Arkivering av importförtullningsdokument

Varje importör (dvs. deklarant) ska ha hand om arkiveringen av förtullningsdokument då tulldeklarationen avgetts elektroniskt. Dessa dokument lämnas inte till Tullen för arkivering. Importdeklarationer som inlämnats i pappersform jämte bilagor arkiveras dock fortfarande vid Tullen.

Arkiveringsskyldighet

Importören eller ombudet har arkiveringsskyldighet i fråga om elektroniska importdokument. Importföretaget svarar för arkiveringen av dessa dokument om företaget

  • själv fungerar som EDI-avsändare
  • använder deklarationstjänsten för import
  • använder direkt ombud
  • använder direkt ombud med garantens ansvar.

Även om importföretaget i dessa fall svarar för arkiveringen kan företaget också ge den i uppdrag till ombudet. Privatpersoner har samma arkiveringsskyldighet som företag vid import.

Ombudet svarar för arkiveringen gällande sådana elektroniska importförtullningar där ombudet avgett importdeklarationer på importörens vägnar som indirekt ombud.

Dokument som ska arkiveras

Alla förtullningsdokument och kommersiella dokument som hänför sig till importen ska arkiveras. Sådana dokument är t.ex. förtullnings- och överlåtelsebeslut, fakturor, frakt- och transportdokument, ursprungsintyg samt omprövningsbeslut gällande ändringssökande.

Dokumenten kan arkiveras i elektronisk form eller pappersform. Endast ett tillstånd eller något annat dokument som en myndighet med sin underskrift, stämpel eller på annat motsvarande sätt bestyrkt ska förvaras i pappersform.

Arkiveringsplats

Dokument i pappersform ska alltid förvaras i Finland, antingen hos importören eller enligt uppdrag t.ex. på en revisions- eller bokföringsbyrå eller hos ombudet. Förtullningsdokumentens tillförlitlighet, autenticitet, integritet och beviskraft ska bibehållas under hela arkiveringstiden.

Arkiveringstid

Förtullningsdokumenten ska förvaras i sex (6) år efter utgången av det kalenderår då beslutet om överlåtelse av varorna till importförfarandet fattades.

Ställande av dokument till Tullens förfogande

Tullen har rätt att granska förtullningsdokumenten, och de ska vid behov lämnas till Tullen utan dröjsmål på importörens bekostnad. Dokument som arkiverats i elektronisk form ska vid behov lämnas till Tullen i en allmänt använd lagringsform.

Om importören slutar med sin verksamhet eller går i konkurs ska arkiveringsmaterialet på importörens bekostnad överföras till Tullen för arkivering. Om ett företag till vilket arkiveringen enligt uppdrag har överförts slutar med sin verksamhet eller går i konkurs ska företaget överföra arkiveringsmaterialet till den uppdragsgivande importören.

Importörens kontaktperson i arkiveringsärenden

Importörens kontaktperson i tullärenden är även kontaktperson när det gäller arkiveringsärenden.

Importören på vars vägnar deklarationer avges elektroniskt kan månatligen få en förteckning över de förtullningar som ombudet haft hand om som direkt ombud eller som direkt ombud med garantens ansvar. Tjänsten är avgiftsbelagd. En begäran om en sådan förteckning kan skickas till e-postadressen arkistoedi(at)tulli.fi.

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka