Hur övervakas riktigheten av ursprungsintyg i exportlandet?

Tullen kan på eget initiativ i exportföretagets bokföring granska om det funnits förutsättningar för ansökande eller utfärdande av ett ursprungsintyg för exportprodukten. Exportproduktens ursprung kan också granskas på begäran av bestämmelselandets tullmyndighet.

Om det visar sig att ursprungsintyget sökts eller utfärdats på felaktiga grunder i exportlandet, avslås förmånsbehandlingen i bestämmelselandet.

En exportör som ansöker om varucertifikat EUR.1 hos Tullen eller som själv utfärdar fakturadeklarationer ska på begäran av Tullen alltid kunna uppvisa de dokument som bevisar produktens ursprungsstatus. Dessa dokument ska enligt Tullens arkiveringsanvisningar förvaras i minst sex år efter utgången av det kalenderår under vilket varorna exporterades. 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka