Övervakning i förväg av järn- och stålprodukter

Europeiska unionens kommission har infört övervakning i förväg vid import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i länder utanför EU, dvs. i s.k. tredjeländer. Övergång till fri omsättning av dessa produkter förutsätter ett övervakningsdokument som utfärdats av Tullen.

Förteckning: Varukoder som omfattas av övervakning i förväg (förteckningen har uppdaterats 29.8.2017).

Ansökan om övervakningsdokument:

 • Företag kan ansöka om övervakningsdokument med tullblankett 654Ar.
 • Man ska fylla i en separat ansökan för varje varukod som har samma ursprung. Varukoden kan kontrolleras i Taric-söksystemet.
 • Ansökan ska åtföljas av en kopia av fakturan eller orderbekräftelsen. Fakturorna kan vara flera per ansökan. I ansökan anges varans CIF-värde i euro. Valutakursen kan kontrolleras här: Omräkningskurser för valuta.
 • En ifylld och undertecknad ansökan ska skickas per e-post till:
  • ennakkotarkkailu(at)tulli.fi.
 • Tullen handlägger ansökan inom fem arbetsdagar efter att den tagits emot.

Inget övervakningsdokument behövs om

 • varans nettovikt underskrider 2 500 kg/varukod.
 • varan klassificeras enligt HS-nummer 7318 och nettovikten underskrider 5 000 kg/varukod.
 • varan har ursprung i Norge, Island eller Liechtenstein.

Beakta följande

 • Tullen skickar övervakningsdokumentet i original till sökanden/ombudet. Sökanden ska be att få dokumentet påtecknat av Tullen vid Tullens kundserviceställe innan överlåtelsebeslutet fastställs.

ELLER

 • Handläggaren av ansökan skickar på sökandens begäran övervakningsdokumentet i original direkt till Tullens elektroniska servicecentral (SPAKE) och meddelar sökanden/ombudet dokumentets nummer och datum per e-post.

Om sökanden bett att övervakningsdokumentet skickas direkt till Elektroniska servicecentralen ska dokumentets nummer och datum anges tillsammans med dokumentkoden I004 i tulldeklarationsmeddelandet. Därtill ska koden XXX och frasen ”Övervakningsdokumentet har skickats till SPAKE” anges i tilläggsuppgifterna om varuposten.

Mängden varor som importeras får överstiga kvantiteten som anges i övervakningsdokumentet med 5 procent. Värdet på de varor som importeras får över- eller understiga värdet som anges i övervakningsdokumentet med 5 procent. Ett och samma övervakningsdokument kan användas vid flera importtillfällen.


Övervakningsdokumentet gäller i fyra månader och giltighetstiden kan på ansökan förlängas med ytterligare fyra månader.

Tillståndshavaren ska själv följa övervakningsdokumentets kvantitet och giltighet. När dokumentets giltighetstid har gått ut eller kvantiteten tagit slut, skickar Elektroniska servicecentralen dokumentet per post till tillståndshavaren för arkivering.


Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag