Tullialan lyhenteitä

AAD (Administrative Accompanying Document)
EMCS-järjestelmästä tuotettava valmisteverotuksen paperinen hallinnollinen saateasiakirja. Asiakirja tuotetaan myöhemmin sähköisesti (e-AD).

e-AD
Sähköinen AAD-lomake

AEO (Authorised Economic Operator)
AEO on toimija, jolle Tulli on hakemuksesta myöntänyt valtuutetun taloudellisen toimijan aseman. AEO on EU:n tullihallintojen myöntämä status.

AREX
AREX-tietojärjestelmässä käsitellään tavaran tullialueelle saapumiseen ja tullialueelta poistumiseen liittyviä ilmoituksia. Järjestelmällä on yhteydet mm. Tullin passitus-, tuonti- ja vientijärjestelmiin. Hankkeen nimi koostuu sanoista ”saapuminen”(arrival) ja ”poistuminen” (exit). Tullin AREX-hanke on osa EU:n tullikoodeksin uudistusta.

CED (Common Entry Document)
Yhteinen tuloasiakirja, jonka rehu- tai elintarvikealan toimija tai sen edustaja täyttää. Asiakirjalla toimija ilmoittaa erän luonteen ja ajan, jolloin se fyysisesti saapuu nimettyyn saapumispaikkaan.

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
USA:n tulliviranomaisen ja taloudellisten toimijoiden välinen yhteistyöohjelma terrorismia vastaan tavaroiden tuonnissa. Pohjautuu tulliviranomaisen ja yrityksen väliseen vapaaehtoiseen sopimukseen eikä tulliviranomaisen myöntämään lupaan kuten eurooppalainen AEO-ohjelma, joka kattaa tuonnin lisäksi myös viennin osuuden.

CN-nimikkeistö
Yhteisön yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature), jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään sisäkaupan tilastoilmoituksissa ja viennissä.

DPE (Designated Point of Entry)
Nimetty saapumispaikka. EU:n rajoilla on nimetty tietyt tuontipaikat, joiden kautta voi maahantuoda eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja.

EAD (Export Accompanying Document)
Viennin saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana poistumistoimipaikalle

ECS ( Export Control System) ja AES
EU:n yhteinen järjestelmä, joka mahdollistaa tietojen siirtämisen kansallisten vientijärjestelmien välillä. EU:n yhteisellä toimintamallilla ja sanomilla valvotaan vientilähetysten poistumista EU:n tullialueelta.

Myöhemmin sähköistä vientimenettelyä kehitetään edelleen ja järjestelmästä aletaan käyttää nimeä AES (Automated Export System).

EDI (Electronic Data Interchange)
Sähköisen tiedonsiirron tapa, jonka nimi suomeksi on organisaatioiden välinen tiedonsiirto OVT. Tiedonsiirrossa käytettäviä tapoja ovat esim. EDIFACT tai XML.

ELEX
Sähköisiä vienti-ilmoituksia käsittelevä Suomen tullin tietojärjestelmä

EMCS (Excise Movement and Control System)
Väliaikaisesti valmisteverottomana liikkuvien tavaroiden valvontajärjestelmä. EMCS-hankkeen tarkoituksena on sähköistää väliaikaisesti valmisteverottomana liikkuvien alkoholi-, tupakka- ja energiatuotteiden valvonta ja korvata paperimuotoinen valmisteverotuksen hallinnollinen saateasiakirja (AAD) sähköisellä.

EORI
EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORI on lyhenne sanoista Economic Operators Registration and Identification System.

ICS (Import Control System)
Saapumisen valvontajärjestelmä, jolla annetaan ilmoitukset yhteisöön saapuvista tavaroista. ICS on myöhemmin toteutettavan automaattisen tuontijärjestelmän AIS (Automated Import System) ensimmäinen vaihe, joka kattaa kaikista kuljetusmuodoista vaadittavat saapumisen yleisilmoituksen, tavaroiden esittämisen ja saapumisilmoittamisen.

ITU
Integroitu tulliselvitysjärjestelmä. Tulliselvityksessä tarvittavat sovellukset yhteenkokoava järjestelmä, jolla Tulli hallinnoi koko tulliselvitysketjua.

Katso-tunniste
Katso-tunniste on yrityksen käyttöön tarkoitettu maksuton käyttäjätunnus, jota voi käyttää Tullin lisäksi mm. verohallinnon kanssa asioitaessa. Tunnistautuneena käyttäjänä yritys voi tehdä internetissä passitusilmoitukset, viennin tulli-ilmoitukset, saapumisen ja poistumisen ilmoitukset sekä valmisteverottomien siirtojen hallinnolliset asiakirjat (e-AD.)

Meke
Tullin Meriliikennekeskus, joka käsittelee alusliikenteen PortNet -tietojärjestelmään  annettavat pakolliset viranomaisilmoitukset ja valvoo niiden antamista. Meke on osa sähköistä tullauskeskusta ja palvelee vuoden jokaisena päivänä. Osoite on Satamakatu 22, Turku.

MRN, MRN-numero (Movement Reference Number)
Tunnus, jonka Tullin järjestelmä antaa hyväksyessään tietyt tulli-ilmoitukset vastaanotetuksi. Annettu MRN ilmoitetaan asiakkaalle hyväksymissanomassa. MRN-numero annetaan passitusilmoituksille, vienti-ilmoituksille ja tietyille saapumisen ja poistumisen ilmoituksille. Numeron käyttämisestä on annettu ohjeita kunkin sovelluksen omissa ohjeissa.

NCTS (New Computerised Transit System)
NCTS on sähköinen passitusjärjestelmä. Yhteisön ja yhteisessä tullipassitusjärjestelmässä tavaroita voidaan kuljettaa tullaamattomina, kun niitä tuodaan yhteisöön tai kuljetetaan Euroopan yhteisön ja Eftan kautta. NCTS-järjestelmällä tavaroiden liikkumista näissä passitusmenettelyissä seurataan sähköisesti entistä tehokkaammin. NCTS-järjestelmässä asiakas antaa passitusilmoituksen Tullille joko sähköisesti EDI-sanomalla tai SAD-lomakkeella paperi-ilmoituksena.

OLAF (European Anti-fraud Office)
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tehtävänä on suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja torjumalla petoksia, lahjontaa ja muita sääntöjenvastaisuuksia, myös EU:n toimielinten sisällä.

PortNet
Alusliikenteestä annettavien satamakäynti-ilmoitusten tietojärjestelmä, jota käyttävät Tulli, meklarit, merenkulkuviranomaiset, huolintaliikkeet, satamaoperaattorit ja rajavartiosto.

RAPEX (Rapid Alert System for non-food Products)
Kulutustavaroita koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti kulutustavaroiden aiheuttamista terveys- ja omaisuusvaaroista. Järjestelmä koskee kuluttajatuotteiden ohella myös ammattikäyttöön tarkoitettuja sekä ympäristöriskin aiheuttavia tuotteita.

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä, jonka yhteyspisteenä Suomessa toimii Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Sen avulla jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vaaroista.

SAD (Single Administrative Document). Hallinnollinen yhtenäisasiakirja, joka toimii tulli-ilmoituksena.
SAD-lomaketta käytetään tuontitullauksissa, asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn tai todistettaessa tavaroiden yhteisöasemaa. Viennissä ja passituksessa lomake on käytössä vain poikkeustilanteissa

Spake
Sähköinen palvelukeskus. Spake käsittelee sähköiset tulli-ilmoitussanomat, kuten tuonti-, vienti- sekä saapumis- ja poistumisilmoitukset ja vastaa niihin liittyviin asiakaskyselyihin.

TAD (Transit Accompanying Document)
Passituksen saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana määräpaikkaan.

WCO (World Customs Organization)
Vuonna 1952 perustettu Maailman tullijärjestö pyrkii yhtenäistämään hallinnoimiensa sopimusten soveltamista ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä kaikkialla maailmassa.
Toiminnassa on mukana 180 valtiota, ja niiden osuus maailmankaupasta on 98 prosenttia.

WTO (World Trade Organization)
Maailman kauppajärjestö on kauppapoliittista yhteistyötä harjoittava kansainvälinen järjestö, jonka tärkein tavoite on kaupan vapauttaminen. Järjestöön kuuluu 164 jäsenvaltiota.

Huomioi nämä

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi


Asiasanat Lyhenteet

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta