Mervärdesskattelättnad och uppskov med betalning

Om Tullen har uppburit mervärdesskatt, kan den av särskilda skäl på ansökan nedsätta eller helt avlyfta mervärdesskatten och dess dröjsmålspåföljder samt andra påföljder som har betalts eller ska betalas.

Av den fritt formulerade ansökan om lättnad ska framgå för vad skattelättnad söks och på vilka grunder.

Ansökan ska innehålla sökandens person-/företagsuppgifter och kontaktuppgifter. Ansökan ska undertecknas. Om sökanden är ett företag eller annat samfund ska ansökan undertecknas av den person eller de personer som har firmateckningsrätt. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.

Ansökan om lättnad ska skickas till Tullens utrikeshandel- och beskattningsavdelning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Tullen skickar sökanden ett skriftligt beslut, som är avgiftsfritt. I beslutet kan ändring inte sökas genom besvär.

Man kan även ansöka om uppskov med betalning av mervärdesskatten. Betalningsuppskov söks med en skriftlig ansökan. Kunden får ett skriftligt beslut, som är avgiftsfritt. Ändring i beslutet kan sökas genom besvär.

Ifall betalningsuppskov beviljas, uppbärs för uppskovstiden uppskovsränta, vars belopp i regel motsvarar förseningsräntan på förfallen skatt.

Uppskov med betalning söks hos Tullens enhet för skatteuppbörd/indrivning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • sökandens företags- och kontaktuppgifter
  • förslag till betalningsprogram med motivering
  • för vilket mervärdesskattebeslut uppskov söks
  • underskrift.

Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.

                            

Ta kontakt
Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning/Omprövning
PB 512, 00101 Helsingfors
Tullens skatteuppbörd/indrivning
PB 512, 00101 Helsingfors
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka