AEO-omavalvonta Tulli+ -asiakkaalla

Mitä on AEO-omavalvonta?

Omavalvonta eli oman toiminnan säännöllinen valvonta on osa AEO-statukseen perustuvan Tulli+ -toimijan sisäistä valvontaa.

Tulli+ -toimijalla tarkoitetaan yritystä, jolla on AEOC- tai AEOF-todistus ja joka on hyväksytty Tulli+ -asiakkaaksi.

Valvonnan tavoitteena on, että Tulli+ -toimija hallitsee toimitusketjun riskit, tunnistaa virhe- ja poikkeamatilanteet ja korjaa toimintaansa tarvittaessa. Riskit ja niiden vaikutusten ennustaminen on yleensä tehokkainta, kun omavalvonta on integroitu osaksi yrityksen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmiä.

Perusteet

Tulli+ -toimijan on ilmoitettava Tullille kaikista todistuksen myöntämisen jälkeen esille tulleista seikoista, jotka voivat vaikuttaa todistuksen voimassaoloon tai sisältöön. Lainsäädäntö ja AEO-suuntaviivat edellyttävät valvontatoimenpiteitä niin AEO- kuin Tulli+ - toimijalta sekä tulliviranomaiselta. Tulliviranomaisen on valvottava, että Tulli+ -toimija täyttää jatkuvasti aseman myöntämisedellytykset. Tulli+ -toimijan omavalvontatoimenpiteiden arviointi kuuluu tulliviranomaisen suorittamaan valvontaan.

Omavalvonta käytännössä

Omavalvontaa tekevät kaikki Tulli+ -toimijat. Vuoden 2016 omavalvontaraportit toimitetaan 31.3.2017. Tarkemmat ohjeet omavalvonnan tekemiseen löytyvät omavalvontaraporttien täyttöohjeista.

  1. Tulli+ -toimija valvoo omaa toimintaansa jälkikäteisellä tulli-ilmoitusten tarkastamisella ja raportoi siitä Tullille kerran vuodessa. Raportointimäärät tulli-ilmoitusten omavalvonnassa on laadittu Tulli+ -toimijaroolin mukaisesti. Raportin tulee sisältää vähintään Tullin määrittämä raportointimäärä tai erikseen AEO-arvioinnin aikana sovittu määrä. Vähimmäismäärät ovat:
    tuonti vienti passitus varastointi turvatiedot
    (yleisilmoitus ja esittämisilmoitus)
    Tarkastettavien ilmoitusten kappale-määrät/vuosi
    50–150 40–130 40–110 20–30 40–130
  2. Tulli+ -toimijat lähettävät Tullille vuosittain sanallisen raportin sisäisen valvonnan perusteella havaituista muutoksista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Sanallisen raportoinnin kysymykset perustuvat soveltuvin osin itsearviointikyselyyn. Raportissa on kerrottava mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa, kaupallisten ja kuljetustietojen hallinnassa sekä AEOS-puolelta turvallisuusvaatimuksissa.

Tulli on laatinut raportointia varten lomakemallipohjat, mutta yritykset voivat toimittaa valvontatiedot myös omalla lomakkeellaan tai raportillaan. Jos yritys käyttää omia lomakepohjiaan, on niissä oltava vähintään samat valvontakohteet kuin Tullin lomakepohjassa. Raportit tulee toimittaa Tullille kerran vuodessa maaliskuun 31. päivä. Raportit toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tulliplus(at)tulli.fi.  

Points to consider

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback