Varor som resande för in

När du anländer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde När du kommer från EU

När du anländer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Du får i ditt personliga bagage skatte- och tullfritt medföra produkter inom vissa värde- och mängdgränser. Förutsättningen är att importen inte är kommersiell, vilket innebär att alla följande villkor ska uppfyllas:

 1. införseln är av tillfällig natur
 2. införseln inbegriper bara varor som är avsedda för resandens eller familjens personliga bruk eller varor som avsedda som gåvor OCH
 3. varorna är till sin art och kvantitet sådana att de inte kan betraktas som varor som förs in för kommersiella ändamål.

Observera att all annan införsel som inte uppfyller villkoren 1–3 anses som kommersiell import. För varor införda i kommersiellt syfte ska eventuella tullar och skatter betalas.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten först vid en senare tidpunkt, om resanden lägger fram en redogörelse för att det företag som ansvarat för transporten vid resandens avresa registrerat dessa varor som medföljande resgods.

Värdegränserna på 430 och 300 euro  

Du kan utöver de kvantitativt begränsade produkterna skatte- och tullfritt medföra varor till ett värde av högst 430 euro, när du anländer med flyg eller sjövägen med ett fartyg eller luftfartyg som inte är i fritidsbruk.

 • I annan trafik (bil, buss, tåg, fartyg- och luftfartyg i fritidsbruk) är värdegränsen 300 euro.
 • Ett luftfartyg eller fartyg anses vara i fritidsbruk när dess ägare eller innehavare använder det för andra än kommersiella ändamål. Med kommersiella ändamål avses i synnerhet sådan varu- eller persontransport eller sådant utförande av tjänster som sker mot vederlag eller för myndighetsändamål.
 • Införselrätten är personlig. Värdet på en enskild vara kan inte delas upp i en skattefri och en skattepliktig del, om värdet på alla de varor som förs in överstiger 300/430 euro.
 • Värdet på följande varor beaktas inte vid ovan nämnda värdegränser:
 1. personligt resgods som resanden för in tillfälligt;
 2. personligt resgods som resanden återinför efter en tillfällig utförsel;
 3. läkemedel som behövs för resandens personliga bruk.

Exempel 1. Om resanden medför en kamera som är värd 500 euro uppbärs tull och mervärdesskatt på hela värdet.

Exempel 2. Äkta makar kan inte tillsammans momsfritt och tullfritt föra in en kamera värd 500 euro.

 • Värdet på de medförda varorna anses vara det pris som betalats för varorna.
 • Resanden ska kunna verifiera priset på ett tillförlitligt sätt, t.ex. med inköpskvitton. Förvara således kvittona på dina inköp.
 • Om du för med dig resgods eller varor som tillhör en annan resande, ska du gå genom tullen tillsammans med den som äger varorna.

När du kommer från EU

Du kan föra in varor du köpt under resan utan värdegränser.
Observera dock att införsel av t.ex. alkohol, tobaksprodukter och bränslen omfattas av restriktioner.

Ta del av anvisningarna om resandeinförsel av alkohol och tobaksprodukter

För alkoholprodukter som förs in för kommersiellt ändamål eller alkolprodukter som skickats från resan ska en skattedeklaration lämnas till Skatteförvaltningen och punktskatt ska betalas för dem.

Resande som anländer från Fastlandsfinland eller från ett annat EU-land till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland eller resande som anländer via Åland eller från Kanarieöarna till Finland får skattefritt medföra varor i samma mängder och till samma värde som resande som anländer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde. Läs anvisningarna under ”När du anländer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde”.

Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde.

Beakta följande

 • Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.
 • Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.


Om du köper varor utomlands som skickas till dig senare (t.ex. mattor eller glasögon) förtullas och importbeskattas de på normalt sätt precis som vilket annat internetinköp som helst.

Bara varor som medförs av resanden personligen kan vara tull- och skattefria.


Varor som glömts kvar i hotellrum, flygplatser osv. ska tullklareras på normalt sätt.

När du på ett tillförlitligt sätt kan visa att du fört ut varorna ur EU och att varorna är dina personliga varor, kan du förtulla dem enligt bestämmelserna om returvaror.


Lagstiftning som tillämpas vid resandeinförsel:

 • mervärdesskattelagen (1501/1993), 95 §–95 d § 
 • lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), 18 §
 • rådets förordning (EG) nr 1186/2009, 16.11.2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324 10.12.2009), artikel 41 Varor som ingår i resenärers personliga bagage
 • punktskattelagen (182/2010), 72 § (495/2014), 84–86 §, 87 § 1 mom.(311/2016) och 2 mom.,
 • alkohollagen (1143/8.12.1994)
 • tobakslagen 549/2016

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka