Tullförmåner på grundval av varans ursprung

Tullen på en vara kan vara lägre än den gällande allmänna tullen eller så kan tullen vara 0 % (nolltullsats), om varan har ursprung i vissa länder. Ursprunget ska gå att bevisa med ett behörigt ursprungsintyg. Man ska själv begära förmånsbehandling i tulldeklarationen (koder för förmånsbehandling och dokumentkoder). Nedsatt tullbehandling kallas för preferensbehandling.

Från vilka länder gäller förmånsbehandling vid import?

Största delen av världens stater omfattas av EU:s olika förmånsordningar. Det är bara cirka 20 stater som står helt utanför dessa arrangemang (bl.a. Förenta staterna, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien, Japan, Australien, Taiwan och Hongkong). I bilagan Förmånsberättigande ursprungsintyg vid import anges enstaka länder som deltar i förmånsordningar samt vissa landgrupper (GSP, ULT och AVS/EPA) som omfattar nästan 200 utvecklingsländer. De stater och områden som ingår i dessa landgrupper finns angivna i kommissionens Taric-databas. I GSP-gruppen ingår bl.a. Pakistan och Indien.

Vad krävs för att få förmånsbehandling?

 1. Importprodukten omfattas av avtalet ifråga. Till exempel känsliga jordbruksprodukter har ofta lämnats utanför avtalen. 
 2. Produkten ska också ha ursprung i avtalslandet (förmånslandet). I varje förmånsordning anges under vilka förutsättningar en produkt som framställs i ett land kan få ursprungsstatus (s.k. ursprungsregler).
 3. Produkten ska importeras direkt från förmånsstaten till EU (krav på s.k. direkt transport). Direkt transport förutsätts emellertid inte bl.a. när det är fråga om produkter som transporteras inom det Europa-Medelhavstäckande nätverket och som har ursprung i området.
 4. Produktens ursprung ska påvisas med ett giltigt ursprungsintyg: vid import från GSP-länder (utvecklingsländer) med A-ursprungsintyg (Form A) och vid import från övriga länder som berättigar till förmånsbehandling med varucertifikat EUR.1. Båda intygen ska ha bestyrkts av en behörig myndighet i det exporterande landet.
 5. I vissa situationer kan ursprunget också bevisas med en formbunden exportörsdeklaration som upprättas på fakturan (fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration).

I tabellen Förmånsberättigande ursprungsintyg vid import anges de ursprungsintyg per land och landgrupp som kan användas vid import för att få förmånsbehandling. Av tabellen framgår också giltighetstiderna för ursprungsintygen (4, 5 eller 12 månader).

Förmånsbehandlingen enligt tullförmånsavtal kan omfattas av olika tilläggsvillkor, t.ex. undantag från ursprungsreglerna (förmånskvot och särskilda anteckningar i ursprungsintyg). För vissa jordbruksprodukter krävs importlicenser eller kvalitets- och äkthetsintyg.

Beakta följande

Det är exportören i det land varifrån varorna exporteras som upprättar ursprungsdeklarationen för köparen i EU. Exportören upprättar denna formbundna ursprungsdeklaration i det kommersiella dokument som hänför sig till exportförsändelsen med ursprungsprodukter och där ursprungsprodukterna specificerats tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.

Exportören ska ha ett tillståndsbeslut om status som godkänd exportör, utfärdat av tullen i det exporterande landet, om värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen överstiger 6 000 euro. Godkända exportörer ska ange sitt tillståndsnummer i de ursprungsdeklarationer de upprättar.

Vilken exportör som helst kan upprätta fakturadeklarationer för ursprungsprodukter när värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen inte överstiger 6 000 euro. Då ska ursprungsdeklarationen undertecknas av exportören.


Du kan begära att Tullen omprövar och ändrar förtullningsbeslutet så att tullen som uppburits till fullt belopp (s.k. tredjelandstull) ändras till en förmånstull. Ändringen påverkar också hur mycket som uppbärs i mervärdesskatt.


Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen och en särskild tidsfrist för uppvisande av ursprungsintyget efter importen. Observera också att säkerhet reserveras.

Vid privatpersoners nätförtullningar kan säkerhet inte reserveras för uppvisande i efterhand av en handling som saknas. Om du begär förmånsbehandling ska du kunna lämna in ett ursprungsintyg. När du fått ursprungsintyget på varan kan du begära förmånsbehandling i efterhand genom omprövningsförfarande.

Om en privatperson redan när hen förtullar på nätet kan visa upp ursprungsintyget, kan hen inte själv ange ursprungsintyget i den elektroniska deklarationen. Hen ska kontakta Tullen (tulldeklarering, privatkunder).


Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen. I tulldeklarationen ska du ange koderna för tullbehandling och ursprungshandlingar.

Koder som ska anges i tulldeklarationen hittar du i följande kodförteckningar:

 • 0017 Tullbehandling (förmånsbehandling)
 • 0127 Tullsystem

Ange dessa uppgifter under Grunduppgifter om varupost. Ange också dokumentkoden för ursprungsintyget som bilagd handling för varuposten. Koden hittar du i kodförteckning 0006.


EU har slutit tullunionsavtal med Turkiet, San Marino och Andorra.

Import från Turkiet

Import från Turkiet är oftast handel inom tullunionen. En liten del av importen sker enligt principerna för frihandel, varvid produkterna ska ha sitt ursprung i Turkiet. Importhandeln indelas i följande grupper som behandlas på olika sätt:

1. Produkter som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet och som tillverkats i Turkiet samt produkter från tredje land som importerats till Turkiet och förtullats till fri omsättning där. Avtalet gäller vissa bearbetade jordbruksprodukter i HS-kapitlen 4-38 och industriprodukter i HS-kapitlen 25-97, med undantag av kol- och stålprodukter i kapitlen 72 och 73 (produkter som omfattas av det tidigare EKSG-avtalet).

Bearbetade jordbruksprodukters och andra industriprodukters status som tullunionsprodukter (import i fri omsättning) bevisas med varucertifikat A.TR.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): EU
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 400
 • Kod för tullförfarande (SAD 37): 49xx
 • Varucertifikat A.TR. (SAD 44)

2. Basjordbruksprodukterna enligt HS-kapitlen 1-24 samt kol- och stålprodukterna (EKSG) omfattas av ursprungsreglerna och därför ska produkterna vid import åtföljas av ett förmånsberättigande ursprungsintyg: varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): EU
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 300
 • Kod för tullförfarande (SAD 37): 40xx
 • Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration (SAD 44)

3. Om tullunionsprodukterna inte uppfyller de krav som gäller dem (import i fri omsättning + varucertifikat A.TR.) eller ett om behörigt ursprungsintyg (EUR.1 eller fakturadeklaration) inte kan uppvisas för andra produkter, ska allmän tull uppbäras för dem.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): EU
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 100

Import från San Marino

1. I handeln mellan San Marino och EU tillämpas tullunionsavtalet och varorna beviljas tullfrihet utan ursprungsintyg. Avtalet gäller alla varor (s.k. tullunionsprodukter), som är antingen

1) varor som framställts på den ena avtalspartens område eller

2) tredjelandsvaror som på den ena avtalspartens område förtullats till fri omsättning (alla tullformaliteter har genomförts).

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): IM
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 400
 • Kod för tullförfarande (SAD 37): 49xx

2. För andra varor än dem som omfattas av tullunionen uppbärs tredjelandtull (jfr beskrivningen av tullunionsprodukter ovan).

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): IM
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 100
 • Kod för tullförfarande (SAD 37): 40xx

Import från Andorra

Import från Andorra med förmånsbehandling är antingen handel inom tullunionen eller frihandel på följande sätt:

1. Avtalet om tullunionen mellan Andorra och EU gäller varor i HS-kapitlen 25-97 vilka åtnjuter tullfrihet utan ursprungsintyg.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): IM
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 400
 • Kod för tullförfarande (SAD 37): 49xx

2. Jordbruksprodukterna enligt HS-kapitlen 1-24 omfattas av frihandeln. På dessa produkter tillämpas ursprungsregler och därför ska de ha ett ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling, antingen varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): IM
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 300
 • Kod för tullförfarande (SAD 37): 40xx
 • Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration (SAD 44)

3. Om produkterna inte uppfyller villkoren gällande tullunionsprodukter (HS-kapitlen 25-97, jfr import från San Marino), ska tredjelandstull uppbäras för dem. Likaså om jordbruksprodukterna (HS-kapitlen 1-24) inte uppfyller villkoren enligt ursprungsreglerna eller om de ha ursprung någon annanstans, ska tredjelandstull uppbäras för dem.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:

 • Typ av deklaration (SAD 1): IM
 • Kod för tullbehandling (förmåner) (SAD 36): 100
 • Kod för tullförfarande (SAD 37): 40xx 

Det ursprung som i ursprungsintyget angetts för produkten kan kontrolleras i efterhand i det land där ursprungsintyget utfärdats. Om det i efterhandskontrollen visar sig att det ursprung som vid import angetts för produkten och bevisats med ursprungsintyg är felaktigt, ska tullen betalas för produkten till fullt belopp genom efterförtullning. Behörigheten av den myndighet som bestyrkt ursprungsintyget eller ursprungsintygets äkthet (förfalskningar) kan också kontrolleras.


Vid import av produkter från tredjeland ska man i vissa situationer uppvisa ett s.k. allmänt ursprungsintyg (ursprung som inte medför förmånsbehandling). Sådana intyg utfärdas i allmänhet av olika länders handelskamrar. På basis av ett allmänt ursprungsintyg beviljas aldrig nedsatt tullbehandling, dvs. preferensbehandling, om det i tullagstiftningen inte separat föreskrivs om den för vissa specialprodukter.


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka