Import av varor som återinförs (returvaror)

Varor kan återinföras tullfritt från ett land utanför EU till Europeiska unionen inom tre från den dag då de exporterades utanför unionen. Exporten från unionen ska gå att bevisa. Varorna kan ursprungligen ha exporterats eller sålts från vilket land i unionen som helst. Även varor som exporterats temporärt eller sålts kan återinföras tullfritt.

Återinförda varor ska beviljas befrielse från importtullar även om de endast utgör en del av de varor som exporterats till ett land utanför gemenskapen. Detta gäller också om de återinförda varorna består av delar eller tillbehör till maskiner, instrument, apparater eller andra produkter som tidigare har exporterats från unionens tullområde.

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms betalas för dem.

Förutsättningarna för tullbefrielse för återinförda varor

1. Exporten från unionen måste kunna påvisas, till exempel med någon av följande handlingar:

 • utförselbekräftat överlåtelsebeslut
 • INF 3-blankett
 • annan tillförlitlig handling, till exempel
  • importförtullningsbeslut från landet utanför unionen i original eller kopia
  • för en bil kan det vara ett intyg över att bilen avförts från det finska fordonsregistret.

2. Varorna ska återinföras till unionen inom tre år från exporten

Under särskilda omständigheter kan man ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen. Att beakta:

 • Jordbruksprodukter ska återinföras till unionen inom 12 månader från exporten. Man kan ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen.
 • Jordbruksprodukter för vilka man fått exportbidrag betraktas inte som återinförda varor.
 • Om varorna har förtullats till unionen med nedsatt tull eller tullfritt på grund av deras slutanvändning (end use) och därefter exporterats till ett land utanför unionen, kan de återimporteras till unionen som tullfria återinförda varor endast om de återinförs för samma användningsändamål.
 • Som återinförda varor kan man inte förtulla varor som tidigare importerats till unionen för aktiv förädling och sedan återexporterats och som därefter återimporteras till unionen för övergång till fri omsättning.

3. Momsbehandling

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms uppbäras för dem. Moms uppbärs vid import även när varor som använts på ett sätt som berättigar till avdrag har exporterats till ett land utanför unionen, sålts där och sedan importeras tillbaka till Finland som återinförda varor.

Beakta följande

Uppgifter som ska anges i meddelande/webbdeklaration/SAD-blankett:

 • förfarandekod 4010
 • nationell kod 7RB Återinförda varor, skattebelagd import (MomsL 1 § 1 mom. 2 punkten)
 • nationell kod 7RA Återinförda varor, skattefri import (MomsL 94 § 1 mom. 18 punkten)
 • transaktionens art 21
 • tullbehandling 100
 • tullsystem 1011
 • bifogad handling N830 (exportdeklaration), handlingens nummer och datum.

Om den nationella koden är 7RA, anges som bifogad handling dessutom koden 4PAS ”Utredning om returvaror” (tullblankett 348r).

Värdeuppgifter:

 • totalpris 0 euro
 • fakturapris 0 euro
 • statistiskt värde xx euro
 • frakt xx euro (vid behov)
 • avvikande momsgrund xx euro (vid behov).

Uppgifter som ska anges i meddelande/webbdeklaration/SAD-blankett:

 • förfarandekod 6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick
 • nationell kod 7RA Återinförda varor, skattefri import (MomsL 94 § 1 mom. 18 punkten)
 • transaktionens art 60 (under 2 år) / 91 (över 2 år)
 • tullbehandling 100
 • tullsystem 1011
 • bifogad handling N830 (exportdeklaration), handlingens nummer och datum.

Eftersom den nationella koden är 7RA, anges som bifogad handling dessutom koden 4PAS ”Utredning om returvaror” (tullblankett 348r).

Värdeuppgifter:

 • totalpris 0 euro
 • fakturapris 0 euro
 • statistiskt värde xx euro
 • frakt xx euro (vid behov)
 • avvikande momsgrund xx euro (vid behov)

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

                             

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka