolelle. 
  2. Tuotteen on oltava sopimusmaan (edunsaajamaan) alkuperätuote. Kussakin etuuskohtelujärjestelyssä on mainittu, millä edellytyksillä maassa tuotettava tai valmistettava tuote voi saavuttaa alkuperäaseman (ns. alkuperäsäännöt).
  3. Tuote on tuotava suoraan edunsaajavaltiosta EU:hun (ns. suoran kuljetuksen edellytys). Suoraa kuljettamista ei kuitenkaan edellytetä mm. Euro-Välimeri-sopimusverkoston sisällä kuljetettavilta alueen alkuperätuotteilta.
  4. Tuotteen alkuperä on osoitettava asianmukaisella alkuperäselvityksellä, joita ovat GSP-maista (kehitysmaat) tuotaessa A-alkuperätodistus eli Form A ja muista etuuskohteluun oikeuttavista maista tuotaessa EUR.1-tavaratodistus. Molempien todistusten tulee olla viejämaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistamia.
  5. Alkuperä voidaan tietyissä tilanteissa osoittaa myös kauppalaskuun sisällytetyllä määrämuotoisella viejän ilmoituksella (kauppalaskuilmoitus tai alkuperäilmoitus).

Tuonnissa etuuskohtelun myöntämiseksi käytettävät alkuperäselvitykset maittain ja maaryhmittäin on esitetty liitteessä Etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäselvitykset tuonnissa. Luettelossa on mainittu myös alkuperäselvitysten voimassaoloajat (4, 5, 10 tai 12 kuukautta).

Tullietuussopimusten mukaiseen etuuskohteluun voi liittyä myös erilaisia lisäehtoja, kuten alkuperäsääntöpoikkeuksia eli derogaatioita (etuuskiintiöt ja erityismerkinnät alkuperäselvityksiin), ja tietyiltä maataloustuotteilta edellytetään tuontitodistuksia tai laatu- ja aitoustodistuksia.

Huomioi nämä

Viejä laatii alkuperäilmoituksen tavaroiden vientimaassa EU:ssa olevalle ostajalle. Viejä laatii tämän määrämuotoisen alkuperäilmoituksen alkuperätuotteiden vientilähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on kuvattu riittävän yksilöllisesti niiden tunnistamiseksi.

Viejällä on oltava viejämaan Tullin antama lupapäätös valtuutetun viejän asemasta, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Valtuutetun viejän tulee sisällyttää laatimiinsa alkuperäilmoituksiin viejämaan Tullin antama yrityskohtainen lupanumero.

Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden määrä ei ylitä 6 000 euroa. Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän allekirjoitus alkuperäisenä.


Voit pyytää Tullia oikaisemaan tullauspäätöksen niin, että jo kannettu täysimääräinen tulli (ns. kolmasmaa-tulli) muutetaan etuuskohtelutulliksi. Muutos vaikuttaa myös kannettavan arvonlisäveron määrään.


Voit pyytää tulli-ilmoituksella etuuskohtelua ja lisäksi erillisen määräajan alkuperäselvityksen esittämiseksi tuonnin jälkeen. Huomaa, että myös vakuus varataan.

Jos kysymyksessä on yksityishenkilön nettitullaus, vakuutta ei voida varata puuttuvan asiakirjan esittämiseksi jälkikäteen. Jos haet etuutta, sinun on pystyttävä toimittamaan alkuperäselvitys.  Tullietuutta voit hakea jälkikäteen oikaisun kautta, kun olet saanut asianmukaisen alkuperäselvityksen tavarasta.

Jos yksityishenkilöllä on jo nettitullausta tehdessään esitettävissä alkuperäselvitys, niin asiakas ei voi itse tätä alkuperäselvitystä sähköisellä sanomalla ilmoittaa. Hänen tulee ottaa yhteyttä Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (Spake).


Voit pyytää etuuskohtelua tulli-ilmoituksella. Tulli-ilmoituksessa sinun on selvitettävä ja ilmoitettava tullikohtelukoodit ja alkuperäasiakirjakoodit.

Tulli-ilmoituksella käytettävät koodit:

  • 0017 Tullikohtelu (etuuskohtelu)
  • 0127 Tullijärjestelmä

Ilmoita nämä tiedot tavaraerän perustiedoissa. Ilmoita myös tavaraerän liiteasiakirjana alkuperätodistuksen asiakirjakoodi, joka löytyy koodiluettelosta 0006.


EU:lla on Turkin kanssa tulliliitto, joka koskee useimpien niin sanottujen teollisuustuotteiden tuontia ja kauppaa. Turkista tuotavista teollisuustuotteista ei tarvitse maksaa tullia, jos tuotteet ovat olleet Turkissa vapaassa liikkeessä. Tuotteiden alkuperämaalla ei ole merkitystä.

Oikeutus tullittomaan tulliliittokohteluun osoitetaan tuonnissa A.TR.-tavaratodistuksella, jonka Turkin tulliviranomainen on vahvistanut. Valtuutettu viejä, joka on saanut maansa tulliviranomaiselta tätä koskevan luvan, voi itse vahvistaa A.TR.-tavaratodistuksia määrämuotoisella erikoisleimalla.


Alkuperäselvityksessä tuotteelle ilmoitettu alkuperä voidaan tarkastaa jälkikäteen maassa, jossa alkuperäselvitys on annettu. Jos tuonnissa ilmoitettu ja alkuperäselvityksin osoitettu tuotteen alkuperä todetaan jälkitarkastuksessa vääräksi, niin tuotteesta on maksettava täysimääräinen tulli jälkitullauksin. Myös alkuperätodistuksen vahvistaneen viranomaisen toimivalta todistuksen vahvistajana tai alkuperätodistuksen aitous (väärennökset) voidaan tarkastaa.


Tuotteiden tuonnissa kolmansista maista on esitettävä tietyissä tilanteissa niin sanottu yleinen alkuperätodistus (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä). Tällaisia todistuksia myöntävät  yleensä eri maiden kauppakamarit. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua, eli ns. preferenssikohtelua, ellei siitä ole tullilainsäädännössä erikseen säädetty tietyille erityistuotteille.


Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta