Förhandsavgörande om mervärdesskatt

Tullen kan på kundens skriftliga ansökan ge ett förhandsavgörande om mervärdesskatten på import av en vara.

I den fritt formulerade ansökan ska man lägga fram en utredning som behövs för avgörande av ärendet och specificera den fråga i vilken man söker förhandsavgörandet.

Ansökan ska innehålla sökandens person-/företagsuppgifter och kontaktuppgifter. Ansökan ska undertecknas. Om sökanden är ett företag eller annat samfund ska ansökan undertecknas av den person eller de personer som har firmateckningsrätt. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.

Ansökan ska skickas till Tullens utrikeshandel- och beskattningsavdelning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Tullen skickar sökanden ett skriftligt beslut. Ändring i beslutet kan sökas genom besvär.

Förhandsavgörande meddelas för en bestämd tid, dock högst till slutet av det kalenderår som följer efter meddelandet. Ett förhandsavgörande som har vunnit laga kraft ska, på yrkande av den som fått avgörandet, iakttas med bindande verkan under den tid för vilken det har meddelats.

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt. Enligt Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1364/2016) bestäms avgifterna för år 2017 enligt följande:

  • när det är fråga om kommersiell verksamhet: 500 euro
  • när sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet: 150 euro
  • beslut om att inte ge förhandsavgörande: 50 euro.
Ta kontakt
Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning/Omprövning
PB 512, 00101 Helsingfors
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka