För vilket ändamål exporteras varan?

Syftet med exporten anges i exportdeklarationen med en fyrsiffrig tullförfarandekod. Det är särskilt viktigt att ange rätt tullförfarandekod om avsikten är att återinföra de varor som exporteras. Fel tullförfarandekod vid export kan leda till att man inte kan tillämpa lägre tullar och skatter vid återinförseln.

Slutgiltig export

I allmänhet förs varorna slutgiltigt ut ur EU, och då är de inte avsedda att föras in till EU igen. Vid slutgiltig export börjar tullförfarandekoden i exportdeklarationen med 10.

Temporär export

Varorna kan föras tillfälligt ut ur EU t.ex. till mässor, utställningar eller testning. De temporärt exporterade varorna ska inom en viss tid återinföras till EU i oförändrat skick. För de varor som återinförs uppbärs ingen tull eller moms, om en tulldeklaration för temporär export lämnats in för dem. För varor som exporteras temporärt kan antingen en elektronisk exportdeklaration lämnas in eller så kan man använda en internationell ATA-carnet som beviljats av en handelskammare.

Temporär export för reparation eller annan behandling

Varor kan exporteras till länder utanför EU för reparation, förädling, testning eller annan hantering och återimporteras tullfritt, om de varor som återimporteras är tullfria på någon av följande grunder:

 • ingen tull tas ut för varorna enligt tulltariffen
 • förmånsbehandling kan tillämpas på varorna vid importen
 • varorna importklareras tullfritt på grund av användning för särskilda ändamål

Tillämpning av förmånsbehandling förutsätter att det vid import företes en fakturadeklaration, ett varucertifikat EUR.1 eller något annat bevis som berättigar till ursprungsbehandling.

I exporttulldeklarationen anges:

 • tullförfarandekod som börjar med 22, Annan temporär export än export enligt kod 21 (passiv förädling.
 • nationell förfarandekod 999 Inget nationellt förfarande
 • transaktionens art:
  • 41 Förädlingsprocesser som utförs på uppdrag (lönbearbetning)
  • 60 Affärstransaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten (reparation, uthyrning, lån, operationell leasing, annan)

Förfarandekod 22xx ska också anges för varor som exporteras för testning. Som nationell förfarandekod används då 7VQ Temporär export för testning, returneras efter testningen.

Någon tidsfrist för återimport behöver inte anges. Användning av förfarandekod 22 kräver inte tillstånd av Tullen.

Passiv förädling

Passiv förädling är ett förfarande som kräver tillstånd. Vid passiv förädling kan unionsvaror föras ut ur Europeiska unionens tullområde tillfälligt för förädling. Efter förädlingen kan de produkter som erhållits vid förädlingsprocesserna (förädlingsprodukterna) överlåtas till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull. Tillstånd till passiv förädling söks när förädlingsprodukten inte är tullfri på någon annan grund.

Återexport

Icke-gemenskapsvaror kan återexporteras. Återexport är ett förfarande för varor som inte har förtullats i EU och som inte har fått tullstatus som unionsvaror. Varorna befinner sig hela tiden under tullövervakning. I återexportdeklarationen används en tullförfarandekod som börjar med 31.

Beakta följande

I exportdeklarationen anges en tullförfarandekod som börjar med 23, till exempel:

 • kod 2300 för varor som inte hänförts till något tullförfarande före exporten
 • kod 2340 för varor som före exporten importerats från ett land utanför EU och överlåtits till fri omsättning

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man som transaktionens art ange någon av följande:

 • kod 60 = uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år
 • kod 91 = uthyrning, lån eller operationell leasing, över 2 år
 • kod 99 = annan (oklassificerad) affärstransaktion.

Därtill ska man ange koden för särskild upplysning FIXBV samt datum för återimporten i formen dd.mm.åååå (sista datumet för återimport av varorna).

Som nationell förfarandekod anges 999, om inget nationellt förfarande tillämpas, eller i vissa situationer någon av de följande koderna:

 • 7VB Icke-kommersiella varor, t.ex. reklamvaror
 • 7VD Lagliga betalningsmedel och värdepapper
 • 7VE Monetärt guld
 • 7VF Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande

Exportören kan vid behov ansöka om förlängning av tidsfristen för återimporten hos Tullens elektroniska servicecentral med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Om tidsfristen förlängs till mer en två år, ändras även koden för transaktionens art.


Temporär export kan ändras till slutgiltig export om varorna stannar i bestämmelselandet för gott och inte återinförs till EU. Till ändringsbegäran ska man bifoga en faktura (om varorna har sålts) eller någon annan handling som visar att varorna är avgiftsfria.

Exempel:

Varan exporteras temporärt för en utställning, och i exportdeklarationen anges 60 som kod för transaktionens art, 2300 som tullförfarandekod och 999 som kod för nationellt förfarande.

Om varan säljs på utställningen, ska man i ändringsbegäran som transaktionens art ange 11, som tullförfarande 1023 och som nationellt förfarande 999.

Om varan stannar i tredje land avgiftsfritt (gratis leverans), ska man i ändringsbegäran som transaktionens art ange 30, som tullförfarande 1023 och som nationellt förfarande 7VB.

Om varor som temporärt exporterats med ATA-carnet stannar i bestämmelselandet för gott, ska ATA-carnetinnehavaren, dvs. exportören, lämna in en exportdeklaration för varorna i efterhand.

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man ange följande:

 • fakturans datum som avvikande exportdag
 • i meddelandedeklarationen heter fältet ”Faktisk exportdag” (exportPointDate)
 • Torneå tull som varans förvaringsplats
 • kod för särskild upplysning FIXEU (inlämnad i efterhand)
 • kod för särskild upplysning FIXEW (eftersom det är fråga om inlämning av statistikuppgifter till Tullen) 

I exportdeklarationen ska man i uppgifterna om varuposten som tidigare handling ange ATA-carnet (kod 955) samt dess nummer och datum. Efter Tullens handläggning får exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som bevis på exporten.

Enligt allmänna anvisningar om ATA-carnet ska carnetens återexportblad också förses med de finska tullmyndigheternas anteckningar. Man kan begära dessa anteckningar på ett tullkontor eller man kan skicka ATA-carneten till Torneå tull med bilagor (faktura).


Tullförfarande 6122 999 används i sådana fall där varor förs tillfälligt (förfarande 22xx 999) ut ur unionen för förädling, reparation, testning eller annan behandling. När varorna återinförs till unionen kan de antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller så kan man för dem uppvisa en handling som hänför sig till förmånsbehandling (t.ex. EUR.1), på basis av vilken den tull som uppbärs är noll.

Det lönar sig för exportören att redan före exporten ta reda på om varorna hänförs till det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling 21xx 7UA/7UB (tull uppbärs för de importerade varorna) eller till förfarandet 22xx 999 (tull uppbärs inte för de importerade varorna).

Läs mer: Kundmeddelande ”Förfarandekoder som används vid temporär export” av 13.4.2017.

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, fastställs tullvärde, mervärdesskattegrund och statistiskt värde enligt följande:

Tullvärde =
kostnaderna för förädlingsprocessen +
värdet på tillhandahållna varor och tjänster = värdet på de exporterade varorna
i deklarationen med kod 108 +
transport-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader fram till den plats där varan förts in i unionen (importfrakt)

Mervärdesskattegrund =
kostnaderna för förädlingsprocessen +
värdet på de varor som tillförts utanför unionen +
transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt) +
transport-, lastnings-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader samt övriga kostnader med anknytning till import fram till första destinationsorten i Finland enligt transportavtalet (importfrakt), eller, om det vid tidpunkten då skyldigheten att betala skatt uppkommer är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU:s område, kostnaderna fram till denna destinationsort.

Statistiskt värde =
värdet på de exporterade varorna +
förädlingskostnaderna +
värdet på de varor som tillförts utanför unionen +
frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen (importfrakt)


Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka