Tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP)

EU beviljar utvecklingsländer tullförmåner genom sitt allmänna tullpreferenssystem (GSP-system, Generalized System of Preferences). Den nuvarande GSP-förordningen gäller fram till den 31 december 2023.

EU:s gemensamma handelspolitik ska iaktta och stöda utvecklingssamarbetspolitikens målsättningar. Dessa är särskilt att avskaffa fattigdomen samt att stöda en hållbar utveckling och ett gott styre i utvecklingsländerna.

Genom systemet beviljas produkter med ursprung i utvecklingsländer tullförmåner (nedsatt tull eller tullbefrielse) ensidigt. EU förutsätter inte att utvecklingsländerna beviljar ömsesidiga tullförmåner för produkter med ursprung i EU. Från och med ingången av år 2017 åtnjuter bl.a. Georgien inte längre GSP-tullförmåner i EU.

GSP-förordningen omfattar tre olika ordningar

  1. En allmän ordning (ca 18 länder)
  2. En särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, GSP+ (8 länder)
  3. En särskild ordning för de minst utvecklade länderna, EBA (ca 50 länder)

Sammanlagt finns det omkring 83 utvecklingsländer inom systemet som de facto åtnjuter tullförmåner. I förordningen gällande systemet listas även alla sådana utvecklingsländer som för tillfället inte åtnjuter tullförmåner i EU.

Rätten att vara med i den allmänna ordningen beviljas sådana förmånsländer som inte klassificerats som högremedelinkomstland eller höginkomstland av Världsbanken, och som inte har en tillräckligt diversifierad export. Länder som åtnjuter överlappande tullförmåner avfördes från förteckningen över GSP-länder den 1 januari 2014.

Den nuvarande GSP-förordningen tillämpas i 10 år, dvs. 1.1.2014–31.12.2023. Däremot tas till exempel uteslutanden av landspecifika produktsektorer från preferenssystemet upp till behandling enligt treårsperioder. Utvecklingsländer kan ansöka om att anslutas till ordningen GSP+ när som helst då förutsättningarna uppfylls.

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka