Etuyhteyden vaikutus tullausarvoon

Tavaroiden tullausarvon ensisijaisena perusteena käytetään kauppa-arvoa tullikoodeksin 70 artiklan mukaan. Tällä tarkoitetaan hintaa, joka tavaroista on tosiasiallisesti maksettu tai maksettava, kun ne myydään vietäviksi unionin tullialueelle. Kauppa-arvon käyttö edellyttää muun muassa, että

  • ostaja ja myyjä eivät ole keskenään etuyhteydessä tai
  • keskinäinen etuyhteys ei ole vaikuttanut hintaan.

Tulli-ilmoituksella on ilmoitettava, ovatko ostaja ja myyjä keskenään etuyhteydessä, ja lisäksi se, onko mahdollinen etuyhteys vaikuttanut hintaan. Etuyhteyden olemassaolo ei sinänsä estä kauppa-arvon käyttöä tullausarvon perusteena, eikä pelkkä etuyhteyden olemassaolo ole syy hylätä kauppa-arvoa tullausarvon määrityksessä.

Points to consider

Kahden henkilön¹ katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos:

a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä;

b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita;

c) toinen on toisen palveluksessa;

d) kolmas osapuoli suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia kummankin liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista;

e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti;

f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti;

g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti;

h) he ovat saman perheen jäseniä.

Henkilöiden, jotka ovat liiketoimissaan keskenään sidoksissa siten, että toinen toimii toisen yksinedustajana, yksinmyyjänä tai toimiluvan yksinhaltijana, nimikkeestä riippumatta, katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos nämä täyttävät jonkin yllä mainituista perusteista. Kohtien e, f ja g soveltamiseksi henkilön katsotaan valvovan toista, jos edellinen voi joko oikeudellisesti tai käytännön toimissa ohjata jälkimmäistä.

¹luonnollinen henkilö, oikeushenkilö ja henkilöiden yhteenliittymä, joka ei ole oikeushenkilö, mutta joka tunnustetaan unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä oikeustoimikelpoiseksi


Etuyhteystilanteissa myyntiin liittyvät olosuhteet on tarvittaessa tutkittava sen selvittämiseksi, onko keskinäinen etuyhteys vaikuttanut hintaan. Ilmoittajalla on mahdollisuus toimittaa kyseisistä olosuhteista mahdollisesti tarvittavia yksityiskohtaisia lisätietoja.

Tavaroiden tullausarvo on kuitenkin määritettävä kauppa-arvon mukaan, jos ilmoittaja osoittaa, että ilmoitettu kauppa-arvo on hyvin lähellä jotakin seuraavista vertailuarvoista, jotka on määritetty samaan tai suunnilleen samaan aikaan:

a) unionin tullialueelle vietäväksi myytävien samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden kauppa-arvo myyntitapahtumissa sellaisten ostajien ja myyjien välillä, jotka eivät ole etuyhteydessä keskenään;

b) samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tullausarvo, joka perustuu siihen yksikköhintaan, jolla samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita myydään unionin tullialueella henkilöille, jotka eivät ole etuyhteydessä myyjään

c) samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden laskennallinen arvo tullikoodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Näitä vertailuarvoja on käytettävä ilmoittajan pyynnöstä, eikä niillä saa korvata ilmoitettua kauppa-arvoa.

Edellä tarkoitettujen samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden arvonmäärityksessä on otettava huomioon muun muassa osoitetut erot kaupan portaassa, eri paljoudet ja tullikoodeksin 71 artiklassa luetellut kauppahintaan lisättävät erät.


                            

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback