Tulldeklareringen förändras

EU:s reviderade tullagstiftning träder i kraft stegvis fr.o.m. 2016

Kraven enligt den nya unionstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter har tillämpats sedan maj 2016 på bl.a. tullförfaranden och tillståndsvillkor. Tillstånd som tidigare beviljats av Tullen omprövas och nya tillståndsbeslut fattas 1.5.2016–30.4.2019.  

De nya kraven på tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis i enlighet med kommissionens IT-strategi. Strategin utvärderas årligen och ändringarna i tidtabellen fastställs vid behov separat i lagstiftningen. Till exempel har det föreslagits att ändringarna av export- och transiteringsdeklarationer som var planerade att genomföras år 2019 genomförs först på 2020-talet, vilket förutsätter ändringar i lagstiftningen.

I Finland börjar unionstullkodexens krav på tulldeklarering tillämpas först vid tullagring där målet är att införa elektroniska tulldeklarationerna före slutet av 2018. De övriga ändringarna i tulldeklarering genomförs senare i Finland.

När och var syns kundresponsen jag gett?

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Information om tidtabellerna för elektronisk deklarering ges i mars–april
12.2.2018 13.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Tidtabellen för reformen av tullklareringssystemet ändras
11.1.2018 15.27
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Iakttagande av tillståndsanvisningen för godkänd avsändare vid transitering vid användning av transportmedel
18.10.2017 12.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka