Beställa på nätet

Du kan förtulla postförsändelsen genast när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen.” visas i Postens försändelseuppföljning.

Kontakta vid behov Posten; Tullen skickar inte ankomstavier. Tullen transporterar eller förvarar inte heller försändelser.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp


Den 1 november 2016 trädde samma införselrestriktioner och -förbud gällande tobaksprodukter och nikotinvätskor i kraft på Åland som tillämpas i Fastlandsfinland. En privatperson som anländer till Åland får sedan den 1 november 2016 för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Observera också att det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland. 


Du kan beställa eller föra in en slidkniv eller ett svärd. Enligt ordningslagen är införsel av slidknivar och svärd inte förbjudet, men det finns begräsningar för innehav av dem på allmän plats.

Läs mer:


Privatpersoners rätt att föra in frön till landet är förknippad med kraven på växters sundhet. Läs Eviras anvisning: Villkor till resenärer för införsel av växter

 • För eget bruk får man medföra 200 gram frön från europeiska länder utanför Europeiska unionen. Både från EU och från länder utanför EU får man fritt medföra frön som inte kräver sundhetscertifikat. Observera dock att införsel av allt slags frö och utsäde från Ryssland är förbjudet med stöd av lagen om handel med utsäde. Införsel av frön av tall och Douglasgran är inte heller tillåtet.

Information om kraven enligt lagen om handel med utsäde finns i Eviras anvisning till importörer och marknadsförare av utsäde.

 1. privatpersoner behöver inte registrera sig som importörer, om det är fråga om en enstaka importhändelse där den sammanlagda mängden utsäde som importeras inte överskrider 200 gram. 
 2. privatpersoner behöver inte anmäla importen till Eviras utsädeskontrollenhet om mängden utsäde inte överskrider 200 gram.
 3. när privatpersoner importerar utsäde ska de försäkra sig om att importlandets utsädeskontrollsystem motsvarar EU:s system enligt punkt 2.2 i anvisningen. Om utsädesmängden överskrider 200 gram, ska utsädessorterna vara upptagna i EU:s sortlista, se anvisningens bilaga 2.

Införseln av nikotinfria vätskor som är avsedda för användning i elektroniska cigaretter eller av apparater för engångsbruk som liknar elektroniska cigaretter och som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska begränsas inte i tobakslagen. Man ska dock beakta att när man beställer produkter från utlandet, kan det hända att nikotinhalten inte har märkts på produkterna på ett korrekt sätt. Om Tullen vid införseln misstänker att produktens nikotinhalt inte har angetts korrekt, kan produkten undersökas vid Tullaboratoriet.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter


Enligt tobakslagen är pipor och cigarettpapper röktillbehör. Tobakslagen begränsar inte införseln av röktillbehör. Men glöm inte att cigarettpapper är en produkt som omfattas av lagen om tobaksaccis, så du måste betala tobaksaccis om du beställer det på nätet.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter

 


Snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan är enligt tobakslagen rökfria tobaksprodukter, och det är förbjudet att skaffa och ta emot dessa produkter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter

 


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse (order confirmation), faktura (invoice), ett kvitto eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


Förtulla inte försändelsen om du inte vill ta emot den. Om försändelsen inte tullklareras inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du före förvaringstiden går ut meddela Posten att du vägrar ta emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren.


 • Man behöver inte betala mervärdesskatt för en försändelse om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 22 euro utan transportavgifter. Denna värdegräns för skattefrihet tillämpas dock inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.
 • Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Vid import av alkoholdrycker och tobaksprodukter som sänts till en privatperson tillämpas inte bestämmelsen om minimibeloppet för momsuppbörd, utan momsen uppbärs också när skattebeloppet underskrider 5 euro.
 • Bestämmelsen om minimibeloppet på 5 euro tillämpas således inte heller på resandeinförseln av dessa produkter eller på alkoholdrycker och tobaksprodukter som de som hör till personalen på ett fortskaffningsmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU för med sig.

Läs mer: Exempel på hur skatterna räknas ut


En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro. Denna värdegräns tillämpas dock inte på alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter.

Läs mer: Mera om tullklarering


I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Ändringen är förknippad med totalreformen av tobakslagen, som genomför EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Lagen har beretts av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Tobakslagen (549/2016), som stiftades av riksdagen, trädde i kraft 15.8.2016. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och även när det är fråga om införsel från Åland till övriga Finland.


 • Förfalskade produkter kan utgöra en fara för hälsan och den allmänna säkerheten. Särskilt riskfyllda är mediciner, reservdelar till fordon och elektrisk utrustning.
 • Det finns ingen tillförlitlig forskningsbaserad information om förfalskade produkter. Till exempel kan ett klädesplagg antändas eller orsaka allergi, eller skadliga ämnen avsöndras eller delar lossa från leksaker. Farliga material som används i dessa produkter kan i värsta fall orsaka cancer. Förfalskade reservdelar i fordon kan leda till felfunktioner och olyckor, förfalskad elektronik till kortslutningar.
 • En förfalskad produkt har ingen garanti, och det är ingen som bär ansvaret om produkten går sönder eller orsakar skada.
 • Produktförfalskning är en bransch som omsätter ofantliga summor som används till att finansiera organiserad brottslighet. Vill du bidra till den?
 • Förfalskningarna äter upp marknaden för äkta produkter. Som en följd av detta går uppskattningsvis 100 000 jobb förlorade i Europa årligen. Även ditt jobb kan vara i fara.
 • Produktförfalskningar bidrar inte till skatteinkomster. Samhället måste samla därmed samla in medel för sin verksamhet från andra källor, till exempel från din löneinkomst.
 • Försäljningen av piratkopior av musikupptagningar, dataprogram, filmer och liknande produkter berövar upphovsmakarna deras arbetsinkomst.

Läs mer: Produktförfalskningar och nätköp


Det är alltid mottagaren av en försändelse som bär ansvaret för tullklarering av varan.

Om du har en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, rekommenderar vi att du använder vår avgiftsfria deklarationstjänst för import, som fungerar 24/7. Du sparar tid och slipper besväret med att besöka Tullen.

Läs mer om andra förtullningsalternativ: Efter att du handlat.

För webbförtullning behöver du utöver nätbankskoder även orderbekräftelsen eller fakturan på ditt inköp, samt uppgifter ur ankomstavin, vilka du också hittar i Postens försändelseuppföljning.

Du kan förtulla postförsändelsen genast när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen.” visas i uppgifterna om din försändelse i Postens tjänst för försändelseuppföljning. Du kan också invänta Postens ankomstavi.


Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro och som skickats av en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) lämna in någon tulldeklaration eller betala några skatter. Mottagaren ska dock skicka orderbekräftelsen och en redogörelse över gåvan och dess värde samt ankomstnummer och kontaktinformation per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för att få paketet frisläppt.

Beakta dessutom att om du beställt en vara av en privatperson så är det inte fråga om en gåva utan om ett köp.


Försändelser kan inte tullklareras i förväg.

Du kan tullklarera postförsändelsen när du fått information om försändelsens ankomst eller när du fått ankomstavin. Ankomstavin kan också vara elektronisk.

Du kan förtulla postförsändelsen när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen.” visas i Postens försändelseuppföljning.

 


Nikotinvätska som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987) omfattas av tobakslagen. En privatperson får från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor som avses i tobakslagen per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder fram till slutet av juni 2017. Om Tullen beslagtagit eller omhändertagit elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som privatpersoner beställt från utlandet, returneras dessa till beställarna. Mera information: social- och hälsovårdsministeriet

I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

En privatperson får inte föra in, skaffa och ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt 3 § 1 mom. i läkemedelslagen.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter


Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord