Yksinkertaistuslupien hakeminen

Kaikkien EU:n jäsenmaiden tullihallintojen myöntämät luvat harmonisoidaan koko yhteisön alueella. Harmonointi on osa EU:n tullikoodeksin soveltamisasetuksen (EY 1192/2008) uudistusta. Lainsäädännön tarkoituksena on yhdenmukaistaa tulliviranomaisten myöntämiin lupiin liittyvät lupaprosessit ja lupien myöntämiskriteerit kaikissa jäsenmaissa.

Luvan käsittelyajaksi on uudessa soveltamisasetuksessa määritelty enintään 120 päivää. Määräajan kuluessa tulliviranomainen voi joko myöntää luvan, keskeyttää hakemuksen käsittelyn tai tehdä hylkäävän päätöksen. Määräajan laskenta alkaa hakemuksen hyväksymisestä käsittelyyn.

Lupakriteerit

Yksinkertaistusluvan hakijalta vaaditaan asetuksen (EY 1192/2008) mukaisten lupakriteerien täyttymistä.
Luettelo lupakriteereistä, kohdat A - G:

A. Tullivaatimusten noudattaminen

Yritys ei ole toistuvasti rikkonut tullisääntöjä tai syyllistynyt vakavaan tullisääntöjen rikkomukseen kolmen viime vuoden aikana.Tämä vaatimus koskee myös yrityksen johtotehtävissä toimivaa henkilöä ja henkilöä, joka vastaa yrityksen tulliasioista.

B. Taloudellinen tilanne

Yrityksellä tulee olla moitteeton taloudellinen tilanne, joka riittää täyttämään yrityksen velvoitteet, huomioiden liiketoiminnan erityispiirteet.

C. Kaupallisten ja kuljetustietojen jäljitysketju

Yrityksen kirjanpidon tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita ja helpottaa kirjanpidon tarkastukseen perustuvien tullitarkastusten tekemistä.

Yrityksellä tulee olla kirjanpidossaan aukoton jäljitysketju (audit trail). Audit trailia on voitava käyttää Tullin tarpeisiin.

Yrityksen tulliasiakirjoihin ja tarvittaessa myös kuljetusasiakirjoihin on voitava tutustua fyysisesti tai sähköisesti.

D. Kirjanpitojärjestelmä

Yrityksen on kuvattava kirjallisesti seuraavat yrityksen tietoteknisen toimintaympäristön osa-alueet:

  • tietojärjestelmäkuvaus: laitteistoarkkitehtuuri, järjestelmät ja näiden linkitykset toisiinsa
  • taloushallinto: ohjelmisto, tehtävänjako, vastuuhenkilöt ja yhteisötavaran erottelu kolmansien maiden tavarasta
  • logistiikkahallinto: ohjelmisto, tehtävänjako, vastuuhenkilöt ja sijainti, yhteisötavaran erottelu kolmansien maiden tavarasta.

E. Kaupallisten ja kuljetustietojen sisäisen valvonnan järjestelmä

Yrityksen on kuvattava kirjallisesti sisäisen valvonnan menettelyt liittyen kaupallisiin ja kuljetustietoihin.

Sisäiseen valvontaan on oltava vastuuhenkilö.

Yrityksellä on oltava käytössä menettelytavat puutteiden ja virheiden raportointiin ja korjaavien toimenpiteiden seurantaan.

Yrityksen on kuvattava kirjallisesti Tullin kannalta tärkeät pysyvät tiedot (esim. nimikkeet) sekä niiden muuttamismenettelyt. Kuvauksen tulisi sisältää vastuuhenkilöt, muuttamis- ja arkistointimenettelyt, kirjaukset ja niiden muoto.

Yrityksen on kuvattava kirjallisesti tuotannon sisäisen valvonnan menettelyt ja niihin liittyvät asiakirjat/kirjaukset.

Yrityksen on varmistettava, että työntekijät ovat tietoisia velvollisuudesta ilmoittaa tulliviranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja luotava soveltuvat yhteydet, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille.

F. Tavaravirtojen hallinta

Yrityksellä on kuvattava seuraavien toimintojen toimintatavat/menettelyt niin, että niistä käy ilmi mitä asiakirjoja/kirjauksia menettelyihin liittyy:

  • saapuvan tavaran menettelyt
  • varastointi ja sisäiset varastonsiirrot
  • valmistusprosessi
  • lähtevän tavaran menettelyt.

Yrityksen on kuvattava kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti Tulli-ilmoitusten antamiseen liittyvät menettelyt. Kuvauksessa on huomioitava myös tilanteet, joissa yritys ei itse anna tulli-ilmoituksia.

Yrityksellä on oltava asianmukaiset menettelyt (mukaan lukien asiakirjat/kirjaukset) luvanvaraisten tuotteiden kauppaan liittyen.

G. Tietoturva

Yrityksellä on oltava asianmukaiset menettelyt, joilla asiakirjat ja tiedot arkistoidaan ja tietojen häviäminen estetään.

Yrityksellä on oltava asianmukaiset tietotekniset turvajärjestelyt, joilla se suojaa tietokonejärjestelmänsä ja turvaa asiakirjansa luvatonta tunkeutumista vastaan.

Yrityksen tietojärjestelmien käyttäjille on määriteltävä henkilökohtaiset salasanat, jotka järjestelmä vaatii muuttamaan säännöllisesti. Yrityksessä täytyy olla käytössä tietoturvamenettelyt, ja henkilöstö täytyy kouluttaa niihin.

Itsearviointi

Lupaprosessiin kuuluu olennaisena osana se, että yritys täyttää itsearviointilomakkeen.

Itsearvioinnin tarkoituksena on

  • auttaa yritystä arvioimaan, täyttääkö se yksinkertaistusluvan myöntämiselle asetut vaatimukset sekä
  • antaa Tullille lupahakemusta täydentäviä tietoja yrityksestä ja sen liiketoiminnasta.

Itsearvioinnin tavoitteena on välittää hakijalle tietoa yksinkertaistuslupien vaatimuksista ja Tullille lisätietoa hakijan nykytilasta. Itsearviointikyselyä voi hyödyntää myös oman toimintansa tason arvioimisessa jo ennen hakemuksen jättämistä Tullille. Itsearviointilomakkeen tarkoitus on nopeuttaa lupaprosessin etenemistä.

Itsearviointi toteutetaan Webropol-sovelluksen avulla Internet-pohjaisena kyselynä. Linkki kyselyyn lähetään sähköpostitse asiakkaalle lupahakemuksen saavuttua. Täyttämisen apuvälineenä voidaan käyttää myös Komission laatimaa AEO-suuntaviivat-dokumenttia, jota Suomessa käytetään soveltuvin osin lupakriteerien arvioinnissa.

Tutustu itsearviointilomakkeeseen ja sen täyttöohjeisiin:

On tärkeää, että hakija vastaa kaikkiin itsearviointikyselyn kohtiin huolellisesti. Pelkkiä kyllä/ei-vastauksia tulee välttää. Jos joihinkin kysymyksiin jätetään vastaamatta, se aiheuttaa lisäselvitystarpeen, joka osaltaan pitkittää lupaprosessia.

Huomioi nämä

Huomioi nämä

Lisää aiheesta
  • zxz
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta