Tullen beskattar varor

Tullen uppbär tullar, importavgifter och mervärdesskatt på varor i den handel som bedrivs med länder som inte hör till EU, dvs. tredje länder. Med tulluppbörden verkställer Tullen EU:s handelspolitik och tullarna redovisas till EU-kommissionen som en del av EU-medlemsavgiften. Genom tullavgifter kan man kontrollera, begränsa och trygga handeln, och tullsatsen för en viss produkt kan höjas eller sänkas av finans- eller sysselsättningspolitiska skäl. Staten får 20 procent i uppbördsprovision för tullavgifterna. Å andra sidan så höjer varje ouppburen euro i tullavgifter den andel som staten måste betala som övrig EU-medlemsavgift.

Tillämpningen av ursprungsregler hör väsentligen samman med tullavgifter. I ursprungsreglerna bestäms bl.a. hur en vara ska tillverkas för att den i bestämmelselandet ska få förmånsbehandling i fråga om tullar och skatter som uppbärs. Till utvecklingsländer beviljas ensidiga förmånsbehandlingar vid import till EU. Tullen övervakar att varorna deklareras rätt med tanke på tullbeskattningen och att import- och exportrestriktioner iakttas.

Tullen uppbär farledsavgifter av fartyg som anlöper Finlands hamnar. Tullen svarar för uppbörden av övriga sådana skatter och avgifter som enligt lagen ska uppbäras av Tullen. Tullen uppbär punktskatter av kontantkunder vid import från länder utanför EU och när en överträdelse har skett vid tullförfarandet. Tullen uppbär också punktskatter på t.ex. flytande bränslen, läskedrycker, alkohol och tobaksprodukter som försvunnit från tullager. Tullen har också hand om mervärdesbeskattningen vid Ålands skattegräns.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka