Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror

Tullen övervakar enligt sin provtagningsplan att importerade icke-animaliska livsmedel och vissa bruks- och konsumtionsvaror är säkra och föreskriftsenliga. Tullen övervakar också en del så kallade kombinationslivsmedel, som innehåller produkter av både vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung. Tullens behörighet grundar sig på livsmedelslagen, konsumentsäkerhetslagen, lagen om kosmetiska produkter och kemikalielagen. Kontrollproverna undersöks vid Tullaboratoriet. Rapporter om resultaten skickas regelbundet till bl.a. Evira och EU-kommissionen.

Tullen övervakar endast kommersiell import. Livsmedlen som undersöks kan vara avsedda för privat konsumtion, för storhushåll (restauranger, storkök osv.) eller för att användas som råvaror i livsmedelsindustrin. Konsumtionsvarorna som undersöks är avsedda för privat konsumtion (inkl. produkter som används i samband med konsumenttjänster).

Hur övervakas produkterna?

Tullen övervakar importen av produkterna som nämns i produktförteckningarna nedan, både i extern- och internhandeln. Varor som förtullas hindras från att komma ut på marknaden under undersökningstiden. Vid övervakningen av internhandeln tillämpas endast i vissa fall ibruktagningsförbud, dvs. begränsningar gällande fri rörlighet för tiden för laboratorieundersökningen.

Övervakningen riktas på basis av riskbedömning in på sådana produkter och egenskaper i vilka avvikelser från föreskrifter är mest sannolika (bl.a. produkter som är föremål för EU-omfattande intensivövervakning, se punkten Effektiverad importkontroll av livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel).

Varuhavaren har möjlighet att få ett motprov enligt de bestämmelser som gäller dem.

Livsmedel undersöks bl.a. beträffande tillsatsämnen, växtskyddsmedelsrester, mögeltoxiner och andra främmande ämnen samt mikrobiologisk kvalitet och genmodifiering. Vad gäller tillbehör och material som kommer i kontakt med livsmedel undersöks bl.a. tungmetaller och överföring av flera andra skadliga ämnen till livsmedel. I fråga om konsumtionsvaror undersöks till exempel leksakers mekaniska och kemiska egenskaper, färgämnen för textilier, ämnen som är förbjudna eller med begränsningar tillåtna i kosmetika samt tungmetallhalter i oäkta smycken. Även varningsmärkningar och andra förpackningspåskrifter på livsmedel och konsumtionsvaror undersöks.

Vad händer med varor som strider mot föreskrifterna?

De förtullade varupartier som vid undersökningarna konstaterats strida mot föreskrifterna överlåts inte till fri omsättning. Aktören ansvarar för att sådana varor som strider mot föreskrifterna som kommit ut på marknaden dras tillbaka från marknaden. Evira och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ger vid behov anvisningar om detta.

Returnering av sådana varor till säljaren (hävande av köp) eller annan utförsel kan vara möjlig, på villkor som fastställs från fall till fall. Ett varuparti som strider mot föreskrifterna kan också förstöras under tullövervakning antingen på deklarantens egen begäran eller på order av myndigheten. Varupartiet kan också justeras så att det överensstämmer med föreskrifterna (t.ex. korrigering av förpackningspåskrifter). I vissa fall kan myndigheten godkänna ett annat användningsändamål för partiet.

För åtgärderna behövs ett skriftligt tillstånd av Tullens produktsäkerhetsenhet, förutom för förstöring. Man ska komma överens om förstöringen med övervakningstullkontoret.

Obs! Livsmedelssäkerhetsverket Evira ansvarar för importövervakningen av animaliska livsmedel (t.ex. kött, fisk och mjölk). De konsumtionsvaror som inte undersöks av Tullen, övervakas av marknadstillsynsmyndigheterna för ifrågavarande varors produktgrupp. Tullen bistår andra myndigheter på separat överenskommet sätt.

Beakta följande

Livsmedel

 • grönsaker, svampar och produkter som tillverkats av dessa
 • frukter, bär och produkter som tillverkats av dessa
 • nötter, mandlar och produkter som tillverkats av dessa
 • safter, drycker (inte de som omfattas av alkohollagen) och dryckesingredienser
 • kakao, kaffe, te och produkter som tillverkats av dessa
 • sädesslag, sädesslagsprodukter och bakverk
 • trindsäd, frön (ej utsäde) och produkter som tillverkats av dessa
 • sötsaker, choklad och andra sockerprodukter
 • kryddor och kryddprodukter
 • såser, soppor, buljonger och soppingredienser
 • matprodukter, efterrätter, snacksprodukter
 • matfetter och -oljor (icke-animaliska)
 • kosttillskott (food/dietary supplements) och nya livsmedel (novel foods)
 • barnmat, specialprodukter för idrottare, livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • kombinationslivsmedel (endast om produkten till under 50 % består av en bearbetad animalisk produkt)
 • livsmedelstillsatser.

Konsumtionsvaror

 • för livsmedelsbruk avsedda kärl, bestick, hushållsartiklar, hushållsmaskiner och förpackningsmaterial som kommer i kontakt med livsmedel
 • leksaker (produkter och material avsedda för barn under 14 år)
 • kläder och andra textilprodukter avsedda för spädbarn och små barn (under 2 år)
 • barn- och ungdomskläder med band och åtstramningssnören
 • textil- och läderprodukter som kommer i kontakt med huden (bl.a. underkläder, sängkläder, tröjor, huvudbonader, scarfar, handskar)
 • textilprodukter som inte kommer i direkt kontakt med huden (bl.a. ytterkläder, sängöverkast)
 • metallföremål som kommer i kontakt med huden (bl.a. oäkta smycken, klockremmar, tryckknappar, dragkedjor)
 • barnskötseltillbehör (bl.a. skötunderlägg, blöjor, haklappar, nappkedjor etc.)
 • kosmetiska produkter
 • ljusprodukter
 • vissa plasttillbehör (tillverkade av PVC-plast eller annan plast; bl.a. kontorstillbehör, hushålls- och toalettprodukter, förpackningstillbehör)
 • skodon
 • reflexer avsedda för konsumentbruk.

Laboratorieundersökningar som görs på tullmyndighetens initiativ är avgiftsbelagda (Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer).

Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde

 • 440 euro/varuparti för 1–3 prover
 • 532 euro/varuparti för 4 eller flera prover
 • 250 euro/varuparti, då hela importpartiets värde är högst 1 500 euro.

Varor som omfattas av konsumentsäkerhetslagens tillämpningsområde

 • 360 euro/varuparti för 1–3 prover
 • 440 euro/varuparti för 4 eller flera prover
 • 200 euro/varuparti, då hela importpartiets värde är högst 1 500 euro.

Den officiella tillsynen av livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel grundar sig på EU:s kontrollförordning 882/2004 som förutsätter regelbundna revisioner av tillsynen och dess resultat. Genom interna och externa revisioner strävar man efter att utreda om tillsynen fungerar klanderfritt och enligt planerna.

Tullens egen revisionsorganisation består av representanter från olika enheter inom Tullen. Revisionerna gäller både livsmedelsövervakning och i tillämpliga delar också övervakning av konsumtionsvaror. På nationell nivå koordineras revisionen av livsmedelstillsynen av Evira.


Effektiverad importkontroll av livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel

Kommissionen kräver effektiverad importkontroll av vissa livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel. Den effektiverade importkontrollen omfattar sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som upprepade gånger konstaterats strida mot föreskrifterna och vara hälsoskadliga. Importen av dessa avviker från sedvanlig import, och därför lönar det sig att bekanta sig med kraven gällande dessa i god tid.

Bestämmelserna om effektiverad importkontroll kan bl.a. förutsätta en förhandsanmälan om importpartiets ankomst. Kraven varierar dock, och därför är det skäl att kontrollera dem i ifrågavarande förordning. Bestämmelserna finns att läsa t.ex. i EU:s EUR-Lex-databas, som ofta också innehåller en konsoliderad version av de senaste ändringarna.

Bestämmelser om effektiverad importkontroll:

 • Förordning (EG) nr 733/2008 om skogssvampar samt produkter och preparat av dem från Ukraina (Tjernobyl)
 • Förordning (EG) nr 669/2009 om riskprodukter, gäller flera produkter (bl.a. nötter och grönsaker) och ursprungsländer
 • Beslut 2011/884/EU om ris och risprodukter från Kina
 • Förordning (EU) nr 284/2011 om köksredskap av melamin och polyamid från Kina
 • Förordning (EU) nr 211/2013 om groddar och frön avsedda för produktion av groddar från alla ursprungsländer
 • Förordning (EU) nr 884/2014, gäller flera produkter (bl.a. nötter) och ursprungsländer
 • Förordning (EU) nr 885/2014 om okra och curryblad från Indien
 • Förordning (EU) 2015/175 om guarkärnmjöl och preparat som innehåller över 10 % guarkärnmjöl från Indien
 • Förordning (EU) 2016/6, gäller flera produkter från Japan (Fukushima)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/88/EU har man också förbjudit importen från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av Piper betle-blad (benämningarna Paan och Betel används också). Importförbudet har förlängts fram till 30.6.2018 genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/884.

Förhandsanmälan

Förhandsanmälan lämnas med en CED-blankett (gemensam handling vid införsel, Common Entry Document) t.ex. för produkter som omfattas av förordningarna (EG) nr 669/2009 och (EU) nr 884/2014. Importören ska skicka förhandsanmälan till konsumentskyddsinspektörerna vid Tullens elektroniska servicecentral (kuluttajasuojelu(at)tulli.fi) minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst. Alternativt kan förhandsanmälan göras i TRACES-systemet (mera information: kuluttajasuojelu(at)tulli.fi).

Utsedda införselställen, DPE

Produkter som omfattas av vissa bestämmelser om effektiverad kontroll (bl.a. förordning (EG) nr 669/2009) kan importeras till Finland endast via utsedda införselställen (DPE = Designated Point of Entry). Enligt förordning (EG) nr 669/2009 ska handlings- och identitetskontroller samt fysiska kontroller efter en övergångstid på tio år huvudsakligen göras vid de utsedda införselställena. Vid införselställena ska det finnas kontrollutrymmen som överensstämmer med kraven i förordningen. Eftersom det vid de av Tullen utsedda införselställena för tillfället inte finns kontrollutrymmen är det under övergångstiden tillåtet att göra kontroller och ta prover på andra kontrollställen som uppfyller kraven i förordningen och som den behöriga myndigheten har gett tillstånd för.

Utsedda införselställen:

Under övergångstiden kan kontrollen av livsmedel göras i lager vars kontaktuppgifter finns på Tullens webbplats: Lagerkoder.

Med Tullens tillstånd kan livsmedel även flyttas till ett annat godkänt kontrollställe för kontroll.

Läs mer: EUR-Lex, Evira Traces


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka