Besvär

Det obligatoriska första skedet vid ändringssökande är att begära omprövning av beslutet som Tullen gett. Detta gäller beslut som fattats den 1 januari 2016 eller därefter. Det är först beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning som kan överklagas.

I beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Helsingfors förvaltningsdomstol
PB 120
00521 Helsingfors

Att beakta: Skattebesvärsärenden blev avgiftsbelagda vid förvaltningsdomstolarna den 1 januari 2016. Avgiften är 250 euro.

Tidsfrister för besvär

Besvärstiden i ärenden som gäller fastställande, återbetalning eller eftergift av tull är tre år från delfåendet av tullskulden, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet som fattats med anledning av begäran om omprövning. I andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning.

Besvärsskriftens innehåll

Besvär ska anföras skriftligen. Besvärsskriften ska tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsskriften ska innehålla följande uppgifter:

  1. beslutet i vilket ändring söks
  2. vilka ändringar man vill att ska göras i beslutet
  3. grunder på vilka ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun anges. Om ändringssökandens talan förs av hens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättas av någon annan person, ska också denna persons namn och hemkommun anges i besvärsskriften.

I besvärsskriften ska också en sådan postadress och ett sådant telefonnummer anges till vilka meddelanden som gäller behandlingen av ärendet kan skickas till ändringssökanden.

Bilagor till besvärsskriften

Bifoga till besvärsskriften:

  1. det beslut i original eller kopia som du söker ändring i genom besvär
  2. ett intyg över vilken dag beslutet delgivits eller någon annan utredning om när besvärstiden börjat
  3. handlingar som du åberopar till stöd för ditt yrkande, om du inte redan tidigare lämnat in dem.

Ombudet ska bifoga en fullmakt till besvärsskriften.

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka