Väliaikainen maahantuonti

Väliaikainen maahantuonti voidaan myöntää muille kuin unionitavaroille, jotka tuodaan unionin tullialueelle määräajaksi käytettäväksi laissa säädettyihin tarkoituksiin.

Luvanhaltija on pääsääntöisesti unionin tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö.

Tulli ei sovella väliaikaisesti maahantuotuihin tavaroihin kauppapoliittisia toimenpiteitä, ellei niissä kielletä tavaroiden saapumista unionin tullialueelle tai poistumista unionin tullialueelta.

Maahantuonnin yhteydessä ei yleensä kanneta maahantuontiveroja, esimerkiksi tullia ja arvonlisäveroa. Väliaikainen maahantuonti voi olla joko kokonaan tai osittain tuontitullitonta. Useimmissa tapauksissa tulli kuitenkin vaatii maahantuontiverojen määrää vastaavan vakuuden.

Lisätietoa: Tulli ja arvonlisävero

Määräajan päättyessä tavarat on jälleenvietävä unionin tullialueelta samassa kunnossa kuin ne olivat unioniin tuotaessa.

Points to consider

 • kuormalavat, kuormalavojen varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • kontit, konttien varaosat ja tarvikkeet
 • kuljetusvälineet ja niiden varaosat, tarvikkeet ja varusteet
 • matkustajien tuomat henkilökohtaiset tavarat ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat
 • merimiesten ajanvieteaineisto
 • katastrofiavussa käytettävät tarvikkeet
 • lääketieteelliset ja kirurgiset laitteet sekä laboratoriolaitteet
 • eläimet
 • ääni-, kuva- tai tietotallenteet ja mainosmateriaali
 • ammatinharjoittamisvälineet
 • opetusvälineet ja tieteelliset välineet
 • pakkaukset
 • muotit, matriisit, kuvalaatat, piirustukset, luonnokset, mittaus-, valvonta- ja tarkistuskojeet ja muut vastaavat esineet
 • erityistyökalut ja -kojeet
 • testien suorittamisessa käytettävät tavarat
 • testattavaksi tarkoitetut tavarat
 • näytteet
 • korvaavat tuotantovälineet
 • tilaisuuksia varten tai tietyissä tilanteissa myytäviksi tarkoitetut tavarat
 • varaosat, tarvikkeet ja varusteet

 • Väliaikainen tulliton maahantuonti Euroopan unioniin myönnetään vastiketta vastaan tai vastikkeetta muun muassa tavaroiden teolliseen tai kaupalliseen kuljetukseen käytettäville maantiekuljetusvälineille, jotka on rekisteröity Euroopan unionin tullialueen ulkopuolella sellaisen henkilön nimiin, joka on sijoittautunut tämän alueen ulkopuolelle.
 • Henkilön, joka ilmoittaa kuljetusvälineen väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn, on oltava sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.
 • Yleensä EU:n ulkopuolella rekisteröidyt kuljetusvälineet on asetettu väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn suullisella ilmoituksella tai jollain muulla tavalla.
 • Väliaikaisesti maahantuotua kuljetusvälinettä ei saa jättää EU:n tullialueelle ilman sen siellä käyttämiseen oikeutettua henkilöä.
 • Kuljetusväline voi olla EU:n tullialueella väliaikaisesti tullitta vain kuljetuksen edellyttämän ajan.
 • Kun kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika on kulunut, kaupallisessa käytössä olevien kuljetusvälineiden väliaikaisen tullittoman maahantuonnin menettely on päätettävä toiseen tullimenettelyyn, joka kolmannen maan kuljetuskalustolle on yleensä jälleenvienti.
 • Kuljetuksen suorittamiseksi tarvittava aika vaihtelee. Pääsääntö on, että ajoneuvon on poistuttava EU:n alueelta viipymättä, kun kuljetuksen liittyvät tehtävät on suoritettu.
 • Tulli harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, onko kuljetusväline ollut EU:n tullialueella kauemmin kuin sen kuljetustehtävä olisi edellyttänyt.
 • Jos kuljetusvälineen katsotaan olleen EU:n tullialueella kauemmin kuin kuljetustehtävät vaativat, eikä tälle määräajan ylitykselle ole olemassa hyväksyttävää syytä, Tulli kantaa kuljetusvälineestä asianmukaiset maahantuontiverot. Kuljetusväline jää tässä tapauksessa Tullin haltuun, kunnes maahantuontiverot on maksettu. 

Sovellettava lainsäädäntö:

 • Unionin tullikoodeksi (EU) 952/2013, artiklat 215, 250 ja 251
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, artiklat 212 ja 217

Lupa menettelyn soveltamiseen voidaan hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tarvittavat lisätiedot annetaan sanomamuotoisella ilmoituksella tai SAD-lomakkeella kohdassa 44 tai tarvittaessa liiteasiakirjalla. Liiteasiakirjana voidaan käyttää esimerkiksi tullilomaketta 658s tai muuta vastaavat tiedot sisältävää asiakirjaa. Lupa menettelyn käyttämiseen myönnetään, kun tavarat luovutetaan väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Väliaikaisen maahantuonnin tavanomaista lupaa haetaan etukäteen tullilomakkeella 1017s.

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tavanomainen lupa ei ole pakollinen. Käytännössä lupaa menettelyyn käyttämiseen voi aina hakea tulli-ilmoituksella.

Lupaa ei voida hakea tulli-ilmoituksella silloin, kun toiminnassa halutaan hyödyntää vastaavien tavaroiden käyttämistä tai haetaan ns. takautuvaa lupaa.

Väliaikaisen maahantuonnin lupahakemus voi jossakin tapauksissa olla myös suullinen tulli-ilmoitus (esimerkiksi trailerin päällä tuotava kuljetusväline) tai tulli-ilmoituksena pidettävä toimi (esimerkiksi vihreän kaistan valitseminen tullitoimipaikassa). Suullisen tulli-ilmoituksen tueksi on kuitenkin aina annettava tullilomake 613s.


Väliaikaisesti maahantuodut tavarat on määräajan kuluessa joko jälleenvietävä tai asetettava seuraavaan tullimenettelyyn.


Mikäli tavaroita ei niille asetetussa menettelyn päättämisen määräajassa jälleenviety tai asetettu seuraavaan tullimenettelyyn tai siirretty toiselle menettelynhaltijalle, on luvanhaltijan ilmoitettava siitä valvovalle tullille. Tällaisista tavaroista syntyy tullivelka unionin tullikoodeksin 79 artiklan perusteella. Tullivelan määrää määritettäessä on sovellettava unionin tullikoodeksin 85 artiklaa.


Väliaikaisesta maahantuonnista ei tarvitse antaa tulli-ilmoitusta, jos tavarat tuodaan ATA- tai CPD carnet´lla. ATA- ja CPD carnet toimii tullausasiakirjana, johon Tulli tekee merkinnät. ATA- ja CPD carnet muodostaa myös hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista.

ATA- ja CPD carnet’lla maahantuodut tavarat on jälleenvietävä maasta määräajassa (enintään 1 vuosi) ja tavarat on kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Carnet’t ovat kansainvälisiä tulliasiakirjoja. ATA carnet’lla voi väliaikaisesti tuoda ja viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin ja CPD/China - Taiwan carnet’lla voi tuoda Taiwanista EU:hun tai viedä EU:n jäsenmaista Taiwaniin

 • näyttelytavaroita
 • ammatinharjoittamisvälineitä
 • kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA- ja CPD Carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Lisätietoa ATA- ja CPD carnet -asiakirjoista saa Kauppakamarin verkkosivuilta.

Huomioitavaa on, etteivät carnet’t korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia, esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia tai terveystodistuksia


 • Unionin tullikoodeksi (Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013) artiklat 77, 79–80, 85, 210–225, 250–253
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 artiklat 264–269
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 artiklat 81, 136, 139, 169, 174, 178-180, 182, 204–238
 • Siirtymäsäädös (EU) 2016/341 artiklat 22, 55

Contact us
Customs Information Service, Business customers
Monday to Friday 8 am–4 pm

Contact Customs Information

The cost of a call from a landline or mobile phone subscription is 0 cents/min + local network charge/ standard mobile rate.


Keywords

Help us improve our site content

We want to improve our service, which is why your feedback is valuable to us. If you have ideas on how our web services could be developed further or if you wish to give us feedback, please let us know.

Send feedback