Deklarationer vid införsel

Unionens lagstiftning förpliktar transportfirmorna att inlämna uppgifterna elektroniskt för varor som de transporterar in i EU, innan varorna förs in i unionen. Införseldeklarationerna inlämnas till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), som har gränssnitt mot Tullens övriga system och andra medlemsländers system. På detta sätt säkerställer Tullen att införseln av varorna till unionens område är tillåten och att varorna har anmälts innan de hänförs till en godkänd tullbehandling. Tullen använder också deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter till övervakning av förtullningen.

Den nationella lagstiftningen förpliktar å sin sida att varor som förs in från unionens område anmäls.

Beakta följande

Europeiska unionen har ingått särskilda avtal med både Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge om skyldigheten att inlämna säkerhetsuppgifter samt riskanalysen av uppgifter. Enligt avtalen behöver säkerhetsuppgifter inte lämnas in vid införsel eller utförsel av varor från eller till dessa länder.

När varans avgångsland är antingen Norge eller Schweiz behöver man inte lämna in en summarisk införseldeklaration för varorna, men en summarisk deklaration (IE344) ska inges för dem.


Om transportmedlet inte anländer till unionen via de tullkontor som angetts i den ursprungliga summariska införseldeklarationen utan via ett tullkontor som är beläget i ett annat medlemsland, ska aktören som har ansvar för transportmedlet anmäla omdestineringen till det planerade införselkontoret.

Syftet med denna anmälan om omdestinering är att aktören inte ska behöva göra nya summariska införseldeklarationer och att tullförvaltningarna ska kunna utnyttja deklarationsuppgifter som redan en gång lämnats in.

Det ursprungliga, planerade införselkontoret överför information om risker det upptäckt till det nya, verkliga införselkontoret så att det kan vidta nödvändiga övervakningsåtgärder.

Aktören som har ansvar för transportmedlet ska till det nya införselkontoret lämna in normala deklarationer för varorna som lossas, i Finland summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor och anmälan om uppvisande.


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka