Tulliselvitys

Korvausta voi hakea se, joka on ajoneuvon maahantuojana aikanaan verovelvollisena autoverotuspäätöksellä velvoitettu maksamaan autoverosta kannetun arvonlisäveron, eikä ole voinut arvonlisäveroa vähentää omassa arvonlisäverotuksessaan. Ajoneuvon omistajuudella ei siis ole asiassa merkitystä


Kanteen Suomen valtiota vastaan asiassa voi nostaa Helsingin käräjäoikeudessa. Yleiset oikeuspaikkasäännökset lähtevät siitä, että valtiota vastaan esitetty vaatimus tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä valtion puhevaltaa käyttävä viranomainen sijaitsee. Tämän lisäksi valtiota vastaan esitetty vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kantajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.


Muutoksenhakuaika autoverotuspäätöksestä on kolme vuotta autoverotuspäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta. Vuosina 2002 – 2005 annettuja autoveropäätöksiä koskeva oikaisu- ja muutoksenhakuaika on päättynyt, eikä Tulli voi enää tutkia asiaa muutoksenhakuna. Verovelvollisen tulisi siis tehdä elviä koskeva korvausvaatimus joko Tullin lomakkeella tai vapaamuotoisesti, eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta autoverotuspäätöksestä.

Mikäli verovelvollinen jättää muutoksenhakuajan jälkeen Tullille oikaisuvaatimuksen autoverosta kannatusta elvistä, Tulli katsoo vaatimuksen korvausvaatimukseksi, ellei oikaisuvaatimuksesta käy ilmi, että asia halutaan käsiteltäväksi nimenomaan hallinnollisessa menettelyssä. Hallinnollisessa menettelyssä käsiteltyihin oikaisuvaatimuksiin tullaan tekemään asian tutkimatta jättämistä koskeva päätös, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen.


Tulli on elviä kantaessaan toiminut kulloisenkin asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön sekä Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaisesti. Laissa autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa (822/2009) palautukset rajoitettiin niihin autoverotuspäätöksiin, joiden osalta autoverolain mukainen 3 vuoden muutoksenhakuaika oli vielä avoinna kun EY-tuomioistuin antoi 19.3.2009 elviä koskevan tuomion C-10/08.


Koska velan vanhentumista koskevat säännökset ovat tässä tapauksessa tulkinnanvaraisia, Tulli ei ota asiaan kantaa ennen kuin kysymyksiin on saatu lainvoimaisia tuomioistuinratkaisuja yleisistä tuomioistuimista.


Korkolain (1982/633) 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys.

Korkolain mukainen viitekorko on 0,5 % ajalle 1.7.–31.12.2013. Viivästyskorko tälle ajanjaksolle on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).


Ennen vuotta 2006 verotuspäätökset on tehty Tullissa autoverotusjärjestelmällä, joka on jo poistettu käytöstä. Tullilla on tietokanta verotuspäätösten tiedoista, mutta tietokantaan ei ole sellaista käyttöliittymää, jonka avulla tullivirkailijat pystyisivät tarkistamaan tietoja. Paperiarkistostakaan yksittäisiä verotuspäätöksiä ei voida hakea, ellei tiedossa ole autoverotuspäätöksen tapahtumatunnusta.

Tästä syystä Tulli toivoo, että verovelvolliset eivät kyselisi tässä vaiheessa tarkempia tietoja omista autoverotuspäätöksistään. Mikäli korvauksia tulee aikanaan maksettavaksi, Tulli selvittää tietoteknisin ratkaisuin verovelvollisten henkilö- ja y-tunnuksilla kunkin verovelvollisen verotuspäätöksiä koskevat tiedot ja verovelvollisilta kannettujen elvien määrät.

Keskimäärin käytettynä verotetuista ajoneuvoista on kannettu elviä n. 800 euroa autoverotuspäätöstä kohden.


Verovelvollisen pitää itse hakea korvausta. Tulli ei viran puolesta ota asioita korvausvaatimuksina käsiteltäväksi, koska viran puolesta tehtävälle korvauskäsittelylle ei ole lainsäädäntöperustetta.


Sähköpostitse lähetettyihin korvausvaatimuksiin Tullin kirjaamo lähettää sähköpostivahvistuksen "Tullin kirjaamo Helsingissä on vastaanottanut viestinne". Näin varmistut, että vaatimuksesi on vastaanotettu.

Jos vaatimus on toimitettu Tullille postitse, voit soittaa Tullin kirjaamoon tai tiedustella sähköpostilla sen perilletulon. Sähköpostivastauksesta jää kirjallinen varmistus talteen.

Runsaat yhteydenotot voivat aiheuttaa kirjaamoon ruuhkaa, joten varauduthan siihen, että vastauksen saaminen voi kestää.

Kirjaamon asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kirjaamo(at)tulli.fi ja puhelinnumero 0295 527 000.


Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 6.3.2015 antanut autoverosta kannettua arvonlisäveroa (ELV) koskevan välituomion vahingonkorvaussaatavan vanhentumisesta.

Tuomioistuin hylkäsi välituomiolla valtion väitteet vahingonkorvaussaatavan vanhentumisesta. Kyseisessä asiassa kantajan verotuspäätös oli vahvistettu 13.10.2003 ja kanne valtiota vastaan on nostettu 16.7.2013.

Asian käsittely jatkuu pääasian osalta käräjäoikeuden myöhemmin ilmoittamalla tavalla. Välituomioon saa hakea muutosta vasta haettaessa muutosta asian lopulliseen ratkaisuun

Asian käsittely jatkuu siten käräjäoikeudessa, eikä tuomio ole lainvoimainen. On kuitenkin oletettavaa, että vanhentumisasia on edelleen riitainen ja tuomiosta tullaan valittamaan hovioikeuteen. Tullille jätettyjä muita vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia voidaan käsitellä vasta sen jälkeen kun vanhentumisasiaan ja muihin asiassa riitaisiin oikeuskysymyksiin saadaan lainvoimaiset ratkaisut.


Yleisissä tuomioistuimissa on vireillä tapauksia, joihin annetut lainvoimaiset tuomiot tulevat ohjaamaan korvausvaatimusten käsittelyä Tullissa. Esimerkiksi vahingonkorvauksen vanhentumista koskeviin tulkintakysymyksiin odotetaan ratkaisuja.  Näiden asioiden käsittely  kestänee vielä pitkään, jopa useita vuosia.


Korkeimman oikeuden 3.5.2016 antaman ratkaisun mukaan vahingonkorvausvaateen vanhentuminen oli alkanut aikaisintaan 19.3.2009, jolloin Euroopan unionin tuomioistuin totesi nimenomaisesti elv:n yksityisiä autontuojia syrjiväksi ja siten unionin oikeuden vastaiseksi. Kun vahingonkorvausta oli annettuun ratkaisuun liittyvässä tapauksessa vaadittu  17.3.2011, kolmen vuoden määräaika vahingonkorvausvaateelle ei ollut vanhentunut. Vastaavia vahingonkorvausvaatimuksia on yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävänä noin 60 kappaletta.

Korkeimman oikeuden tuomiolla ei kuitenkaan ratkaistu niiden yli 10 000 korvausvaatimuksen vanhentumista, joissa korvausvaatimus on esitetty suoraan Tullille myöhemmin kuin kolmen vuoden kuluessa Euroopan unionin elviä koskevasta tuomiosta 19.3.2009 eli ajankohdan 19.3.2012 jälkeen. Näiden korvausvaatimusten osalta Tulli odottaa edelleen lainvoimaisia tuomioita.


Lähetyksen vastaanottaja on aina vastuussa tavaran tulliselvittämisestä.

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja suomalaiset verkkopankkitunnukset, suosittelemme käyttämään maksutonta, 24/7 toimivaa Tuonti-ilmoituspalveluamme. Säästät aikaa ja vaivaa, kun sinun ei tarvitse käydä Tullissa.

Lue lisää muista tullausvaihtoehdoista: Ostamisen jälkeen.

Tuonti-ilmoituspalvelua varten tarvitset verkkopankkitunnusten lisäksi tilausvahvistuksen tai kauppalaskun ostoksestasi sekä saapumisilmoituksen tiedot, jotka löydät myös Postin lähetysseurannasta.

Postilähetyksen voi tullata heti, kun Postin lähetysseurantapalvelussa lähetyksesi tiedoissa on teksti
Lähetys on saapunut tullivarastoon. Teillä on saapumispäivästä lukien 20 päivää aikaa hoitaa tulliselvitys.”  Voit myös odottaa Postin saapumisilmoitusta.


Jos vastaanotat lahjan, on sinun pyydettävä lähettäjältä selvitys lahjan sisällöstä ja arvosta, jotta Tulli voi selvittää onko kyseessä lahja, jonka voi vapauttaa ilman tulliselvitystä.

Yli 45 euron arvoiset lahjat tullataan, ja niistä kannetaan maahantuontiverot, kuten mistä tahansa verkkokauppaostoksesta. 

Lue lisää: Lahjan tulliselvitys


Jos lähetyksen tavaroiden yhteisarvo on 22 euroa tai sen alle tai lähetys sisältää enintään 45 euron arvoisen yksityishenkilön lähettämän lahjan, ei lähetyksestä tarvitse tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä tulli-ilmoitusta eikä maksaa veroja. Vastaanottajan on kuitenkin lähetettävä tilausvahvistus tai selvitys lahjasta ja sen arvosta sekä lähetyksen saapumistunnus ja yhteystiedot sähköpostitse osoitteeseen lentoposti(at)tulli.fi paketin vapauttamista varten.

Huomioithan vielä, että jos olet tilannut tavaran yksityiseltä henkilöltä, niin kyseessä ei ole lahja, vaan kauppa.


Jos et tiedä tai saa tavaroiden lähettäjältäkään selville postilähetyksen sisältöä, voit tehdä huolintasopimuksen Postin kanssa, jolloin Posti hoitaa tullauksen. Postin palvelu on maksullinen. Ota yhteyttä Postiin, p. 020 451 5900 tai huolinta(at)posti.com.

HUOM. Tulli ei selvitä lähetyksien sisältöä asiakkaiden toimeksiannosta.

Lue lisää: Postin ja Tullin roolit nettiostoksissa


Jos et halua vastaanottaa lähetystä, älä tullaa sitä. Jos lähetystä ei tulliselvitetä 20 päivän määräajassa, lähetys palautuu takaisin lähettäjälle. Jos kyseessä on tilattu tavara, ilmoita kaupan peruutuksesta myyjälle.

Voit halutessasi ilmoittaa Postille ennen säilytysajan umpeutumista, että kieltäydyt vastaanottamasta lähetystä ja haluat, että se palautetaan lähettäjälle.


 Lähetä Tullin kirjaamoon kirjaamo(at)tulli.fi pyyntö tullattavasta lähetyksestä ja toimi ohjeen mukaisesti: Postipaketin tullaaminen jälkikäteen.

Huomaa, että et voi tullata kotiin toimitettua lähetystä Tuonti-ilmoituspalvelussa.


Tullin tuonti-ilmoituspalvelussa voit tullata postilähetyksesi maksutta.

Muista kuitenkin, että rahtilähetyksissä (ei postilähetyksissä) rahdinkuljettaja saattaa veloittaa siitä, että tullaat lähetyksen itse. Tarkista palvelumaksut rahdinkuljettajalta.


Rahdinkuljettaja lähettää saapumisilmoituksen tulliselvitettävästä lähetyksestä ainoastaan silloin, kun lähetys on tullattava. On mahdollista, että saapumisilmoituksessa oleva postilähetyksen tunnusnumero (saapumistunnus) päättyy EU-maan tunnukseen, vaikka lähetys on alun perin lähetetty EU:n ulkopuolelta.

Ilmoita lähetysmaaksi aina tavaran todellinen lähetysmaa.


Pyydä lähettäjältä tilausvahvistus (order confirmation), kauppalasku (invoice) kuitti tai muu luotettava selvitys tavaran arvosta. Huom! Tiliote tai pankkitosite ei ole riittävä selvitys tavaran arvosta.


Rahdinkuljettaja toimittaa vastaanottajalle saapumisilmoituksen, jonka tietoja tarvitset tulli-ilmoituksen antamiseksi. Postilähetys on tulliselvitettävissä heti, kun Postin seurantapalvelussa on teksti: ”Lähetys on saapunut tullivarastoon. Teillä on saapumispäivästä lukien 20 päivää aikaa hoitaa tulliselvitys.” Jos et ole saanut saapumisilmoitusta, ota tarvittaessa yhteyttä rahdinkuljettajaan.


Postitullauksia hoitavat tullitoimipaikat ja niiden palveluajat löydät täältä: Yhteystiedot. Yhteystiedoissa on erikseen maininta, jos toimipaikka hoitaa myös postipakettien tulliselvityksiä. Huomaa, että aukioloajat vaihtelevat toimipaikoittain!


Voit käydä jossakin postitullauksia hoitavassa tullitoimipaikassa tai antaa lähetystä koskevan toimeksiannon huolintayritykselle. Postilähetysten tuontihuolinnan hoitaa Posti. Lisätietoa tulliselvitysvaihtoehdoista.


Postilähetys jonka saapumisilmoituksen on lähettänyt Posti

Kun saat saapumisilmoituksen jälkitoimituksesta, soita Tulliin, p. 0295 5206. Varmista ennen soittoa, että sinulla on kaikki tilanteen selvittämiseksi vaadittavat tiedot ja asiakirjat:

 • tullausnumero
 • tavaroiden tilausvahvistus tai kauppalasku
 • jälkitoimituksena tulleen postilähetyksen saapumistunnus. 

Et voi käyttää Tuonti-ilmoituspalvelua, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Tuonti-ilmoituspalvelussa et voi tullata esimerkiksi

 • muuttotavaroita
 • aseita
 • metsästystrofeita
 • eläviä eläimiä.

Tuonti-ilmoituspalvelun kautta et voi myöskään tullata postilähetystä, joka on toimitettu suoraan kotiin tullaamattomana. Lue ohjeet postipaketin tullaamisesta jälkikäteen.


Tulli-ilmoitusta varten tarvitset muun muassa:

 1.  Saapumisilmoituksen, jonka olet saanut rahdinkuljettajalta ja joka sisältää seuraavat tiedot lähetyksestä:
  • saapumispäivämäärä
  • lähetyksen paino (ei ole aina ilmoitettu)
  • postilähetyksen saapumistunnus
  • edeltävä asiakirja (rahtilähetyksissä edeltävä asiakirja on yleensä MRN-numero + tavaraerän numero; ei käytetä postilähetyksissä)
  • tavaran sijaintipaikka
 2. Kauppalaskun/ tilausvahvistuksen myyjältä
 3. Tuotteen tavarakoodin, jonka löydät joko valmiilta valintalistalta tai saat puhelinpalvelusta. (Huom! Tavarakoodia ei tarvitse ilmoittaa, jos lähetys toimitetaan Kanaalisaarilta, ml. Jersey.)

Jos sinulta puuttuu jokin edellä mainituista tiedoista, ei ilmoituksen antaminen onnistu.


Tulliselvityksen voit tehdä seuraavilla tavoilla:

 1. Käytä Tullin tuonti-ilmoituspalvelua

 2. Anna huolintayritykselle toimeksianto tulliselvityksestä (maksullinen). Postilähetysten tuontihuolinnan hoitaa Posti. Lisätietoa tulliselvityksestä

 3. Postilähetyksen voit tullata käymällä missä tahansa postitullauksia hoitavassa tullitoimipaikassa. Rahtilähetyksen voit käydä tullaamassa tavaraa lähimpänä olevassa tullitoimipaikassa. Ota mukaan saapumisilmoitus, tilausvahvistus tai kuitti ostoksestasi sekä henkilöllisyystodistus.


Lähetyksiä ei voi tulliselvittää etukäteen.

Voit tullata postilähetyksen, kun olet saanut saapumisilmoituksen. Saapumisilmoitus voi myös olla sähköinen.

Postilähetys on tulliselvitettävissä, kun Postin seurantapalvelussa on teksti: ”Lähetys on saapunut tullivarastoon. Teillä on saapumispäivästä lukien 20 päivää aikaa hoitaa tulliselvitys.”

 


Voit tulliselvittää lähetyksen, kun olet saanut rahdinkuljettajalta saapumisilmoituksen. Saapumisilmoitus voi myös olla sähköinen. Postilähetys on tulliselvitettävissä heti, kun Postin seurantapalvelussa on teksti: ”Lähetys on saapunut tullivarastoon. Teillä on saapumispäivästä lukien 20 päivää aikaa hoitaa tulliselvitys.”


Jos lähetyksen tavaroiden yhteisarvo on 22 euroa tai sen alle tai lähetys sisältää enintään 45 euron arvoisen yksityishenkilön lähettämän lahjan, ei lähetyksestä tarvitse tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tehdä tulli-ilmoitusta eikä maksaa veroja. Sinun täytyy kuitenkin lähettää tullille:

 • tilausvahvistus tai selvitys lahjasta ja sen arvosta
 • lähetyksen saapumistunnus ja yhteystietosi

sähköpostitse osoitteeseen lentoposti(at)tulli.fi paketin vapauttamista varten. Lisätietoja: Tullin sivuilta tai nettiasioinnin puhelinpalvelusta, p. 0295 5206.


EU-laajuista vakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Vakuuden voi antaa Suomeen ja käyttää sitä tullauksiin niissä EU-maissa, joissa vakuus on voimassa. Vastaavasti vakuuden voi antaa johonkin muuhun EU-maahan ja käyttää sitä tullauksiin Suomessa.

EU-laajuinen vakuus voidaan antaa maahantuonnin, erityismenettelyiden, passituksen ja väliaikaisen varastoinnin vakuudeksi.

Passitusvakuuden täytyy kuitenkin olla voimassa koko EU-alueella sekä valinnaisissa sopimusmaissa (Norja, Islanti, Sveitsi, Makedonia, Turkki, Serbia, Andorra ja San Marino).

Lue lisää: Vakuudet


Postilähetys on tulliselvitettävissä heti, kun Postin seurantapalvelussa on teksti: "Lähetys on saapunut tullivarastoon. Teillä on saapumispäivästä lukien 20 päivää aikaa hoitaa tulliselvitys."

Ole tarvittaessa yhteydessä Postiin, Tulli ei lähetä saapumisilmoituksia. Tulli ei myöskään kuljeta ja varastoi lähetyksiä.

Lue lisää: Postin ja Tullin roolit nettiostoksissa


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat