Valitukset

Muutoksenhaun pakollinen ensimmäinen vaihe on oikaisuvaatimuksen tekeminen Tullin antamaan päätökseen. Tämä koskee päätöksiä, jotka on annettu 1.1.2016 jälkeen. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi tehdä valituksen.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120
00521 Helsinki

Huomioitavaa: Verovalitukset tulivat maksullisiksi hallinto-oikeuksissa 1.1.2016. Maksu on 250 euroa.

Valituksen määräajat

Valitusaika tullin määräämistä, palauttamista tai peruuttamista koskevassa asiassa on kolme vuotta tullivelan tiedoksisaannista, kuitenkin aina vähintään 60 päivää, kun oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä on saatu tieto. Muissa asioissa valitusaika on 30 päivää siitä, kun oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä on saatu tieto.

Valituskirjelmän sisältö

Tee valitus kirjallisesti. Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmässä on oltava seuraavat tiedot:

  1. päätös, johon haetaan muutosta
  2. mitä muutoksia päätökseen haetaan
  3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmän liitteet

Liitä valituskirjelmään:

  1. päätös, johon haet muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  3. asiakirjat, joihin vetoat vaatimuksesi tueksi, jollet ole niitä jo aikaisemmin toimittanut.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Huomioi nämä

Toimita oikaisuvaatimus Tullille määräajassa

30 päivää

Muu kuin tullin palauttamista tai tullin peruuttamista koskevassa asia (esim. virhemaksu).

3 kuukautta

Jos haet tulli-ilmoituksen mitätöintiä unionin tullikoodeksin 174 artiklan (ent. 237 artikla) nojalla. Esimerkiksi nettikaupasta tilattujen tavaroiden palautukset.

12 kuukautta

Jos haet oikaisua unionin tullikoodeksin 116 artiklan b) kohdan (ent. 238 artikla) nojalla. Esimerkiksi yrityksen vialliset, sopimuksen vastaisesti palautetut tavarat.                                             

3 vuotta       

Jos haet palautusta/peruutusta unionin tullikoodeksin 116 artiklan a), c) tai d) kohdan (ennen 236 artikla) perusteella, koska tullia on kannettu liikaa, kyseessä on viranomaisen virhe tai kohtuussyistä.


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta