Mervärdesskatt vid import från länder utanför EU

När varor förs in till Finland från ett område utanför EU:s tull- och/eller mervärdesskatteområde så är det Tullen som ansvarar för mervärdesbeskattningen och övervakningen av varorna.

Deklaranten, dvs. den som inger en tulldeklaration i eget namn eller den i vars namn en tulldeklaration inges, är skyldig att betala skatt på en importerad vara. Den som vid införsel från Europeiska unionens tullområde till skatteområdet är i deklarantens ställning har samma skyldighet att betala skatt som deklaranten har. För betalning av skatt ansvarar därtill den som enligt artiklarna 77–80 eller 83–88 i tullkodexen är skyldig att betala en uppkommen tullskuld.

Mera information: Betalning av tullräkning.

På tullauktion ska skatt betalas av den som köper varan.

Beakta följande

Vad anses som import i Finland?

Inom mervärdesbeskattningen avses med medlemsstat och gemenskapen EU:s mervärdesskatteområde enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Förteckning över de stater och områden som hör till EU:s mervärdesskatteområde.

Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) handlar om mervärdesskattelagens bestämmelser som gäller landskapet Åland.

Mera information:

Mervärdesbeskattning av varuimport som sker i Finland

Mervärdesskatt ska betalas på import av varor i Finland.

Med import av varor avses import av varor till EU. Varuimporten sker i Finland om varan är i Finland när den förs in i EU. Detta är huvudregeln vid import från ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, t.ex. från Kina direkt till Finland. Import är också import av varor från ett område som står inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna till Finland.

Importen anses ske i Finland också när varan vid införseln till Europeiska unionens tullområde hänförs till något av följande förfaranden och varan är i Finland när förfarandet i fråga upphör:

 • tillfällig lagring (artikel 144 i unionens tullkodex)
 • förfarande för lagring (artikel 237 i unionens tullkodex)
 • förfarande för aktiv förädling (artikel 256 i unionens tullkodex)
 • förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar (artikel 250 i unionens tullkodex)
 • extern transitering (artikel 226 i unionens tullkodex)
 • intern transitering (artikel 227 i unionens tullkodex) eller något av ovannämnda förfaranden, när varor införs från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde. När varor som förs in till Finland från t.ex. Kanarieöarna befinner sig i Finland när förfarandet för aktiv förädling avslutas, sker importen i Finland.

När unionsvaror som i en annan EU-stat (inom tull- och skatteområdet) hänförts till förfarandet för intern transitering förs in till Finland via ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, anses införseln inte vara sådan import som avses i mervärdesskattelagen. Med unionsvara avses en vara som tillverkats inom EU:s tullområde eller en vara som införts till EU:s tull- och skatteområde från ett land utanför EU och tullklarerats till fri omsättning.


Lagstiftning som tillämpas vid mervärdesbeskattning av import

Vid mervärdesbeskattning av import tillämpas såväl den nationella mervärdesskattelagen (1501/1993) som tullagstiftning.

Enligt 101 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) tillämpas stadgandena om tull inte vid mervärdesbeskattning av varuimport, om det inte särskilt stadgas om saken i mervärdesskattelagen. Eftersom mervärdesskattelagen i huvudsak innehåller alla bestämmelser om materiell beskattning, tillämpas de materiella bestämmelserna om tull endast i de fall som särskilt föreskrivs i mervärdesskattelagen.

Eftersom mervärdesskatten på import påförs i samband med förtullning gäller det i följande ärenden i tillämpliga delar vad som i tullagstiftningen stadgas om tull:

 • förfarande som gäller import av varor, betalning, återbetalning och återkrav av skatt samt annat förfarande
 • skatteförhöjning
 • felavgift
 • efterbeskattning
 • ändringssökande
 • sekretess i fråga om uppgifter och utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter.

När varor förs in till EU:s skatteområde från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför skatteområdet, tillämpas bestämmelserna i unionens tullkodex i följande förfaranden:

 • formaliteter som gäller varor som förs in till EU:s tullområde
 • tillfällig lagring
 • hänförande till tullagerförfarandet eller förfarandet för frizoner
 • hänförande till förfarandet för aktiv förädling
 • hänförande till förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar.

Tullagstiftning som tillämpas vid tullbeskattning:

Länkar till bestämmelser: Tullagstiftning.

Vid import till landskapet Åland från övriga Finland, från andra medlemsstater eller från ett land utanför gemenskapen samt vid import från landskapet Åland till övriga Finland tillämpas lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), bestämmelserna om import i mervärdesskattelagen och tullagstiftningen.

 


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka