Förmånsbehandlingar vid export

Förmånsbehandling för ursprungsprodukter

EU har flera ömsesidiga frihandelsavtal med olika länder. Dessa länder beviljar tullförmåner för produkter med ursprung i EU. Enligt avtalen kan motsvarande förmånsbehandling beviljas med stöd av kumulation också för produkter som har ursprung i vissa andra länder.

I avtalen beviljas tullförmåner för största delen av industriprodukterna och också för många jordbruksprodukter. Produktomfattningen och tullnedsättningarna varierar beroende på avtal. I fråga om jordbruksprodukter kan tullnedsättningarna beviljas inom kvoter beroende på vilken produkt och vilket avtal det är frågan om.

Vad krävs för att få förmånsbehandling?

Förmånsbehandlingen i bestämmelselandet (den andra avtalsparten) förutsätter att exportvaran har ursprung i ett EU-land eller eventuellt i ett annat land som hör till avtalsnätverket. Varje avtals ursprungsregler innehåller bestämmelser om på vilka villkor en produkt anses vara en sådan ursprungsprodukt som avses i avtalet (helt framställd eller tillräckligt bearbetad samt kumulation). Utöver dessa allmänna villkor finns det också varukodsspecifika regler.

Inom det Europa-Medelhavstäckande avtalsnätverket övergår man stegvis till att tillämpa en gemensam regional konvention i stället för egna protokoll om ursprungsregler.

Industriprodukter omfattas i allmänhet av villkoren för tillräcklig bearbetning (s.k. varukodsspecifika listregler) som kan vara antingen

  • ändring av varukod (på fyrsiffrig nivå)
  • procentregel (högsta tillåtna andel av utomstående material eller minimivärdeökning)
  • villkor gällande tillverkningsstadium (t.ex. textil- och metallprodukter) eller 
  • en kombination av dessa.

I listreglerna anges villkoren för bearbetningen på varukodsnivå. Artiklarna i ursprungsreglerna innehåller också otillräckliga bearbetningsåtgärder samt andra villkor för ursprungsprodukter och förmånsbehandling samt för administration av dem.

I ursprungsreglerna fastställs noggrant de ursprungsintyg med stöd av vilka importören i bestämmelselandet beviljas förmånsbehandling. Ansökning och upprättande av ursprungsintyg förutsätter att exportören redogjort för exportprodukternas ursprungsstatus i enlighet med ovannämnda villkor.

Regeln om direkttransport förutsätter att produkterna exporteras direkt från EU till avtalslandet. Detta krav grundar sig på att produkterna ska befinna sig under tullkontroll under transporten och mellanlagringen, och att produkterna inte får genomgå andra åtgärder än sådana som behövs för att lossa och omlasta dem och för att hålla dem i gott skick.

Om ursprungsprodukterna bara rör sig inom ett visst avtalsområde, t.ex. inom det område som täcks av det Europa-Medelhavstäckande avtalet, behöver regeln om direkttransport inte tillämpas inom området. Ursprungsprodukterna kan också vara i fri omsättning inom området utan att de förlorar sin ursprungsstatus.

Bestämmelsen om förbudet mot tullrestitution blir aktuell i EU vid tillämpning av aktiv förädling. Förbudet mot tullrestitution ingår i flera av EU:s frihandels- och andra preferensavtal. Det innebär att tullen på utomstående råvaror, dvs. icke-ursprungsråvaror, som använts vid tillverkningen av en exportprodukt i regel inte får återbetalas i samband med export av slutprodukten, om ett ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling utfärdas för exportprodukten.

Om man vill utfärda ett ursprungsintyg vid export av ursprungsprodukten, ska tullrestitution inte sökas för råvarorna, och de tullar som tas ut för råvarorna ska betalas.

Beakta följande

Varucertifikat EUR.1- (och A.TR.) säljs av Grano Oy:s nätbutik KopiStore (www.kopistore.fi), Tullens blanketter (Tullin lomakkeet).

Man kan få sitt varucertifikat EUR.1 bestyrkt vid ett tullkontor som tillhandahåller kundservice. Certifikat kan också skickas per post till Tullen för bestyrkande.

Det lönar sig för exportörer som ofta exporterar ursprungsprodukter att ansöka om status som godkänd exportör. Då kan exportören själv ange en ursprungsdeklaration på det kommersiella dokument som gäller försändelsen, och då behövs inget varucertifikat EUR.1 som bestyrkts av Tullen.


Ja. I frihandelsavtalens protokoll om ursprungsregler anges att exportören eller ett ombud som denna befullmäktigat fyller i varucertifikat EUR.1 och ansökan om det.


På baksidan av ansökningsdelen av varucertifikat EUR.1, dvs. i ”exportörens deklaration”, står vad exportören ska ange där. Exportören ska ange på vilka villkor produkten kan anses ha blivit en sådan ursprungsprodukt som avses i certifikatet. 

Vad som ska anges beror på vad som förutsätts i den berörda produktens (varukodens) ursprungsregler för att uppnå ursprungsstatus. Produkten kan till exempel vara helt framställd i EU (t.ex. säd odlad och behandlad i EU). Produkten kan vara tillräckligt bearbetad eller behandlad i EU till exempel när andelen icke-ursprungsmaterial inte överstiger den största tillåtna mängden. Vidare kan regeln beroende på varukod vara till exempel att det icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen har en annan varukod än slutprodukten (exportprodukten). Med andra ord så beror det som exportören i denna punkt ska ange på de krav som ställs i ursprungsregeln för varukoden i fråga.

I fotnot 1 till exportörens deklaration anges exempel på de dokument som kan användas som underlag för att bevisa riktigheten av det angivna ursprunget. Exportören ska ange vilka dokument hen har hos sig. 


Varucertifikat EUR.1 kan undantagsvis utfärdas efter exporten av de produkter som certifikatet avser, om:

  1. certifikatet inte utfärdades vid exporttillfället på grund av fel, förbiseenden eller särskilda omständigheter, eller
  2. det på ett för tullmyndigheten tillfredsställande sätt visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen i bestämmelselandet.

Fält 7 i det varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande fras på engelska: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”. 


Leverantörsdeklaration (supplier´s declaration) är ett dokument som styrker ursprunget på varor och som i huvudsak används i handeln inom EU.

En köpare av varor kan behöva få en leverantörsdeklaration från säljaren för att kunna upprätta en förmånsberättigande ursprungsdeklaration för varorna, när hen säljer varorna vidare till ett land som slutit avtal med EU. En leverantörsdeklaration kan också upprättas för att underrätta köparen i en handelstransaktion inom EU om hur mycket EU-material som ingår i varan. Köparen kan då vid bearbetning av varan utnyttja den EU-andel som redan ingår i varan för att varan ska få EU-ursprungsstatus och förmånsbehandling i destinationslandet.


Här är det fråga om en leverantörsdeklaration per sändning för produkter med förmånsursprungsstatus enligt bilaga 22-15 till förordning 2015/2447.

”Undertecknad deklarerar härmed att de varor som tas upp i detta dokument _ _ _ _ _ (1) har ursprung i (2) EU och uppfyller ursprungsreglerna för förmånshandel med Schweiz, Tunisien och Marocko (3).

Följande gäller (4):

 (X ) Kumulation har tillämpats med Norge
 ( ) Ingen kumulation har tillämpats.

I punkt 3 anges det avtalsland (t.ex. Schweiz) dit den EU-etablerade köparen tänker exportera varan. Förutsättningen är att varan uppfyller villkoren i ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Schweiz.

Köparen kan ha bett säljaren att i punkt 3 ange alla länder som EU slutit ett frihandelsavtal med för den händelsen att köparen exporterar varor till flera av EU:s avtalsland. Här kan man dock bara ange de avtalsländer i fråga om vilka villkoren enligt ursprungsreglerna i de avtal som slutits med dem uppfylls.

Om man i punkt 4 anger att kumulation tillämpats med t.ex. Norge kan villkoren för ursprungsreglerna i punkt 3 uppfyllas endast enligt avtalen i det Europa-Medelhavstäckande avtalsnätverket.


  • Om värdet på ursprungsprodukterna i en försändelse överstiger 6 000 euro ska exportören ha ett skriftligt tillstånd av Tullen att verka som godkänd exportör och därmed ett företagsspecifikt tillståndsnummer. Med stöd av detta tillstånd kan exportören upprätta formbundna ursprungsdeklarationer på de kommersiella dokument som gäller exportförsändelserna (i allmänhet på exportföretagets fakturor). Texten för ursprungsdeklarationen ska innehålla det tillståndsnummer som Tullen tilldelat exportören. Se sidan Hur bevisas en varas ursprung?, punkt Godkänd exportör
  • Om värdet på de ursprungsprodukter som ingå i försändelsen inte överstiger 6 000 euro kan vilken exportör som helst upprätta ursprungsdeklarationen på ett kommersiellt dokument som gäller försändelsen (i allmänhet på säljarföretagets faktura). Då ska ursprungsdeklarationen undertecknas av exportören.
  • Den som upprättar en ursprungsdeklaration ska alltid med dokument kunna bevisa produkternas ursprungsstatus. Dokumenten ska förvaras hos företaget och vara tillgängliga för Tullen när ursprungsdeklarationen upprättas.

.


Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka