Tillfällig införsel

Tillfällig införsel (tidigare kallad Temporär import) kan tillämpas på icke-unionsvaror som för en viss tid importeras till unionens tullområde för att användas för vissa lagstadgade ändamål.

Vid tillfällig införsel är tillståndshavaren i regel en person som är etablerad utanför unionens tullområde.

Tullen tillämpar inga handelspolitiska åtgärder på varor som införs tillfälligt, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur unionens tullområde omfattas av förbud.

I samband med införseln uppbärs några importskatter, t.ex. tull och mervärdesskatt, i regel inte. Tillfällig införsel kan ske med antingen fullständig eller partiell befrielse från importtullar. I de flesta fall kräver Tullen dock en garanti motsvarande beloppet av importskatterna.

När tidsfristen för den tillfälliga införseln gått ut ska varorna återexporteras från unionens tullområde i samma skick som de var när de importerades till unionen.

Beakta följande

 • lastpallar samt reservdelar, tillbehör och utrustning för lastpallar
 • containrar samt reservdelar och tillbehör till dessa
 • transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel
 • personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande
 • välfärdsmateriel för sjöfolk
 • utrustning för katastrofhjälp
 • medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning
 • djur
 • ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring och reklammaterial
 • yrkesutrustning
 • undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning
 • förpackningar
 • formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar
 • specialverktyg och -instrument
 • varor som används för att utföra tester
 • varor som ska genomgå tester
 • varuprover
 • ersättningsproduktionsmedel
 • varor avsedda för arrangemang och försäljning i vissa situationer
 • reservdelar, tillbehör och utrustning.

 • Tillfällig tullfri införsel till Europeiska unionen beviljas bl.a. vid industriell eller kommersiell transport av varor mot eller utan ersättning för vägtransportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför detta område.
 • Personen som anmäler transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel ska vara etablerad utanför Europeiska unionen.
 • I allmänhet hänförs transportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionen till förfarandet för tillfällig införsel med en muntlig deklaration eller genom någon annan handling.
 • Tillfälligt införda transportmedel får inte lämnas i EU:s tullområde utan den person som har rätt att använda transportmedlet.
 • Transportmedlet kan befinna sig inom EU:s tullområde tillfälligt tullfritt bara den tid som transporten tar.
 • När den tid som behövts för att utföra transporten gått ut ska förfarandet för tillfällig införsel av transportmedel i kommersiellt bruk avslutas med ett annat tullförfarande, som i fråga om transportmedel från tredje land i allmänhet är återexport.
 • Tiden som krävs för utförande av transporten varierar från fall till fall. Enligt huvudregeln ska fordonet utan dröjsmål lämna EU:s område när uppgifterna med anknytning till transporten utförts.
 • Tullen bedömer från fall till fall om transportmedlet har befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdraget förutsatt.
 • Om transportmedlet anses ha befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdragen krävt och det inte funnits godtagbara skäl för att överskrida tidsfristen, uppbär Tullen importskatterna för transportmedlet. Transportmedlet stannar då kvar hos Tullen tills importskatterna betalats.

Tillämplig lagstiftning:

 • Unionstullkodex (EU) nr 952/2013, artiklarna 215, 250 och 251
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, artiklarna 212 och 217

 


Tillstånd till förfarandet kan sökas i tulldeklarationen då alla behövliga tilläggsuppgifter anges i en tulldeklaration i meddelandeform, i fält 44 på SAD-blanketten eller vid behov i en bifogad handling. Som bifogad handling kan man använda t.ex. tullblankett 658r eller någon annan handling som innehåller motsvarande uppgifter. Tillståndet att tillämpa förfarandet beviljas i och med att varorna överlåts till förfarandet för tillfällig införsel.

Sedvanligt tillstånd till tillfällig införsel söks på förhand med tullblankett 1017r.

Vid förfarandet för tillfällig införsel är det sedvanliga tillståndet inte obligatoriskt. I praktiken kan tillstånd till förfarandet alltid sökas med en tulldeklaration.

Tillstånd kan inte sökas med en tulldeklaration när man i sin verksamhet vill använda likvärdiga varor eller när ansökan gäller ett retroaktivt tillstånd.

Vid tillfällig införsel kan tillståndsansökan i vissa fall också vara en muntlig tulldeklaration (t.ex. transportmedel sin införs på en trailer) eller en handling som anses som tulldeklaration (t.ex. val av fil på tullen). Till stöd för en muntlig tulldeklaration ska man dock alltid lämnas in tullblankett 613r.


Varor som hänförts till ett förfarande för tillfällig införsel ska inom utsatt tid återexporteras eller hänföras till ett påföljande tullförfarande.


Om varorna inom tidsfristen för avslutande av förfarandet inte har återexporterats eller hänförts till ett påföljande tullförfarande eller överförts till en annan ansvarig för förfarandet, ska tillståndshavaren underrätta övervakningstullkontoret om detta. För sådana varor uppkommer en tullskuld enligt artikel 79 i unionstullkodexen. Vid fastställande av beloppet av tullskulden ska artikel 85 i unionstullkodexen tillämpas.


Vid tillfällig införsel behövs ingen tulldeklaration om varorna förs in med en ATA- eller CPD-carnet. ATA- och CPD-carnet fungerar som ett förtullningsdokument som Tullen förser med sina anteckningar. Carneterna utgör också en godkänd garanti för de importerade varorna.

Varor som förts in med en ATA- och CPD-carnet ska återexporteras från landet inom utsatt tid (högst ett år) och varorna ska transporteras till det ursprungliga avgångslandet där carneten ska återlämnas till det handelskammare som beviljat den.

Dessa carneter är internationella tulldokument. Med en ATA-carnet kan följande varor importeras eller exporteras mellan länder som anslutit sig till tullkonventionen och med en CPD/China–Taiwan-carnet kan följandevaror importeras från Taiwan till EU eller exporteras från EU-länder till Taiwan:

 • varor för utställningar
 • yrkesutrustning
 • kommersiella varuprover.

ATA- och CPD-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. Mera information om ATA- och CPD-carneter finns på Centralhandelskammarens webbplats.

Observera att carneterna inte ersätter andra dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import, t.ex. importtillstånd för vapen eller sundhetscertifikat.
Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka