Ursprung och styrkande av unionsstatus

Tillstånd till status som godkänd utfärdare (ACP)

Varor som befinner sig i unionens tullområde antas i regel ha status som unionsvaror, men i särskilda fall ska varornas unionsstatus bevisas. Om företaget har tillstånd att verka som godkänd utfärdare kan det själv bestyrka varors unionsstatus genom att utfärda ett T2L- eller T2LF-dokument, en faktura, ett transportdokument eller ett manifest utan att behöva begära påteckning och registrering av beviset från Tullen. Fram tills det att EU:s gemensamma elektroniska system för bevis för unionsstatus (PoUS-systemet) införs är det möjligt att använda bevis i pappersformat.

Tillstånd att agera som godkänd exportör

Ett företag som är etablerat i unionens tullområde kan ansöka om status som godkänd exportör som avses i ursprungsreglerna. Om företaget har tillstånd att agera som godkänd exportör kan det själv upprätta formbundna faktura- eller ursprungsdeklarationer oberoende av värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen. Ett tillstånd att agera som godkänd exportör ger också företaget rätt att själv bestyrka A.TR.-varucertifikat med en egen specialstämpel.

Tillstånd till bokföringsmässig uppdelning av material

Vid tillverkningen av exportvaror kan man använda material med ursprungsstatus och icke-ursprungsstatus som är av samma slag och likvärdiga, och har samma handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper. Materialen uppdelas bokföringsmässigt i förmånsberättigade exportvaror och övriga exportvaror, för vilka man inte får utfärda ett ursprungsintyg eller en leverantörsdeklaration.

  • Detta tillstånd kan sökas med en fritt formulerad ansökan.

Registrerad exportör

Systemet för registrerade exportörer (REX-systemet) används för registrering av exportörer med tillstånd att intyga varors ursprung. Registrerade exportörer kan till REX-systemet inge ursprungsdeklarationer som berättigar till förmånsbehandling enligt unionens GSP-system. Deklarationer kan inges av exportörer som är etablerade i unionens tullområde och av exportörer i förmånsländerna.

Till och med den 31 december 2017 kan unionens medlemsstater utfärda varucertifikat EUR.1 eller ersättningsursprungscertifikat formulär A på begäran av exportörer eller vidaresändare av varor som inte har registrerats.

I ansökan ska anges de i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447, bilaga 22-06 nämnda uppgifterna (exportörens namn, EORI-nummer, adressuppgifter, huvudsaklig verksamhet, varor som omfattas av förmånsbehandling samt exportörens åtaganden).

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka