Usein kysyttyä

Olemme keränneet tälle sivulle usein esitettyjä kysymyksiä.
Voit selata suosituimpia aihealueita tai kirjoittaa kysymyksesi suoraan alla olevaan kenttään.


Beställa på nätet

Snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan är enligt tobakslagen rökfria tobaksprodukter, och det är förbjudet att skaffa och ta emot dessa produkter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter (linkki)


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter (linkki)

 


Tullklarering

Skadestånd kan sökas av den som tidigare i egenskap av fordonets importör och skattskyldig genom bilskattebeslut ålagts betala moms på bilskatt och som inte har kunnat dra av momsen i sin egen mervärdesbeskattning. Vem som äger fordonet har alltså ingen betydelse i ärendet.


Man kan väcka talan mot finska staten vid Helsingfors tingsrätt. Bestämmelserna om allmänt forum utgår från att ett yrkande mot staten prövas av den tingsrätt inom vars domkrets den statliga myndighet som för statens talan finns. Därtill kan ett yrkande mot staten också prövas av den tingsrätt inom vars domkrets käranden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.


Tiden för ändringssökande är tre år från början av kalenderåret efter det år då bilskattebeslutet fattades. Tiden för sökande av rättelse eller ändring i de bilskattebeslut som fattades under åren 2002–2005 har gått ut, och Tullen kan inte längre pröva ärendet som ändringssökande. Den skattskyldige borde alltså lämna in ett skadeståndsyrkande gällande moms på bilskatt (elv) – antingen med Tullens blankett eller med ett fritt formulerat yrkande – inte ett rättelseyrkande eller besvär över bilskattebeslut.

Om den skattskyldige efter tiden för ändringssökande inlämnar ett rättelseyrkande gällande moms på bilskatt, anser Tullen att yrkandet är ett skadeståndsyrkande, om det inte framgår av rättelseyrkandet att man vill att ärendet handläggs uttryckligen i ett administrativt förfarande. I fråga om rättelseyrkanden som handläggs i ett administrativt förfarande kommer det att fattas beslut om att lämna ärendet utan prövning, och dessa beslut kan överklagas hos en förvaltningsdomstol.


När Tullen har tagit ut moms på bilskatt, har den handlat enligt den då gällande nationella lagstiftningen som tillämpas i ärendet samt enligt högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I lagen om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten (822/2009) begränsades återbäringarna till de bilskattebeslut för vilka tiden för ändringssökande på 3 år enligt bilskattelagen ännu inte hade gått ut när EG-domstolen den 19 mars 2009 utfärdade sin dom i mål C-10/08 gällande moms på bilskatt (elv).


Eftersom bestämmelserna om preskription av skuld i det här fallet lämnar rum för tolkning, tar Tullen inte ställning till saken förrän allmänna domstolar har gett lagakraftvunna avgöranden i frågorna.


Bevakning

Nej. Föraren ger Tullen en skriftlig försäkran om att det inte finns några människor i fordonet som ska genomlysas. Dock är stråldosen vid genomlysning så pass liten att den inte utgör någon fara för en människa. Stråldosen är större vid en normal medicinsk röntgenundersökning.

Tullen genomlyser under inga omständigheter människor. Tullen kan bestämma att en person ska genomgå en kroppsbesiktning som utförs genom en röntgenundersökning. Genomlysning av personer är en medicinsk åtgärd och den utförs alltid under uppsikt av läkare.

Läs mer: Övervakning


Nej, de förstörs inte.

Strålningen från Tullens genomlysningsutrustning har ingen påverkan på livsmedel eller filmmaterial.

Läs mer: Övervakning


I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I alkohollagstiftningen finns det motsvarande tidsgränser för införsel av alkoholdrycker från kortvariga resor.

Enligt regeringens proposition med förslag till tobakslag kan man med hjälp av tidsgränserna bekämpa olaglig handel med tobaksprodukter och förhindra att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Resande

Nej, de förstörs inte.

Strålningen från Tullens genomlysningsutrustning har ingen påverkan på livsmedel eller filmmaterial.

Läs mer: Övervakning


En i Finland bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet, om personens resa har varat högst 24 timmar. Som undantag får personen dock föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att de har skaffats före utresan från Finland. Till exempel varningsmärkningar på finska och svenska kan vara ett bevis för att produkten har skaffats i Finland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Om tobaksprodukternas detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och de figurativa varningar som krävs får man inte föra in mer än 200 cigaretter till Finland, inte ens genom att betala skatterna.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva. Det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland.  

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter


I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I alkohollagstiftningen finns det motsvarande tidsgränser för införsel av alkoholdrycker från kortvariga resor.

Enligt regeringens proposition med förslag till tobakslag kan man med hjälp av tidsgränserna bekämpa olaglig handel med tobaksprodukter och förhindra att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Tullen övervakar växtbaserade livsmedel som förs in i landet, men privatpersoners införsel av kryddor för eget bruk eller som gåva omfattas inte av övervakningen. Kryddorna innebär dock risker eftersom de till exempel kan innehålla mögeltoxiner eller salmonella. Vissa kryddor har intensivövervakats av EU just därför att de konstaterats orsaka problem för hälsan. Dålig kvalitet upptäcks bara med laboratorieundersökningar.


Du ska först kontrollera CITES-begränsningarna gällande musslor på Miljöcentralens webbplats.

För ditt eget bruk får du utan veterinär gränskontroll föra in högst 20 kg döda ätbara musslor. Du får också föra in stenar, men korallerna omfattas av CITES-begränsningar.


Gåvoförsändelser

Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Lahjan tulliselvitys


Begränsningar

Du får för eget bruk föra in mindre än 10 kg skogssvampar och -bär utan provtagning och utredning av strålningsnivån.Du får för eget bruk föra in mindre än 10 kg skogssvampar och -bär utan provtagning och utredning av strålningsnivån.


Du ska först kontrollera CITES-begränsningarna gällande musslor på Miljöcentralens webbplats.

För ditt eget bruk får du utan veterinär gränskontroll föra in högst 20 kg döda ätbara musslor. Du får också föra in stenar, men korallerna omfattas av CITES-begränsningar.


Snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan är enligt tobakslagen rökfria tobaksprodukter, och det är förbjudet att skaffa och ta emot dessa produkter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter (linkki)
Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta
Meny