AEO – godkänd ekonomisk aktör

En AEO-aktör är ett företag som fått Tullens säkerhetscertifikat för sina förtullnings- och logistikfunktioner och som därför är berättigat till förmåner i hela EU-området.

I kommissionens system kan du se vilka som är Finlands och hela EU:s AEO-aktörer. En filials AEO-tillstånd visas under det medlemsland som beviljat tillståndet. Gå till sidan Authorised Economic Operator.

AEO i ett nötskal

 • AEO är ett globalt företagssäkerhetsprogram, som drivs av olika länders tullmyndigheter.
 • Att ansöka om AEO-status är frivilligt.
 • Det finns tre typer av AEO-tillstånd: 1) AEOC – Tullförenklingar, 2) AEOS – Säkerhet och skydd samt 3) en kombination av båda.
 • Förverkligandet av AEO-förmånerna påverkas även av det ömsesidiga erkännandet av AEO-statusen mellan EU och tredje länder.
 • Företag som söker AEO-status måste uppfylla specifika krav och bedömningskriterier enligt typ av tillstånd.
 • Att uppfylla de stränga säkerhetsnormerna kan innebära en betydande ekonomisk investering för sökanden.
 • AEO-statusen beviljas specifikt till en enskild juridisk person (= FO-nummer). En koncern kan inte ansöka om AEO-status med en enda ansökan.
 • Tullen ger avgiftsfri kundkonsultation innan man ansöker om AEO-status.
 • Om någon uppgift som angetts i ansökningsskedet ändras efter att tillstånd beviljats, ska detta meddelas till Tullen med blanketten för ändring av uppgifter.

Beakta följande

Som AEO-sökande godkänns företag

 • som är etablerade i unionen (med undantag av flygbolag och rederier) och
 • vars verksamhet omfattas av tullagstiftningen, t.ex. i och med att företaget hanterar varor som står under tullövervakning eller uppgifter eller dokument om dem.

Syftet med AEO-projektet är att så många som möjligt av aktörerna i den internationella leveranskedjan ansöker om AEO-status. Typiska AEO-aktörer inom EU är t.ex. tillverkare, exportörer, speditionsfirmor, lagerhavare, tullombud, transportfirmor och importörer.

Uppdaterad information om Finlands och EU:s AEO-aktörer finns i kommissionens AEO-system.


En AEO-aktör drar nytta av

 • sänkningar av samlad garanti/befrielse från ställande av en samlad garanti (AEOC-aktör)
 • att vissa tillstånd som Tullen utfärdar beviljas snabbare i alla EU-länder
 • lättnader vad gäller kontroller vid tullbevakning inom hela EU-området
 • expertisen som erbjuds av Tullens säkerhetsbedömare under processens gång
 • en förbättrad säkerhet i leveranskedjan
 • ett anseende som pålitlig aktör
 • förmåner på ett globalt plan i framtiden då EU uppnår sitt mål att få AEO-statusen ömsesidigt erkänd i större omfattning.

AEO-tillståndet är inte en förutsättning för handel som överskrider EU:s gränser, men det kommer under projektets gång att göra varuflödena smidigare allteftersom WCO-medlemmarna sätter igång sina AEO-program och EU och tredje länder kommer överens om att ömsesidigt erkänna statusen.


En av de största fördelarna med AEOS-tillstånd är MRA-avtalen mellan EU och tredjeländer. MRA innebär att AEO-aktörens status erkänns ömsesidigt i de tredjeländer med vilka EU har ingått avtal. I och med MRA ges AEO-aktören en lägre riskklassificering i det andra avtalslandet, varutransporten är smidigare och varugranskningarna färre.

EU har för närvarande MRA-avtal med USA, Japan, Kina, Schweiz, Norge och Andorra. Förhandlingar förs med bl.a. Kanada och Mexiko.

Endast AEOS-aktörer kan beviljas MRA-förmåner i andra avtalsländer. Företaget ska i samband med inlämnandet av AEOS-ansökan ge sitt medgivande till utbyte av uppgifter mellan avtalsparterna. Genom utbytet av uppgifter kan tullmyndigheterna i de olika länderna säkerställa att aktören har AEOS-status.

Uppgifter som utbyts mellan MRA-avtalsparter:

 • AEO-aktörens namn
 • AEO-aktörens adress
 • tillståndets giltighet
 • datum då tillståndet börjar gälla
 • upphörande eller upphävande av tillstånd
 • EORI- eller AEO-tillståndets nummer.

AEO-aktörens identifikationsnummer ska anges i destinationslandets importdeklaration för att AEOS-aktören ska kunna erhålla MRA-förmåner. Formen på identifikationsnumret varierar beroende på de tekniska arrangemangen i destinationslandet. När destinationslandets tull har fått identifikationsnumret från importdeklarationen så kontrollerar den identifikationsnumrets giltighet i EU-databasen.

Läs mer: MRA, Mutual Recognition Agreement (på finska)

 


Ändring av uppgifter som angetts i ansökan meddelas till Tullen med blanketten för ändring av uppgifter.

Exempel på ändringar är:

 • byte av AEO-ansvarsperson
 • byte av person som är ansvarig för tullärenden
 • väsentlig ändring i förtullningsfunktioner (t.ex. ett nytt tullager, förtullningsfunktionerna upphör vid ett verksamhetsställe) och
 • ändring i verksamhetsställets kontaktuppgifter.

Ta kontakt
AEO-kundrådgivning
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord AEO

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka