Miten yksinkertaistan passitusta?

Passituksen yksinkertaistukset ja luvat

Yritys voi hakea tullilta lupaa

 • toimia valtuutettuna lähettäjänä, joka saa aloittaa passituksen tullin hyväksymistä varastoista ja esittää tavarat tullille sähköisesti ilman tarvetta asioida tullitoimipaikassa
 • toimia valtuutettuna vastaanottajana, joka voi ottaa vastaan T- tai TIR-passituksella saapuvia tavaroita tulli- tai väliaikaiseen varastoonsa ja esittää tavarat tullille sähköisesti passituksesta vastaavan menettelynhaltijan puolesta
 • kiinnittää itse kuljetusvälineisiin tai kolleihin tullin hyväksymiä erityismallisia sinettejä.

Vakuutta voi yksinkertaistaa hakemalla yleisvakuuden lupaa.

Mitä valtuutetun lähettäjän luvan hakijalta edellytetään?

Edellytyksenä on

 • että hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä ja on sijoittautunut unionin tullialueelle
 • voimassa oleva yleisvakuus
 • ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolain vakavaan rikkomiseen
 • kuljetustietojen hallintajärjestelmä
 • että yrityksen tulliasioista vastaavalla henkilöllä on passitusmenettelyyn liittyvä käytännön tai ammattipätevyys
 • että valtuutettu lähettäjä antaa passitusilmoituksen tiedot sähköisesti Tullin järjestelmään.

Mitä valtuutetun vastaanottajan luvan hakijalta edellytetään?

Edellytyksenä on

 • että hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä ja on sijoittautunut unionin tulli-alueelle
 • ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolain vakavaan rikkomiseen
 • kuljetustietojen hallintajärjestelmä
 • että yrityksen tulliasioista vastaavalla henkilöllä on passitusmenettelyyn liittyvä käytännön- tai ammattipätevyys
 • että valtuutettu vastaanottaja esittää passitusilmoituksen tiedot sähköisesti Tullille.

Miten voi saada luvan käyttää erityismallisia sinettejä?

Lupa edellyttää

 • että hakija käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä ja on sijoittautunut unionin tullialueelle
 • ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolain vakavaan rikkomiseen
 • kuljetustietojen hallintajärjestelmää
 • että yrityksen tulliasioista vastaavalla henkilöllä on passitusmenettelyyn liittyvä käytännön- tai ammattipätevyys.

Huomioi nämä

Valtuutetun lähettäjän passituksen aloittaminen

Luvanhaltija voi aloittaa T-passituksia kaikilta Suomessa sijaitsevilta Tullin hyväksymiltä varastoilta. Luettelo varastoista on saatavilla Tullin internetsivuilla: Varastotunnisteet

Luvanhaltijan on lähetettävä passitusilmoituksensa Tullin sähköiseen passitusjärjestelmään ennen tavaroiden kuljetuksen aloittamista. Tullin järjestelmä lähettää luvanhaltijalle saateasiakirjan sähköisesti. Saateasiakirja kulkee tavaroiden mukana määrätullitoimipaikkaan tai valtuutetulle vastaanottajalle.

Jos luvanhaltija on saanut Tullin sähköisestä passitusjärjestelmästä ’kontrollisanoman’ (CONTRL) ja/tai ’hyväksymissanoman’ (FITACC), on passitusilmoitussanoma vastaanotettu ja se on Tullissa vireillä. Uutta passitusilmoitussanomaa ei saa lähettää samoista tavaroista ilman Tullin suostumusta.

Passitukselle annettava määräaika

Suomen sisällä voidaan antaa enintään kolmen vuorokauden määräaika ja muuhun kuin Suomessa sijaitsevaan määrätoimipaikkaan enintään kymmenen vuorokauden määräaika. Määräaikaan ei lasketa kuluvaa päivää, vaan yksi vuorokausi on aina seuraava päivä.

Vuorokausiksi lasketaan vain suomalaiset arkipäivät. Näin esim. viikonloppua tai juhlapyhiä ei lueta määräaikaan. Perjantaina aloitettavalle, Suomen sisäiselle passituskuljetukselle voidaan antaa määräaikaa keskiviikkoon asti eli kolme vuorokautta, jonka kuluessa tavarat on esitettävä määräpaikassa. Vastaavasti Suomen ulkopuolelle päättyvien passitusten määräaikoihin ei lasketa pyhäpäiviä eikä viikonloppuja.

Yli kolmen vuorokauden määräajan antaminen Suomen sisäiselle passitukselle on mahdollista ainoastaan perustellusta syystä. Jos valtuutettu lähettäjä antaa passitukselle pidemmän määräajan, sen ei tarvitse olla yhteydessä tulliin vaan sen on arkistoitava itse antamansa kirjallinen perustelu omaan kuljetustietojen hallintajärjestelmäänsä.

Passituksen tavarankuvaus

Tavarankuvaus on annettava kauppanimikkeen tarkkuudella. Jokainen kauppanimike on ilmoitettava omana tavaraeränään. Yleisilmauksia, kuten varaosia tai elektroniikkaa, ei saa käyttää. Nimikkeen ilmoittaminen ei korvaa tarkkaa tavarankuvausta.

Jokainen tavaralaji ilmoitetaan omana tavaraeränään siten, että jokainen erä käsittää vain yhden tavanomaisen kauppanimityksen sisältämiä tuotteita. Jos lastina on esimerkiksi mikropiirejä, kaapeleita ja reitittimiä, jokainen näistä tavaroista muodostaa oman tavaraeränsä ja ilmoitetaan erikseen.

Tavaroiden tunnistaminen ja sinetöinti

Luvanhaltijan on merkittävä sinettien lukumäärä ja tunnisteet passitusilmoitukseen ja kiinnitettävä sinetit lastitilaan tai tavaroihin viimeistään silloin, kun tavarat on luovutettu passitusmenettelyyn. Sinetöinti voidaan korvata antamalla riittävän tarkka ja yksityiskohtainen tavarankuvaus tavaroiden tunnistamiseksi helposti, mukaan lukien tavaroiden paljous, luonne ja sarjanumeron kaltaiset erityispiirteet. Sinetöinti ei poista velvoitetta yksityiskohtaisen tavarankuvauksen ilmoittamiseen.

Passitusmenettelyyn asetettavien tavaroiden kuljetus

Kaupallisten tavaroiden kuljetus valtuutettuna lähettäjänä on mahdollista ainoastaan kuorma- ja pakettiautolla, kun tavarat poistuvat passitusmenettelyssä unionista Suomen kautta muualle kuin Eta-maahan. Jos tavaroita halutaan passittaa henkilöautolla, on passitus aloitettava lähtötullitoimipaikalla vakiomuotoisessa menettelyssä.

Passituksen peruuttaminen

Passitusilmoitukset, joista ei ole tullut tullista ’kontrollisanomaa’, on peruutettava, jos kyseisten tavaroiden passittaminen on jo aloitettu varamenettelyssä.


Passituksen päättäminen

Valtuutettu vastaanottaja voi ottaa vastaan luvasta riippuen joko T-passituksella tai TIR-passituksella saapuvia lähetyksiä. Valtuutetun vastaanottajan on lähetettävä vastaanottoilmoitus kaikista saapuvista tavaroista Tullin sähköiseen passitusjärjestelmään ennen tavaroiden purkamisen aloittamista. Sanomassa ilmoitetaan sinettien kunto ja olemassaolo, sekä saateasiakirjan kohtaan 56 kirjatut mahdolliset matkanaikaiset tapahtumat.

Sinettien kunto

Jos saateasiakirjassa (kohta D tai F) mainittu sinetti puuttuu tai on rikkoutunut kuljetusyksikön saapuessa, valtuutetun vastaanottajan on ennen purkauksen aloittamista otettava yhteys Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (p. 0295 5207).

Purkauslupa

Saatuaan Tullin sähköisestä passitusjärjestelmästä purkausluvan, valtuutettu vastaanottaja saa poistaa mahdolliset sinetit ja aloittaa tavaroiden purkamisen. Tavaroiden tarkastus on tehtävä vertaamalla tavaroita purkausluvan tai TIR-carnet'n tietoihin.

Purkaustulos

Valtuutetun vastaanottajan on viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä tavaroiden saapumisesta, lähetettävä purkaustulossanoma Tullin sähköiseen passitusjärjestelmään. Purkaustulossanomassa tulee erityisesti olla seuraavat tiedot:

 • mahdolliset liialliset tavarat
 • puuttuvat sekä tilalle tulleet tavarat ja
 • mahdolliset muut säännönvastaisuudet, kuten eroavuudet TIR-carnet'n ja purkausluvan tiedoissa.

Valtuutetun vastaanottajan on arkistoitava vastaanottamiaan lähetyksiä koskevat saateasiakirjat mahdollisine liitteineen siten, että ne ovat Tullin saatavilla.

TIR-carnet'n päättäminen tullissa

TIR-carnet päätetään tullitoimipaikassa valtuutetun vastaanottajan antamaa purkaustulosta vastaan.

Tulotodistus

Valtuutetun vastaanottajan on kuljettajan pyynnöstä annettava unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen liitteen 72 - 03 mukainen tulotodistus jokaisesta asetetussa määräajassa ja muuttumattomassa kunnossa saapuneesta tavaralähetyksestä.


Sinettien ominaisuudet

Sinettien on täytettävä ISO-standardi 17712:2013 tai unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 301 artiklan 1. kohdan vaatimukset:

 • Ne pysyvät muuttumattomina ja lujasti kiinnitettyinä tavanomaisessa käytössä.
 • Ne voidaan tarkastaa ja tunnistaa helposti.
 • Ne on valmistettu niin, että murtaminen, kajoaminen tai irrottaminen jättää paljaalla silmällä havaittavia jälkiä.
 • Ne on suunniteltu kertakäyttöisiksi. Jos ne on tarkoitettu käytettäväksi useamman kerran, jokaisesta uudelleenkäytöstä voidaan tehdä erillinen selkeä tunnistusmerkintä.
 • Niissä on erilliset sinettitunnisteet, jotka ovat pysyviä, helposti luettavia ja yksilöllisesti numeroituja.
 • Sinettien muoto ja mitat voivat vaihdella käytettävän sinetöintimenetelmän mukaan. Mittojen on oltava sellaiset, että tunnistemerkinnät ovat helposti luettavia.
 • Sinettien tunnistemerkkien on oltava sellaiset, ettei niitä voida väärentää ja niiden jäljentämisen on oltava vaikeaa.
 • Käytettävän aineen on oltava sellaista, ettei murtumia pääse syntymään vahingossa ja ettei sinettejä voida huomaamattomalla tavalla väärentää tai käyttää uudelleen.

Sineteissä tulee olla nämä merkinnät:

 • EORI-numero (esimerkiksi: FI1234567-8)
 • sinetin yksilöivä tunnistenumero.

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta