Tieteellisten välineiden ja kojeiden sekä niiden osien, varaosien, varusteiden ja tiettyjen työkalujen tullittomuus

Tietyille tieteellisille välineille ja kojeille, niiden varaosille, osille, varusteille sekä tietyille työkaluille voidaan myöntää tullittomuus, kun ne tullataan Suomeen. Arvonlisävero kuitenkin kannetaan. Tullittomuuslupa on haettava etukäteen. Luvan voi saada julkinen, yleishyödyllinen tai Tullin hyväksymä yksityinen laitos tai sen yksikkö, jonka toiminta on pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta. Luvan saaminen edellyttää myös, että välineet ja kojeet sopivat teknisten ominaisuuksiensa ja tuottamiensa tulosten perusteella yksinomaan tai pääasiallisesti tieteellisten toimintojen suorittamiseen ja että ne tuodaan voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen.

Huomaa, että tavarasta kannettava tulli voi olla 0 % jo esimerkiksi tullinimikkeen tai alkuperäetuuskohtelun perusteella. Jos tavaran tulli on 0 % muilla perusteilla, tullittomuusasetuksen mukaisesta tullittomuusluvasta ei ole taloudellista hyötyä.

Mitä tarkoitetaan tieteellisellä välineellä ja kojeella?

Tässä yhteydessä ”tieteellisellä välineellä ja kojeella” (jäljempänä laite) tarkoitetaan laitetta, joka teknisten ominaisuuksiensa ja tuottamiensa tulosten perusteella sopii yksinomaan tai pääasiallisesti tieteellisten toimintojen suorittamiseen. Teknisillä ominaisuuksilla puolestaan tarkoitetaan sellaisia ominaisuuksia, jotka aiheutuvat kyseisen laitteen rakenteesta tai siihen sen tavanomaiseen laitetyyppiin nähden tehdyistä muutoksista. Näiden ominaisuuksien ansiosta laitteen suorituskyvyn on oltava korkeatasoisempi kuin laitteiden, joita käytetään teollisuuden tai kaupan harjoittamiseen liittyvissä töissä.

Jos teknisten ominaisuuksien perusteella ei voida kiistattomasti määrittää, onko laitetta pidettävä tieteellisenä vai ei, ratkaisevaa on sen käyttötarkoitus. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa laitteen katsotaan olevan tieteellinen, jos sitä käytetään tieteellisiin tarkoituksiin.

Huomioi nämä

Tullittomuusasetuksen mukainen tullittomuus edellyttää aina tullittomuuslupaa, joka on myönnetty ennen tavaroiden hyväksymistä vapaaseen liikkeeseen. Luvan tuoda tullitta tieteellisiä välineitä ja kojeita voi saada julkinen tai yksityinen laitos tai sen yksikkö, jonka toiminta on pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta.

Tullittomuuslupa myönnetään sellaisille tullittomuusasetuksessa tarkoitetuille tieteellisille välineille ja kojeille, jotka tuodaan voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen.


Tullittomuus voidaan myöntää myös tieteellisiin laitteisiin tarkoitetuille varaosille, osille, varusteille ja työkaluille. Varusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tavaroita, jotka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi tieteellisen laitteen kanssa ja joilla parannetaan laitteen suorituskykyä tai käyttömahdollisuuksia. Työkalujen osalta tullittomuus voidaan myöntää vain sellaisille, joita käytetään kyseisten laitteiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen.

Tullittomuus voidaan myöntää, kun varaosat, osat, varusteet tai työkalut tuodaan samaan aikaan kuin se tieteellinen laite, johon ne on tarkoitettu. Tullittomuus voidaan myöntää myös silloin, kun varaosat, osat, varusteet tai työkalut tuodaan myöhemmin edellyttäen, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuksi sellaisiin laitteisiin

  • jotka on hyväksytty aiemmin tullittomiksi tullittomuusluvalla ja joka ovat edelleen luonteeltaan tieteellisiä TtA:ssa tarkoitetulla tavalla
  • joihin sovellettaisiin tullittomuutta, kun haetaan tullittomuutta varaosille, osille, varusteille tai työkaluille
  • jotka täyttävät TtA 44 artiklan tullittomuudelle säädetyt edellytykset, kun haetaan tullittomuutta varaosille, osille, varusteille tai työkaluille.

Tullittomuuslupaa kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen tavaroiden tuontia. Lupaa ei voida myöntää jälkikäteen eli jos tavarat on jo tullattu. Lupaa voidaan hakea yhdellä hakemuksella useille laitteille tai tavaroille, vaikka ne tuotaisiin eri aikaan. Tullittomuuslupa on voimassa enintään kuusi kuukautta. Se on kirjallinen ja maksuton. Ennakkoratkaisuja ei anneta.

Hakemus on tehtävä laitoksen tai yksikön nimissä. Lupaa haetaan tullilomakkeella 849s ja 848s tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on lomakkeessa mainitut tiedot. Hakemuksen voi allekirjoittaa

  • henkilö, jolla on laitoksen puolesta myönnetty nimenkirjoitusoikeus
  • henkilö, jonka nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö on valtuuttanut tekemään hakemuksen. Tällöin hakemukseen on liitettävä alkuperäinen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama valtakirja.

Tullittomuuslupahakemus lähetetään osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 OULU


Tavarasta on tehtävä tulli-ilmoitus. Tullittomuutta pyydetään tulli-ilmoituksella tietyillä koodeilla.

  • menettelykoodi 40 xx (xx on edeltävä menettely)
  • tieteellisten välineiden ja kojeiden kansallinen menettelykoodi 3RF
  • varaosien, osien ja varusteiden sekä työkalujen kansallinen menettelykoodi C13
  • EDI-ilmoituksella ilmoitetaan tullittomuusluvan numero ja päiväys koodilla 1ZZZ kohdassa Tapahtuman liiteasiakirja tai Tavaraerän liiteasiakirja
  • SAD-lomakkeella tullittomuusluvan numero ja päiväys ilmoitetaan kohdassa 44.

Jos tavaroita lainataan, vuokrataan tai luovutetaan toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle laitokselle, on laadittava T5-valvontakappale, joka vahvistetaan tullissa. T5-valvontakappaleeseessa kohdassa 104 otsikon ”muu” alla on oltava jokin Komission täytäntöönpanoasetuksen N:o 1225/2011 liitteessä I luetelluista maininnoista. Suomenkielinen maininta on: ’UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että ase-tuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’.

Lisätietoja T5-valvontalomakkeen käytöstä saa tullitoimipaikoilta.


Jos tavarat ovat tuontitullauksessa saaneet tullittomuuden Tullittomuusasetuksen 44 ja 45 artiklan perusteella, niiden lainaamista, vuokraamista, myyntiä ja edelleen luovuttamista on rajoitettu. Jos tavaroita on tarkoitus lainata, vuokrata, luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta, siitä on ilmoitettava etukäteen tullille. Lähtökohtaisesti lainaus, vuokraus tai luovuttaminen johtaa tuontitullien kantamiseen. Tullittomuus pysyy kuitenkin voimassa, jos tavarat lainataan, vuokrataan tai luovutetaan sellaiselle taholle, johon voidaan soveltaa tullittomuutta samalla perusteella ja jos kyseinen taho käyttää näitä tavaroita tullittomuuden myöntämiseen oikeuttaviin tarkoituksiin.

Tullille on myös ilmoitettava, jos laitos ei enää täytä tullittomuuden edellytyksiä tai jos tavaroita aiotaan käyttää muuhun kuin TtA 44 tai 45 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin. Tällöin tavaroista kannetaan tuontitullit.

Ilmoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen lupakeskus(at)tulli.fi.


Neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009, annettu 16 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta

Komission asetus (ETY) N:o 2454/93 tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säädöksistä


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullin lupakeskus
ma–pe 8–16
PL 56, 90401 Oulu
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta